Koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering (KE) skal bidra til å sikre at du som pasient/bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. De skal sikre din brukermedvirkning og innflytelse, og styrke samhandlingen mellom tjenesteytere og deg som pasient/bruker og eventuelt dine pårørende.

Enhetenes overordnede systemansvar for individuell plan (IP) og koordinator er sentralt. Ordningene med koordinerende enhet, koordinator og individuell plan er lovregulert ved rett og plikt.

Fremme samhandling

Koordinerende enhet skal ha en sentral rolle i å legge til rette for god samhandling, både på individnivå mellom deg som pasient/bruker og tjenesteyter, og mellom tjenesteytere på tvers av fag, sektorer og nivå i helse- og omsorgstjenesten.

Enhetene har også en sentral rolle i den interne samhandlingen. For kommunene er samarbeidet innad i helse- og omsorgstjenesten, og med fastlegene og andre sektorer sentralt. For spesialisthelsetjenesten (sykehus) omfatter enhetenes arbeid alle avdelinger og enheter med pasientrettede tjenester.

Kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid og utvikling

Koordinerende enheter i helseforetak og kommuner skal være faste gjensidige kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid og en arena for dialog om sentrale utviklingsområder. Å utvikle rutiner og møteplasser for samhandling, informasjon og kompetanseutvikling på tvers av fag, nivåer og sektorer er enhetenes kjernevirksomhet. ​

Ansvaret til koordinerende enheter omfatter alle pasient- og brukergrupper med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, og er ikke avgrenset til habilitering og rehabilitering.

Organisering av koordinerende enheter

Det skal finnes koordinerende enhet i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

I spesialisthelsetjenesten er det koordinerende enheter på to nivåer; det er enheter i alle de fire helseregionene (regionale koordinerende enheter) og det skal være koordinerende enheter i alle helseforetakene (sykehusene).

I lenkene under er oppgavene til de ulike koordinerende enhetene beskrevet. Der finner du også kontaktinformasjon til enhetene.

Du kan også lese om koordinerende enheter i Helsedirektoratets

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.

Oppgaver for regionale koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering (RKE)

 • Samordne og formidle informasjon på nettsider om habilitering- og rehabiliteringstilbud og tjenester i helseforetak og ved private rehabiliteringsinstitusjoner i helseregionen, og informasjon om kontaktnettverk, møteplasser og arbeid med individuell plan og koordinatorrollen med mer.
 • Bidra med informasjon om habilitering- og rehabiliteringstilbud og tjenester nasjonalt.
 • Ha oversikt over og kontakt med habilitering- og rehabiliteringstilbud og tjenester i helseregionen.
 • Ha en sentral funksjon i å bygge faste nettverk og møteplasser for samhandling, informasjon og kompetanseutvikling på tvers av nivåer og kommunegrenser. Møteplassene er gode arenaer for erfaringsutveksling og arbeid med kvalitetsforbedring mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten.

De fire regionale enhetene samarbeider om drift og betjener henvendelser på ReHabiliteringstelefonen - 800 300 61 - for pasienter, pårørende og helsepersonell

De regionale koordinerende enhetene har etablert et nasjonalt nettverk, hvor formålet er å utveksle erfaringer og samarbeide for å bidra til videreutvikling av koordinerende enheter til det beste for pasienter og samarbeidspartnere nasjonalt. Nettverket har som mål å bidra til større grad av likhet i tjenester og funksjoner mellom helseregionene innen habilitering og rehabilitering, koordinerende enhet, individuell plan og koordinator.

Du kan finne mer informasjon på enhetenes nettsider

Regional koordinerende enhet Helse Nord

Regional koordinerende enhet Helse Midt-Norge

Regional koordinerende enhet Helse Vest

Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst

 • Enhetene bør ha en sentral rolle i planlegging og utvikling av habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i kommunen.
 • Ha oversikt over habilitering- og rehabiliteringstilbud og tjenester i kommunen inkludert lærings- og mestringstilbud, Frisklivssentraler og syns- og hørselskontakter, samt oversikt over tilbud i spesialisthelsetjenesten.
 • Gi informasjon og veiledning til deg som pasient og til samarbeidspartnere.
 • Legge til rette for du kan medvirke i utformingen av ditt tjenestetilbud. Medvirkningen inkludere også samhandling med pårørende dersom du ønsker det.
 • Ha overordnet ansvar for individuell plan og koordinator som innebærer
  • Motta meldinger om behov for individuell plan og koordinator.
  • Utarbeide rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator.
  • Oppnevning av koordinator.
  • Kompetanseheving om individuell plan og koordinator.
  • Opplæring og veiledning av koordinatorer.
 • Bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivåer og sektorer. Enhetene skal være kontaktpunkt for samhandling med helseforetak, og inngå i nettverkene med koordinerende enheter i andre kommuner og med helseforetak.
 • Ivareta familieperspektivet.
 • Sikre informasjon til befolkningen og samarbeidspartnere.
 • Enhetene er meldepunkt for mulig behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.
 • Bør ha kontaktinformasjon til de koordinerende enhetene i helseforetakene på kommunens nettside, slik at informasjonen er tilgjengelig for pasienter, brukere og samarbeidspartnere.

I lenkene under finner du oversikter til koordinerende enheter i kommunene/bydelene i helseforetakenes opptaksområder.

Akershus universitetssykehus

Oslo universitetssykehus

Sørlandet sykehus

Sykehuset InnlandetSykehuset Telemark

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset Østfold

Vestre Viken

Individuell plan og koordinator

Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). Uavhengig av om du ønsker individuell plan, skal pasienter/brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester få tilbud om koordinator i spesialisthelsetjenesten og/eller kommunen. Det er de koordinerende enhetene som har det overordnede ansvaret for arbeidet med individuell plan og koordinator.
Les mer på Helsenorge.no
En lege som viser en pasient noe på boken
Sist oppdatert 15.02.2023