Fagnettverk for hjerneskaderehabilitering

Workshop i synskartlegging

23. november ble det arrangert en workshop i synskartlegging i regi av fagnettverk for hjerneskaderehabilitering.

Publisert 25.11.2022

Fagnettverk for hjerneskaderehabilitering har gjennom hele 2022 hatt syn som tema for fordypning, og har adressert dette gjennom kunnskapsdeling fra ulike fagfelt.

  • Det er presentert resultater fra NorVis (Norwegian Vision in Stroke) sin undersøkelse om hvordan klinikere kartlegger og henviser hjerneskadepasienter med synsvansker i dag.
  • Det er lagt vekt på implementeringspraksis med blant annet gjennomgang av kunnskap-til-handling modellen med konkrete eksempler om synsrehabilitering og sjekklister i de ulike hoveddomenene.
  • Det er laget et system for fortløpende synliggjøring av steder å henvise til i Helse Sør Øst. Dette arbeidet er pågående og deles også med nettverket i NorVis.
  • Hurdal Syn- og mestringssenter har gjennomgått tilbudet hos dem, hvem som henvises, hvilken behandling som gis samt henvisningspraksis.
​Tema for nettverksmøte i november var systematisk kartlegging av syn, og det ble gjennomført en workshop i bruk av verktøyene KROSS og VISA. 

Torgeir Mathisen, sykepleier, PhD, Universitetet i Sør Øst Norge, Stephen James Ryan, nevrolog, overlege ved Rikshospitalet og stipendiat TenCraos, samt studiesykepleier Ansar Roy delte viktig kunnskapsgrunnlag om synsrehabilitering innenfor hjerneskadefeltet og ledet oss gjennom bruken av begge verktøyene. 

For anledningen var nettverket styrket med flere klinikere fra respektive arbeidssteder for å øke mulighet for implementering i egen praksis. Det var satt av god tid til å prøve ut begge verktøy i grupper og begge deler ble ledet under kyndig veiledning av de tre eksterne foredragsholderne.

Det var stort engasjement gjennom hele dagen og brukerrepresentant Oddvar Jacobsen oppsummert det hele på denne måten: 

- Dette har vært en meget nyttig dag om et viktig tema som ellers er lite adressert i rehabiliteringen. Selv hadde jeg veldig godt utbytte av synspedagog da jeg var innlagt til rehabilitering. Dessverre eksisterer ikke dette tilbudet ved Sunnaas sykehus i dag.

Om fagnettverk i RKR

​​Regional kompetansetjeneste for rehabilitering i Helse Sør Øst driver per i dag 5 ulike fagnettverk innen hjerne-, hjerte-, lunge-, kreft- og tidlig rehabilitering.