Rehab 2022: På tide med et løft for rehabilitering

- Vi trenger en nasjonal plan for rehabilitering. Den må jobbes frem av en tverrsektoriell ekspertgruppe som kjenner feltet. Det konkluderte et samlet fagfelt på fagkongressen Rehab 2022 i Trondheim denne uken. Med på veien sender kongressdeltakeren konkrete anbefalinger til hva en slik nasjonal plan må inneholde.

Publisert 30.11.2022
Sist oppdatert 19.03.2024

Anbefalinger fra fagfeltet

Det siste året har mer enn 20 av aktørene på rehabiliteringsfeltet samlet seg om hva de mener må til for å sikre fremtidens pasienter et optimalt rehabiliteringstilbud. 

Samhandlingssjef Kirsten Sæther på Sunnaas sykehus utfordret et panel bestående av Norsk sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Nav, Fredriksstad kommune og Forsterket Rehabilitering Aker. Diskusjonen skapte stort engasjement blant kongressdeltakerne og resulterte i konkrete anbefalinger, som i stor grad støtter opp om aktørnettverkets forslag.

 • tydelig organisering og ledelse av rehabiliteringstilbudet på ulike nivåer, større nasjonal likhet
  • rehabiliteringstjenesten må organiseres under helsetjenesten, ikke under pleie og omsorg
 • rehabilitering integrert i hele pasientforløpet
  • styrke det tverrfaglige samarbeidet
 • styrke den medisinske spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering 
 • styrking av samhandlingen mellom den enkelte pasient/bruker og tjenestetilbudet
 • utløse ressurser i lokalsamfunnet, inkludere og jobbe på tvers av sektorer
 • inkludering av pårørendeperspektivet
 • styringsdata som gir nødvendig kunnskap om effekt og kvalitet
 • forskning på rehabilitering i hele pasientforløpet
 • gjennomgang av finansieringssystemet for de ulike tilbudene, sikre at nye og smarte tiltak blir videreført
​​Flere vil få behov for rehabiliteringstjenester

Framover vil flere ha behov for rehabilitering. Det skyldes blant annet at flere overlever alvorlige skader og sykdommer, og at vi blir flere eldre. I Norge anslås det at om lag 2 millioner mennesker har behov for rehabilitering i løpet av livet. Rehabilitering handler om enkeltmenneskers liv – det handler om god samfunnsøkonomi. Et reddet liv også skal leves. ​

Stor variasjon i tilbudet 

Einar Magnus Strand, administrerende direktør på Sunnaas sykehus HF, åpnet kongressen Rehab 22 i Trondheim denne uken, der nærmere 400 fagpersoner fra hele landet, og alle nivå i helsetjenesten, var samlet. Strand la vekt på hvilke utfordringer vi må ta​ tak i for å gi rehabiliteringsområdet et skikkelig løft. For vi vet det er stor variasjon i tilbudet den enkelte får.