Undersøkelse

Poliklinisk smertevurdering (foreløpig inntaksstopp)

Tverrfaglig poliklinisk kartlegging av smertetilstand og funksjon.

Målgruppe

Tilbudet er for personer over 18 år som har en langvarig og sammensatt smertetilstand knyttet til muskel- og skjelettsystemet. 
 
Målet for tilbudet er å vurdere og eventuelt anbefale rehabilitering innen kommunale helse- og omsorgshelsetjenester, privat rehabiliteringsinstitusjon med avtale eller ved annen spesialisthelsetjeneste.
 
Dette tilbudet gjennomføres som fire individuelle polikliniske konsultasjoner. Timene hos lege og fysioterapeut er fysisk oppmøte. Konsultasjon hos psykolog og sosionom kan vurderes som videotime eller fysisk oppmøte ut fra medisinsk forsvarlighet og dine behov. 
 
Avslutningsvis innkalles du til et oppsummeringsmøte, hvor funn, vurdering og videre anbefaling vil bli gjennomgått. Møtet avholdes enten ved fysisk oppmøte eller over videomøte. Du vil få informasjon om hvordan timen(e) gjennomføres i innkallingsbrevet. 

Tilstanden din skal være av en slik alvorlighetsgrad at den medfører betydelig funksjonssvikt i daglige aktiviteter og vesentlig reduksjon i livskvalitet.

Du skal være forsøkt utredet i samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for årsak til smertetilstanden.

​Sunnaas sykehus gir tilbud hovedsakelig til pasienter tilhørende helseregion sør-øst. Pasienter fra andre helseregioner kan eventuelt få tilbud ved Sunnaas sykehus dersom det er ledig kapasitet.36

​Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering reguleres av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. I forskriften defineres habilitering og rehabilitering på følgende måte:

"Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasient og brukers livssituasjon og mål. Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak. Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet."

61

​Sunnaas sykehus utarbeider årlig en rapport for kvalitet og pasientsikkerhet hvor hensikten er å informere pasienter, pårørende og andre interessenter om resultater av rehabiliteringsprogrammene.

Gå til siden for kvalitet og pasientsikkerhet.

Henvisning og vurdering

Sykehus, fastlege eller spesialist kan henvise deg. Henvisningen skal inneholde beskrivelser av områdene i sjekklisten under.

40

​Henvisninger til Sunnaas sykehus skal sendes elektronisk via adresseregisteret i Norsk Helsenett. Alle henvisninger til sykehuset uavhengig av hvilken avdeling det søkes til, skal sendes til Fysikalsk medisin og rehabilitering (Sunnaas sykehus HF) i adresseregisteret.

Her finner du adresseregisteret

Dersom det ikke er mulighet for å sende henvisningen elektronisk, kan den sendes på papir til:

Sunnaas sykehus HF
Felles dokumentsenter
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

  Programmet er under endring, foreløpig inntaksstopp

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 2. Henvisers navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Andre forhold som kan påvirke rehabiliteringsevnen (komorbiditet, inkludert psykiske lidelser og rusmiddelproblemer).
 5. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 7. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 8. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE).
 9. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen?
  Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 10. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
  - Hvilken effekt hadde tiltakene?
  - Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 11. Har pasienten en individuell plan?
 12. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 13. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose?
  - Dersom ja, hvilke tilbud?
 14. Hva har lokale oppfølgingstiltak bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 15.  Hva har tilkommet av nye funksjonstap etter ev. rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten og/eller lokale oppfølgingstiltak?

Epikrise fra siste opphold vedlegges.

 

Før

Etter at kriterier for inntak er vurdert, får du innkallingsbrev med oppsett for timene dine. 

Vi ønsker at du tar med deg 

 • ferdig utfylte skjemaer dersom du har mottatt dette fra oss

Vi trenger informasjon om

 • du har behov for tolk
 • du har behov for tilrettelagt transport

I visse tilfeller er det nødvendig å teste seg for motstandsdyktige bakterier før du kommer til sykehuset. Nærmere informasjon om dette følger med innkallingsbrevet.        

Under

Ved oppstart

 • ved fysisk oppmøte møter du på poliklinikk Aker. 
 • ved videotime vil du bli kontaktet før din time for teknisk veiledning ved behov. 

Les mer om videotime

Om tilbudet

Du vil få kartlegging/vurdering hos lege, psykolog, sosionom og fysioterapeut. Dette gjøres enten ved oppmøtekonsultasjon eller videokonsultasjon. Konsultasjonene har en estimert varighet på inntil 90 minutter og består av samtaler og undersøkelser. Disse vurderingene gjennomføres i løpet av 2-3 uker.
 
