Bil og transport

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS) får ofte spørsmål fra fagpersoner, personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende; angående rettigheter og muligheter knyttet til kjøreopplæring og søknad om tilskudd fra NAV til bil og biltilpasning. Vi har på denne siden samlet våre råd og erfaringer med dette. Vi omtaler kort aktuelle retningslinjer og rettigheter med lenker til god informasjon hos NAV og andre instanser.

Førerkort og vurdering av helsekrav

Alle som skal søke om førerkort, må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Hvis man har en sykdom eller tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må man i tillegg få helseattest fra lege. Les mer om førers ansvar hos Helsedirektoratet

Mange sjeldne diagnoser kan medføre problemstillinger som kan innvirke på helsekravene for førerkort. Førerkortveilederen til Helsedirektoratet, beskriver flere ulike tilstander hvor det skal gjøres en særskilt vurdering av helsekrav. Mange av de diagnosene TRS er kompetansesenter for kan falle inn under tilstander hvor vurdering av helsekrav beskrives i førerkortveilederen.

Aktuelle diagnoser

Nevrologiske sykdommer

Ryggmargsbrokk nevnes her som en diagnose hvor det er krav om vurdering av spesialist for å oppfylle helsekravene.

Les om helsekrav ved nevrologiske sykdommer hos Helsedirektoratet

Kognitiv svikt

Noen sjeldne diagnoser som for eksempel ryggmargsbrokk og hypokondroplasi kan også gi påvirkning av kognitive ferdigheter, som for eksempel reaksjonsevne og oppfattelsesevne. Førerkortveielederen beskriver hva lege og eventuelt spesialist skal vurdere.

Les om helsekrav ved kognitiv svikt hos Helsedirektoratet

Hjerte-karsykdommer

Sjeldne diagnoser med påvirkning av hovedpulsåren (familiære aortatilstander) har forhøyet risiko for aortaaneurysme og disseksjon. Førerkortveilederen beskriver helsekrav som må være oppfylt ved disse tilstandene. Les mer om helsekrav ved hjerte og karsykdommer hos Helsedirektoratet

Svekket førlighet

Mange sjeldne bensykdommer, artrogryposis multiplex congenita, og dysmeli vil kunne medføre behov for vurdering og tilpasning av bilen for å tilfredsstille helsekravene. 

Les om helsekrav ved svekket førlighet hos Helsedirektoratet

Førerkortvurdering

En mann gir bilnøkkel til en annen, bilde

Fastlege må vurdere om det er behov for spesialistvurdering for vurdering av helsekravene. For noen kan en helhetlig førerkortvurdering, for eksempel på Sunnaas Sykehus være aktuelt.

Her finner du informasjon om opphold for funksjonsvurdering og vurdering av transportbehov ved Sunnaas Sykehus

En av diagnosene hvor TRS anbefaler en helhetlig førerkortvurdering er ryggmargsbrokk. Ryggmargsbrokk er en medfødt og sjelden tilstand som medfører blant annet lammelser og nedsatt følesans, vanligvis i beina, og mange har utfordringer med kognitive funksjoner. TRS har laget en film om førerkortvurdering ved ryggmargsbrokk, som viser hvordan en førerkortvurdering på Sunnaas sykehus foregår:


Tilskudd og stønader til bil fra NAV

Økonomisk støtte til kjøp av bil

Illustrasjon av mann og bil

Tre forutsetninger for å få stønad

Tre forutsetninger må være tilstede (og begrunnes), for å få stønad til bil fra NAV (Folketrygdloven § 10-7):

  • Du må ha en varig funksjonsnedsettelse.
  • Funksjonsnedsettelsen må medføre at du har store vansker med å benytte offentlig transport alene eller med følge. Det vil si:
    • vansker med å komme av og på, med å stå og sitte
    • eller at det er stor belastning å ta offentlig kommunikasjon (fysisk og/eller psykisk), som hindrer evne til å fungere i arbeid/ utdanning og eller i dagliglivet.
  • Du må begrunne at du har et reelt og betydelig transportbehov.

To ulike typer stønader

Det finnes to ulike typer stønader til bil fra NAV:

Du må være i arbeid eller utdanning for å kunne søke om tilskudd til bil (personbil). Du må ha en varig funksjonsnedsettelse som gjør at du har store vansker med å benytte offentlige transportmidler alene eller med følge. Videre om reisen kan være en så stor belastning at du hindres i å fungere tilfredsstillende i arbeidssituasjonen eller opplærings- situasjonen. Tilskuddet til bil er behovsprøvd etter inntekt.

Les mer om tilskudd til bil til arbeid og utdanning på NAV sine sider

Spesialtilpasset kassebil er en bil som er tilpasset med rullestolheis eller rampe. Tidligere kalt type 2 bil. Hovedregelen er at du kan søke om lån til en spesialtilpasset kassebil dersom du er avhengig av heis eller rampe for å komme inn og ut av bil. Eller hvis du har sterkt nedsatt gangfunksjon og trenger å ha elektrisk rullestol med deg.

Stønad / lån til kassebil kan gis både for å reise til og fra arbeid eller utdannelsessted og for å dekke nødvendig transportbehov i dagliglivet. Stønad/ lån til bil er behovsprøvd etter inntekt.

