NCMP koding – endringer for 2023

Hvert år kommer ny kodeveileder fra Helsedirektoratet. Hva er nytt her for rehabiliteringsfeltet?

Publisert 12.01.2023

​​I spesialisthelsetjenesten er det et krav å kode aktiviteten riktig, også innen rehabilitering. Det er et eget kapittel (O) med koder for rehabilitering, mens koder fra andre kapitler kan være nyttige. Særlig kapittel I, WM og WP har aktuelle koder for en biopsykososial orientert rehabilitering.

Kreftforløp hjem

Nytt fra 2023 er en kode som skulle vært med helt fra lanseringen av "Kreft pakkeforløp hjem" høsten 2020, men som først nå er på plass. Koden heter WMFG11 Utvidet samtale med pasient for kartlegging av behov for bistand i pasientens livssituasjon. Et kjerne-element i pakkeforløp hjem er at det skal foregå en avklaringssamtale med pasienten som tar utgangspunkt i NCCN- skjemaet, eller en lignende sjekkliste, for å avdekke behov for videre oppfølging. Dersom denne nye koden brukes konsekvent vil det bli mulig å spore etterlevelse av pakkeforløpet. Du kan lese mer om dette på nettsiden til Helsedirektoratet:

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft_Helsedirektoratet

Pakkeforløp hjerneslag

Pakkeforløp hjerneslag, fase 2, har også koding som skal synliggjøre rehabiliteringsaktivitet og tidsforløp for denne pasientgruppen. Det nevnes eksplisitt at koden OAEA00 Utarbeiding av ny (re)habiliteringsplan skal brukes for å synliggjøre målepunktet «Etablering av rehabiliteringsplan», som indikasjon på at en tverrfaglig prosess er i gang. I tillegg skal oppstart og avslutning av rehabilitering kodes «som vanlig». Det innebærer rett bruk av Z50 diagnosekodene for kompleks (Z50.80), enkel (Z50.89) og poliklinisk rehabilitering (Z50.9), samt «annen fysikalsk behandling» (Z50.1), sammen med en nr.2 diagnose for hjerneslag. I kommunen vil det si å registrere start og sluttdato for IPLOS-tjenesten «Rehabilitering i institusjon». 

Pakkeforløp hjerneslag_registrering av koder_Helsedirektoratet

Tips om koding ved implementering

I en implementeringsprosess er det alltid behov for å etterprøve bruk av «den nye metoden» i praksis. En veldig smart måte å løse dette på er å bruke prosedyrekoding i journalsystemet. Det er fullt mulig både i DIPS og i andre EPJ-systemer å opprette lokale særkoder, som det i etterkant kan tas ut rapport på. I enkelte tilfeller finnes allerede NCMP-koder som egner seg. 

Oppslag i prosedyrekodeverket

Endringsdokument NCMP 2022-2023 oppdatert 21. november

Generelt om prosedyrekoder 2023

Fagansvarlig eller annen ansvarlig ved enheten bør årlig minst se gjennom «endringsdokument NCMP 2022-2023» for å se om noen koder som avdelingen har brukt tas vekk eller endres, eller om nye mer relevante prosedyrekoder har blitt lagt til. 

Helst bør kodeveiledningen fra Helsedirektoratet leses i sin helhet, og sees i sammenheng med ISF grunnlagsdokument. Vi anbefaler spesielt avsnitt 3.1 Digital hjemmeoppfølging, 3.3 Videokonsultasjon og 5.6 Rehabilitering. 

Fullstendig oversikt over alle endringer i NCMP-kodeverket​

Regler og veiledning for kliniske kodeverk i spesielistehelsetjenesten​

         ​