Undersøkelse

Covid-19 - senfølgeutredning

Flere som har gjennomgått covid-19 sykdom opplever plager som utmattelse, muskelsvakhet, kognitive problemer, angst og respirasjonsbesvær. Dette kan man oppleve både etter milde og alvorlige forløp av covid-19 sykdom. For noen påvirker plagene livskvaliteten i betydelig grad. Pasienter som sliter med komplekse og sammensatte plager i mer enn 8 uker etter symptomdebut kan få et tverrfaglig utredningstilbud ved en regional senfølgeklinikk.

Les mer om opphold på Sunnaas sykehus

Generell tilleggsinformasjon
To behandlere i dialog med en pasient.

Introduksjon

Ved de regionale senfølgeklinikkene blir du utredet poliklinisk av en spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, som ut fra ditt symptombilde og funksjon avgjør om det er behov for en bred tverrfaglig rehabiliteringskartlegging og/eller en organutredning.

Målgruppe

 • Pasienter med vedvarende, komplekse og sammensatte symptomer etter covid-19, hvor symptomene har vart i mer enn 8 uker etter symptomdebut.
 • Pasienter med behov for spesialisert tilbud utover det som de lokale helseforetakene tilbyr.
 • Pasienter hvor senplager etter covid-19 medfører at pasienten ikke kan være i jobb eller utdanning, og har et klart redusert aktivitets- og deltakelsesnivå sammenliknet med før covid-19.
 • Tilbudene ved senfølgeklinikkene omfatter barn, ungdom og voksne.

Henvisning og vurdering

Både primær- og spesialisthelsetjenesten kan henvise til senfølgeklinikkene. Pasienter som ikke faller under senfølgeklinikkenes oppdrag, viderehenvises til annet tilbud.

 • Henvisningen skal merkes «Regional senfølgeklinikk covid-19».
 • Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, navn og telefonnummer til nærmeste pårørende.
 • Legens navn, adresse og telefonnummer.
 • Sosiale forhold.
 • Tidligere sykdommer.
 • Aktuelle sykehistorie (plagenes debut og hvordan det påvirker daglig funksjon, både i skole- og arbeidssammenheng og på fritiden).
 • Resultatet av supplerende undersøkelser, tidligere spesialistvurderinger og behandlingsforsøk.
  • Pasientene bør ved henvisningstidspunkt være utredet med aktuell bildediagnostikk, spirometri/oksymetri, EKG, blodprøvestatus med CRP, hvite blodlegemer, differensialtelling, stoffskifte, elektrolytter, jernstatus og vitaminer.

40

​Henvisninger til Sunnaas sykehus skal sendes elektronisk via adresseregisteret i Norsk Helsenett. Alle henvisninger til sykehuset uavhengig av hvilken avdeling det søkes til, skal sendes til Fysikalsk medisin og rehabilitering (Sunnaas sykehus HF) i adresseregisteret.

Her finner du adresseregisteret

Dersom det ikke er mulighet for å sende henvisningen elektronisk, kan den sendes på papir til:

Sunnaas sykehus HF
Felles dokumentsenter
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Du må være vurdert som medisinsk avklart og -stabil før innleggelse.

Før

Før du blir undersøkt kan det hende vi ber deg om å fylle ut noen spørreskjemaer for å kartlegge situasjonen din. Det er frivillig om du vil fylle dem ut.

Under

Du kommer først til en poliklinisk undersøkelse der en spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering møter deg. Da gjør vi en medisinsk vurdering av tilstanden din og vi avgjør sammen med deg hvordan du skal følges opp videre.

Etter undersøkelsen er det tre muligheter videre:

 • Hvis det er uavklarte medisinske spørsmål, vil du bli utredet videre av spesialister. Når du er ferdig utredet kan du få tilbud om behandling ved sykehus eller en privat rehabiliteringsinstitusjon derom du fortsatt har behov for det.

 • Hvis din medisinske tilstand er avklart, blir du vurdert av et rehabiliteringsteam. Da kartlegger vi behov dine for videre behandling. Det kan være en innleggelse, eller et poliklinisk tilbud ved sykehus eller i privat rehabiliteringsinstitusjon.

 • Hvis det ikke er behov for verken ytterligere utredning eller kartlegging vil vi kunne henvise deg til et poliklinisk behandlingstilbud ved sykehus, en privat rehabiliteringsinstitusjon eller til kommunalt tilbud.

​Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. Om du ikke møter til avtalt time og heller ikke melder fra om dette senest dagen før avtalt tid vil du bli belastet med et gebyr. 