Les mer om stønad/ lån til spesialtilpasset kassebil på NAV sine sider


 Tilskudd til kjøreopplæring og øvelseskjøring med tilpasset bil

Bilde av jente med førerkort

Tilskudd til kjøreopplæring

Hvis du fyller vilkårene for bilstønad nevnt ovenfor, kan du få tilskudd fra NAV til kjøreopplæring. Tilskuddet er økonomisk behovsprøvd.

Les mer om tilskudd til kjøreopplæring fra NAV

Spesialtilpasning av bilen

Noen personer med sjeldne diagnoser trenger tilpasning av bilen for å oppfylle helsekravene, også ved øvelseskjøring og kjøreopplæring. Dette kan være alt fra enkle tilpasninger som ekstra pedalsett og pute for kortvokste personer – til behov for større ombygninger av styring og behov for å kjøre fra elektrisk rullestol

Noen må ha sin kjøreopplæring i spesialtilpasset bil. Norges trafikkskoleforbund har en oversikt over trafikkskoler som tilbyr kjøreopplæring i tilpasset kjøretøy. Du må kontakte den enkelte kjøreskole for å finne ut hva slags tilpasningsutstyr de har.

Hvis du må ha kjøreopplæring i egen tilpasset bil kan NAV gi tilskudd til tilpasning av din / familiens bil med utstyr for kjørelærer.

Les mer om øvelseskjøring med spesialutstyr hos NAV Kunnskapsbanken

Les mer om Loveverket i Rundskriv til folketrygdloven, hos Lovdata

Tilskudd før fyllte 18 år

Det kan også gis tilskudd til bil før fylte 18 år, men dette vil da behovsprøves i forhold til foreldres inntekt. En hovedregel er også at spesialutstyr fra NAV skal vare i 11 år.

  • Noen velger derfor å vente med kjøreopplæring til etter fylte 18 år, eller å bekoste mindre tilpasninger selv.
  • En mulighet kan være å søke om legatmidler. Da vil en kunne vente med å søke om støtte fra NAV til det er behov for tilpasning av egen bil.


Stønad til drift av bil

En person som på grunn av varig sykdom, skade eller lyte, har nødvendige ekstrautgifter til transport, herunder drift av bil, kan søke om grunnstønad til drift av bil.

Les mer om grunnstønad til drift av bil hos NAV

Tilpasning og spesialutstyr i motorkjøretøy

Bil

Bilde av rullestolbruker som bruker rampe for å komme inn i bilen

Uavhengig av om du får stønad fra NAV til å kjøpe en bil eller om du betaler bilen selv, kan du få stønad fra NAV til spesialutstyr og tilpasning av bilen som er nødvendig på grunn av funksjonsnedsettelsen. NAV har en liste over punkter du bør tenke gjennom/prøve ut før du går til innkjøp av bil.

Les mer om sjekkliste ved kjøp av bil hos NAV

TRS erfarer at mange med ulike sjeldne diagnoser har god nytte av spesialutstyr i bil. For mange er det også en forutsetning for å oppfylle helsekravene til førerkort. Det kan handle om tilpasninger for å komme ut og inn av bilen, for å få god sittestilling og utstyr for å betjene bilen.

Prosessen med å søke og få tilskudd til tilpasset bil fra NAV er omfattende og tidkrevende. Dette beskrives i denne filmen som NAV har laget.

Motorsykkel

Det er også mulig å tilpasse motorsykkel til ulike typer funksjonsnedsettelser. Foreningen Likevel MC Norge har mer informasjon om dette.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringsskilt funksjonshemmede, bilde

Du kan søke din kommune om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort). Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og vanligvis uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden.

Gode råd fra TRS ved søknad om bilstønad, kjøreopplæring og biltilpasning

Dame med mange spørsmål, illustrasjon

Hvordan går du fram?

Veiledning til søknad om bilstønad til personer med sjeldne diagnoser

TRS har laget en veiledning til hjelp i søknadsprosessen ved søknad om bilstønad til personer med sjeldne diagnoser. Mange av de diagnosene TRS er kompetansesenter for medfører i tillegg til bevegelsesproblematikk også andre spesielle og mindre kjente forhold som kan påvirke behovet for bil og tilpasning av bil.

I veiledningen peker vi på områder det kan være behov for å begrunne godt for personer med sjeldne diagnoser. Denne veiledningen er ment til søkeren selv og til fagpersoner (ergoterapeut, fysioterapeut og fastlege) som bistår i søknadsprosessen.

​​​​​Informasjon om bilstønader og kjøreopplæring for noen diagnosegrupper

Sjeldne bensykdommer med k​​​​ortvoksthet

TRS er kompetansesenter for gruppen sjeldne bensykdommer,  mange av disse tilstandene medfører kortvoksthet. Mange har også annerledes proporsjoner med for eksempel korte armer og ben i forhold til kroppshøyden. Dette kan påvirke evnen til å bevege seg i samfunnet, og mange har behov for tilpasning i bilen. TRS har laget informasjon om bil, transport og funksjon i dagliglivet for kortvokste:

D​ysmeli

Dysmeli er en samlebetegnelse for en rekke tilstander hvor man mangler hele eller deler av  armer og eller ben. Norsk fagnettverk for dysmeli har laget norske anbefalinger for oppfølging av personer med tverrgående armdysmeli (transversell reduksjonsdeformitet i overekstremitetet). Der gis det også råd om vurdering av helsekrav, kjøreopplæring, øvelseskjøring og tilpasning.

 

Sist oppdatert 12.02.2024