Når kartleggingene/vurderingene er gjennomført, møter du hele det tverrfaglige teamet til et møte på ca. 40 minutter. På dette møtet blir du presentert for oppsummering av kartleggingen og det blir gitt videre anbefalinger. Ved indikasjon kan fastlegen inviteres med i oppsummeringsmøte, for å fremme samarbeid på tvers av spesialist- og primærhelsetjenesten.

Kartlegging

For å kunne gi deg et tilbud som er individualisert og rettet mot dine behov, gjennomføres det samtaler, tester, observasjoner og eventuelt medisinske undersøkelser.

Kartleggingen retter seg mot ulike funksjonsområder, som for eksempel:

 • smerte og spastisitet
 • språk og kommunikasjon
 • medisinske forhold
 • motorisk og sensorisk funksjon
 • sosiale og miljømessige faktorer
 • arbeid, utdannelse og deltakelse 

Dine mål og egeninnsats er viktig. Resultatene fra kartleggingen vil være førende for våre vurderinger, råd og anbefalinger videre.

​Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. Om du ikke møter til avtalt time og heller ikke melder fra om dette senest dagen før avtalt tid vil du bli belastet med et gebyr. 

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester. Les mer om dine rettigheter

For Sunnaas sykehus er pasientene og brukerne en viktig ressurs som medvirker til at helsetilbudet utvikles og formes på en måte som tjener deg som pasient. Sykehuset har blant annet brukerutvalg, ungdomsråd og erfaringskonsulenter. Les mer om brukermedvirkning ved sykehuset

Etter

Poliklinisk notat sendes henviser og eventuelt aktuelle oppfølgende instanser.
 
Ved behov vil vi komme med anbefaling om videre utredninger/henvisninger og videre behandlings- eller rehabiliteringstiltak.
 
I noen tilfeller kan det bli aktuelt med andre tilbud ved sykehuset.
 

Kommuner

​Det er ulike rehabiliteringstilbud og tjenester i kommunene. Koordinerende enhet eller tjenestekontoret i din kommune kan gi deg informasjon om dette. Vi kan hjelpe deg i å komme i kontakt med aktuelle lokale tjenester.

Generell informasjon om kommunale hjelpetilbud på Helsenorge

Private rehabiliteringsinstitusjoner

​Det finnes også rehabiliteringstilbud ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med de regionale helseforetakene. Her finner du mer informasjon:

Anbefalte tilbud og tjenester

​Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Frisklivssentralen kan hjelpe deg til å sette konkrete mål, finne fram til aktiviteter og tilbud som passer for deg.

Fastlegen, annet helsepersonell eller Nav kan gi deg en henvisning, eller du kan selv ta kontakt.

Dersom du lurer på om det er en frisklivssentral der du bor, kan du ta kontakt med din kommune eller sjekke oversikt over frisklivssentraler.

Les mer om Frisklivssentralen på helsenorge.no

59

60

Det finnes flere pasient- og brukerorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte.

Les mer om pasient- og brukerorganisasjoner

Kontakt

Aker helsearena Poliklinikk Oslo

Kontakt Poliklinikk Oslo

Aker helsearena

Aker sykehus, Trondheimsveien 235, Bygg 6, 2. etg

0586 Oslo

Transport

Busslinje 31 og 33 stopper på holdeplassen "Aker sykehus" i Trondheimsveien. Buss 31 kjører gjennom sentrum og stopper både utenfor Oslo S/Jernbanetorget og Rådhuset.
Buss 33 kjører kun i rushtiden, og ruten går forbi Nationaltheatret, over St. Hanshaugen og Alexander Kiellands plass.

Praktisk informasjon

​På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Her finner du informasjon som kan være nyttig etter hjemkomst:

Når du kommer hjem – forslag til nødplan

Sunnaas er et røykfritt sykehus, røyking skjer på anviste steder.

Det er ikke tillatt å bruke eller være påvirket av alkohol, eller andre rusmidler, så lenge du er pasient ved sykehuset, eller er i permisjon. Sykehuset er ansvarlig for deg også under permisjoner. Brudd på reglene kan få konsekvenser for ditt opphold.

Du kan bruke egen mobiltelefon og PC på sykehuset, men det er ikke like god dekning overalt.

Det er åpent, gratis og trådløst Internett ved bruk av egen PC/mobil/nettbrett.

Sykehuset tar ikke ansvar for medbrakt teknisk utstyr.

Oppbevaring av verdisaker skjer på eget ansvar. Ta med kun det du behøver. Utstyr som pc, mobiltelefoner og lesebrett har du ansvar for å oppbevare forsvarlig.