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester. Les mer om dine rettigheter

For Sunnaas sykehus er pasientene og brukerne en viktig ressurs som medvirker til at helsetilbudet utvikles og formes på en måte som tjener deg som pasient. Sykehuset har blant annet brukerutvalg, ungdomsråd og erfaringskonsulenter. Les mer om brukermedvirkning ved sykehuset

Etter

Når du er ferdig utredet vil vi i samarbeid med deg lage en plan for videre behandling. Dette kan foregå ved sykehus, privat rehabiliteringsinstitusjon eller i din hjemkommune.

Vi sender epikrise til den som henviste deg. Du kan kontakte oss i etterkant hvis du har behov for det.

Du vil få tilsendt noen spørreskjemaer i etterkant av behandlingen som er frivillige å besvare. Svarene dine gir oss viktig informasjon for å kunne utvikle tilbudet vårt videre.

Rehabilitering i kommuner og ved private rehabiliteringsinstitusjoner

57

58


Kontakt

 • Kontakt Avdeling for poliklinikk, inntak og ambulant tjeneste

  Aker helsearena

  Aker sykehus, Trondheimsveien 235, Bygg 6, 2. etg

  0586 Oslo

  Transport

  Busslinje 31 og 33 stopper på holdeplassen "Aker sykehus" i Trondheimsveien. Buss 31 kjører gjennom sentrum og stopper både utenfor Oslo S/Jernbanetorget og Rådhuset.
  Buss 33 kjører kun i rushtiden, og ruten går forbi Nationaltheatret, over St. Hanshaugen og Alexander Kiellands plass.

  Praktisk informasjon

  ​På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

  Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

  Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

  Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

  Her finner du informasjon som kan være nyttig etter hjemkomst:

  Når du kommer hjem – forslag til nødplan

  Sunnaas er et røykfritt sykehus, røyking skjer på anviste steder.

  Det er ikke tillatt å bruke eller være påvirket av alkohol, eller andre rusmidler, så lenge du er pasient ved sykehuset, eller er i permisjon. Sykehuset er ansvarlig for deg også under permisjoner. Brudd på reglene kan få konsekvenser for ditt opphold.

  Du kan bruke egen mobiltelefon og PC på sykehuset, men det er ikke like god dekning overalt.

  Det er åpent, gratis og trådløst Internett ved bruk av egen PC/mobil/nettbrett.

  Sykehuset tar ikke ansvar for medbrakt teknisk utstyr.

  Oppbevaring av verdisaker skjer på eget ansvar. Ta med kun det du behøver. Utstyr som pc, mobiltelefoner og lesebrett har du ansvar for å oppbevare forsvarlig.
 • Kontakt Enhet for barn og unge

  Aker helsearena

  Aker sykehus, Trondheimsveien 235, Bygg 6, 2. etg

  0586 Oslo

  Transport

  Busslinje 31 og 33 stopper på holdeplassen "Aker sykehus" i Trondheimsveien. Buss 31 kjører gjennom sentrum og stopper både utenfor Oslo S/Jernbanetorget og Rådhuset.
  Buss 33 kjører kun i rushtiden, og ruten går forbi Nationaltheatret, over St. Hanshaugen og Alexander Kiellands plass.

  Praktisk informasjon

  Er du under 18 år kan en av foreldrene dine overnatte på rommet. Ønsker dere ikke det, hjelper vi dere med alternativer. Den som er sammen med deg får gratis mat i sykehusets kantine.

  Oppbevaring av verdisaker skjer på eget ansvar. Ta med kun det du behøver. Utstyr som pc, mobiltelefoner og lesebrett har du ansvar for å oppbevare forsvarlig.

  ​På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

  Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

  Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

  Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

  Her finner du informasjon som kan være nyttig etter hjemkomst:

  Når du kommer hjem – forslag til nødplan

  Sunnaas er et røykfritt sykehus, røyking skjer på anviste steder.

  Det er ikke tillatt å bruke eller være påvirket av alkohol, eller andre rusmidler, så lenge du er pasient ved sykehuset, eller er i permisjon. Sykehuset er ansvarlig for deg også under permisjoner. Brudd på reglene kan få konsekvenser for ditt opphold.

  Du kan bruke egen mobiltelefon og PC på sykehuset, men det er ikke like god dekning overalt.

  Det er åpent, gratis og trådløst Internett ved bruk av egen PC/mobil/nettbrett.

  Sykehuset tar ikke ansvar for medbrakt teknisk utstyr.

Nyheter

 • Mannlig fysioterapeut hjelper dame som løfter en manual
  4. oktober 2021
  Regionale senfølgeklinikker etter covid-19 sykdom

  På oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF har Sykehuset i Vestfold HF og Sunnaas sykehus HF opprettet regionale senfølgeklinikker etter covid-19.

Artikler

 • Illustrasjonsbilde koronavirus
  Covid-19 rehabilitering

  På denne siden har vi samlet kunnskapsartikler og informasjon om rehabiliteringstilbud og tjenester relatert til covid-19.