Regional koordinerende enhet styrker legeteamet etter stor økning i antall henvisninger til rehabilitering etter covid-19

Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst opplever stor pågang med henvisninger til spesialisert rehabilitering for pasienter med senfølger etter covid-19. RKE har mottatt 570 nye henvisninger første halvår i 2022, mot 550 i hele 2021 for disse tilstandene.

Publisert 01.09.2022
Sist oppdatert 07.02.2024

​​Økningen kommer i tillegg til stor pågang med nye henvisninger for andre tilstander. RKE vil trolig motta nær 13 000 nye henvisninger i 2022. Teamet av vurderingsleger er derfor betydelig styrket etter avtaleinngåelse med to nye spesialister i fysikalsk medisin; Tom Farmen Nerli og Anne Marte Bech. Begge jobber til daglig ved Sykehuset i Vestfold, klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, avdeling Kysthospitalet.

​Senfølgene medfører ulike problemstillinger – økt bruk av arbeidsrettet rehabilitering 

Når pasientene går til sin fastlege kan det være vanskelig å vurdere hvilke type rehabiliteringsprogram pasienten vil ha best nytte av. Det er derfor legespesialistene i RKE som vurderer dette ut fra problemstillingene som er beskrevet i henvisningene. Det er ikke opprettet nye avtaler hos de private rehabiliteringsinstitusjonene som har avtale med Helse Sør-Øst RHF knyttet til senfølger etter covid-19. Pasientene får rett til det rehabiliteringsprogrammet som er knyttet til deres spesifikke problemstillinger. Covid-19 kan føre til at pasientene sliter med smerter, redusert hukommelse, tap av lukt og smak og ikke minst opplevelse av utmattelse. Lungeproblematikk er kun angitt som hovedutfordring i 8 % av de pasientene som henvises til spesialisert rehabilitering via RKE. 

Svært mange av de henviste pasientene opplever å ikke å mestre jobben sin. Hittil i år har RKE derfor innvilget arbeidsrettet rehabilitering til over 50 % av de som har fått rett til videre rehabilitering, hvor senfølger etter covid-19 er angitt som årsak til funksjonsnedsettelse. I 2021 var andelen 35 %. RKE ser også en økning i antall kvinner med senfølger etter covid-19, hvor andelen kvinner så langt i 2022 er 64,5 %, mot 60,5 % i hele 2021. 

​Økt avslagsprosent til spesialisert rehabili​tering etter covid-19 

Økningen i antall henviste pasienter kan i tillegg til det åpenbare ved økt antall smittede, ha sammenheng med at kjennskapen til hvilke rehabiliteringstilbud som finnes er blitt bedre kjent. RKE erfarer at stadig flere pasienter uten behov for spesialisert rehabilitering blir henvist, men det kan være godt for både pasienten og henviser å få behovet vurdert av spesialister. Hittil i år har om lag 1/3 av de henviste pasientene fått avslag på henvisningen sin, mot 1/5 i 2021. Avslagsbegrunnelsene knytter seg til at pasienten ikke har behov for så spesialiserte tilbud som RKE forvalter rettigheter til. Flere av pasientene får anbefaling om videre tiltak i primærhelsetjenesten, og mange vil kunne klare seg med en samtale med personer i samme situasjon eller med helsepersonell. De aller fleste blir tross alt friske av seg selv, til tross for at det kan ta svært lang tid, slik man kjenner fra andre postvirale tilstander som f. eks. etter kyssesyke. Selv den mest utålmodige treningsnarkomanen på 30 år, uten noen tidligere erfaring med helsetjenestene, kan bli trygget gjennom god veiledning. 

​​ReHabiliteringstelefonen et viktig​​ verktøy for å vise vei til de ulike tilbudene som finnes

ReHabiliteringstelefonen 80030061, som drives av RKE i Helse Sør–Øst i samarbeid med de øvrige regionale koordinerende enhetene i landet, har vist seg å være et godt verktøy for både helsepersonell og ikke minst for pasienter under pandemien. RKE var i tett dialog med Helsedirektoratet og behandlingsstedene i forbindelse med utarbeidelse av koronaveilederen, for at tjenestene skulle bli kjent både i spesialist – og primærhelsetjenesten

​​Senfølger etter covid-19 - HelseNorge

​​Rehabilitering etter covid-19 - Helsedirektoratet

​Rehabiliteringsrådgiverne veileder både helsepersonell, pasienter og pårørende for å finne frem til tilbud i helseforetakene, ved de private rehabiliteringsinstitusjonene og i kommunene, der det er mulig å finne frem. Alle helseforetak er pålagt å ha egne oppfølgingstilbud til de aktuelle pasientene, og det er opprettet regionale senfølgepoliklinikker ved Sunnaas sykehus og ved Sykehuset i Vestfold, klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, avdeling Kysthospitalet.

For mange av de som ringer ReHabiliteringstelefonene er det å kunne snakke med erfarent helsepersonell, som har kjennskap til utfordringene, vist seg å være til svært god hjelp. Det å få høre at de fleste vil bli bra, men at det kan ta tid for noen vil være til god hjelp for å endre egne forventninger og å tilpasse aktivitetene. Også for de som har fått avslag på henvisning til annen spesialisert rehabilitering. Svært mange vil kunne bli ivaretatt gjennom oppfølgingstilbud i primærhelsetjenestene. Utfordringene viser seg å være å finne frem til de kommunale tilbudene.

​Behov for videreutvikling og s​​​​tandardisering av de kommunale tilbudene?

I forbindelse med utarbeidelse av koronaveilederen ble det utarbeidet en oversikt over kommuner med Frisklivssentraler. Dette er et svært godt verktøy for å finne frem til de kommunene som har etablert Frisklivssentraler. RKE erfarer imidlertid at tilbudene er svært ulike. Det er synd om alle må jobbe på hver sin tue med oppbygging og organisering av tilbudene. Her burde Frisklivssentralene kunne gå sammen og utarbeide standardisert tilbud til de som sliter med senfølger etter covid-19. Det vil kunne være enkle program over 2-3 kurskvelder, hvor man vil kunne møte personer i samme situasjon og møte helsepersonell med særskilt kompetanse. Frisklivssentralene kan bygge opp sine tilbud i tett dialog – og under veiledning av spesialisthelsetjenesten. 

​Ina Refsland, medisinstudent med lisens ved Universitetet i Bergen (UiB) argumenterer i sin kronikk i Dagens Medisin for at Frisklivssentralene må bli lovpålagt.

Ja til fysisk aktivitet i behandling - Debatt og kronikk - Dagens Medisin 

Endret intern​​ organisering 

RKE har gjennom det siste året jobbet med rekruttering av nye vurderingsleger, og teamet består nå av 12 legespesialister fra seks ulike helseforetak. For å kunne danne et best mulig erfaringsgrunnlag, og for å kunne utvikle nødvendig spisskompetanse ved vurdering av henvisninger knyttet til senfølger etter covid-19 spesielt, har RKE organisert temaet slik at én lege nå vurderer alle disse henvisningene. Ved siste ansettelser står legeteamet nå svært godt rustet ved inngangen til en travel høst med vurdering av flere tusen nye henvisninger. Ved årets slutt vil RKE ha gjennomført nær 15 000 saksbehandlinger, og ha sendt ut nær 40 000 digitale brev. 

Les mer om Regional koordinerende enhet (RKE)