En gruppe barn som leker på en trampoline

Habiliteringstilbud

På denne siden finner du oversikt over habiliteringstilbud og oversikt over behandlingssteder i helseforetak og ved private rehabiliteringsinstitusjoner i helseregion sør-øst.

Habilitering av barn og unge

Tjenestetilbudet innen habilitering har som mål at ditt barn og din familie skal kunne fungere best mulig ut fra egne ønsker, behov og forutsetninger. Kommunen eller bydelen du bor i har hovedansvaret for habiliteringstilbudet, og skal henvise til spesialisthelsetjenesten når det er behov for mer spesialisert hjelp.

Spesialisthelsetjenesten skal bidra til utredning og diagnostisering, behandling, igangsetting og eventuelt oppfølging av ulike tiltak. Informasjon, opplæring og veiledning til både barn/unge og familien, og til de kommunale tjenestene kan også være en del av tilbudet. Tjenestene er alltid individuelt tilpasset behovet til det enkelte barn og familie.

Det er helseforetakene som har ansvaret for spesialisthelsetjenestens habiliteringstilbud. Dette tilbudet er noe ulikt både i organisering og innhold fra sted til sted.

Habiliteringstjenestene har mange ulike fagprofesjoner i samme avdeling, blant annet psykolog, lege, fysioterapeut, sosionom, pedagog, vernepleier, sykepleier, ergoterapeut. Hvilke av disse du vil møte er avhengig av hvilke behov ditt barn har for utredning.

  • Hva er årsaken til at barnet ditt har en annen utvikling enn forventet? Her er diagnostisering en viktig del av arbeidet.
  • Hva slags hjelp, trening eller tilrettelegging trenger barnet ditt for å kunne delta aktivt i barnehage/skole og på fritiden?
  • Trenger barnet ditt spesiell medisinsk oppfølging?
  • Trenger dere som familie støtte for å håndtere hverdagen med et barn eller ungdom med funksjonsnedsettelse?
  • Trenger kommunen/bydelen informasjon eller veiledning for å kunne gi dere et godt habiliteringstilbud?

Kommunen/bydelen vil sørge for de tjenester dere trenger i det daglige.

I tillegg kan det være behov for oppfølging fra spesialisthelsetjenesten i kortere eller lengre tid. Det kan være i form av spesielle treningsprogram, gruppesamlinger for barn, ungdom og familier med samme diagnoser, veiledning til foreldre eller til ansatte i kommunen/bydelen, spesielle oppfølgingsprogram for noen diagnosegrupper eller lignende.

Spesialisthelsetjenesten skal gi nødvendig informasjon og opplæring både til dere som familie, og til ansatte i kommunen/bydelen. Dette kan gjøres individuelt eller i form av kurs og gruppesamlinger.

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KE) skal ha en sentral rolle i å legge til rette for god samhandling, både på individnivå mellom pasient/bruker og tjenesteyter, og mellom tjenesteytere fra ulike fag, sektorer og nivå. Det skal finnes koordinerende enhet i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

Koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering

Regionale og nasjonale tjenester

I tillegg til habiliteringstilbudet i din kommune og ditt helseforetak, finnes det også regionale og nasjonale tjenester som er aktuelle for barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Det er opprettet regionale enheter ved Oslo universitetssykehus og ved Sørlandet sykehus som tilbyr intensive habiliteringstilbud til grupper av barn med funksjonsnedsettelse.

Program intensiv trening/ habilitering (PITH) ved Oslo universitetssykehus

Regionalt senter for intensiv barnehabilitering (RIB) ved Sørlandet sykehus, Kristiansand

Barnas Fysioterapisenter i Bergen tilbyr intensiv habilitering for grupper av barn opptil 16 år.

Intensiv habilitering ved Barnas Fysioterapisenter i Bergen

Mange barn med funksjonsnedsettelse har utfordringer med spising og ernæring.

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker jobber med kompetansebygging, kompetansespredning og fagutvikling innen området spise- og ernæringsvansker hos barn. Barn fra hele landet kan henvises til deres team.

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Barn og unge med sjeldne diagnoser får ofte habiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten, men det er også opprettet egne kompetansesentre og en nasjonal kompetansetjeneste.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

 

Private rehabiliterings- og habiliteringstjenester 

Helse Sør-Øst RHF har inngått avtaler med private tjenestetilbydere innen habilitering og rehabilitering. Noen av disse er aktuelle for barn og unge. 

Har tilbud til barn og unge med ulike diagnoser og funksjonsnivå knyttet til aktivitet og deltakelse.

Beitostølen Helsesportsenter

Har tilbud til barn og unge med sykelig overvekt.

Evjeklinikken

Har tilbud til barn og unge med sykelig overvekt.

Idrettens Helsesenter

Har et treningstilbud til barn og unge med medfødt eller senere oppståtte hjerneskader.

PTØ Norge

Har tverrfaglig spesialisert rehabiliteringstilbud til barn og unge med epilepsi og/eller PNES (psykiske ikke-epileptiske anfall).
​​

Røysumtunet

Har tilbud om spesialisert tverrfaglig rehabilitering til barn og unge (opptil 18 år), med behov for rehabilitering etter sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne (fysisk og/ eller psykisk). Tilbudet er tilgjengelig for alle diagnoser.

Det er eget tilbud til pasienter med diagnostisert CFS/ ME.

Vanlige diagnoser/ problemstilling kan være kreft, nevrologi, utmattelse, kroniske smerter, regionale smertesyndrom, dissosiative lidelser, før eller etter operasjon/ inngrep, transplantasjon, mage/ tarm problematikk osv.

Stiftelsen CatoSenteret

Har tilbud til barn og unge med sykelig overvekt.

Unicare Friskvern

ReHabiliteringstelefonen 800 300 61

Ved å ringe ReHabiliteringstelefonen kan du få informasjon og veiledning om rehabiliterings- og habiliteringstjenester og tilbud i helseregion sør-øst. Du kan ringe telefonnummer 800 300 61 mandag til fredag kl. 09.00-15.00.
Les mer om ReHabiliteringstelefonen
En person som har på seg hodetelefoner og sitter ved en datamaskin
Sist oppdatert 17.11.2022