Tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, diagnoseuavhengig

Målet med rehabiliteringen er at du skal tilegne deg kunnskap om sykdommen/skaden og eventuelle følgevirkninger, forebygge komplikasjoner og mulige senskader.

Rehabiliteringsteamet vil sammen med deg bidra til at du oppnår dine mål for best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.   

Målgruppen er barn, ungdom og unge voksne, og er vesentlig rettet mot deg som har gjennomgått store traumer og du som har en medfødte eller ervervet nevrologisk sykdom/tilstand.  

Rehabiliteringstilbudene er diagnoseuavhengige og har vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning 

Rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten 

I spesialisthelsetjenesten i helseregion sør-øst er det rehabiliteringstilbud innen dette fagområdet ved private rehabiliteringsinstitusjoner som Helse Sør-Øst RHF har avtaler med.    

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning,- døgntilbud. Diagnoseuavhengig tilbud til barn/unge i alderen 5 - 17 år med funksjonsnedsettelse etter medfødte eller ervervede sykdommer/skader. Tilbudet ytes til barn som er i en stabil fase av skade/sykdom, og som motorisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt for gruppe.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning- døgntilbud. Diagnoseuavhengig tilbud til unge voksne i alderen 18 - 30 år med kronisk, temporær og/eller progredierende fysisk funksjonsnedsettelse. Tilbudet er rettet mot pasienter/brukere som har vært i gjennom akuttfase og primærrehabilitering.

Beitostølen Helsesportsenter ligger i Valdres.

Mer om Beitostølen Helsesportsenter

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er barn og ungdom under 18 år og unge voksne 18 - 30 år. Rehabiliteringstilbudene er diagnoseuavhengige, men er vesentlig rettet mot pasienter som har gjennomgått store traumer og pasienter med medfødte eller ervervede nevrologiske sykdommer/tilstander.

Stiftelsen CatoSenteret ligger i Son.

Mer om Stiftelsen CatoSenteret

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er barn og ungdom under 18 år og unge voksne 18 - 30 år. Tilbudet er diagnoseuavhengig, men er vesentlig rettet mot pasienter med store traumer og ved nevrologiske tilstander, medfødte eller ervervede. Pasientene har primært diagnosen Cerebral Parese (CP).

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er barn og ungdom under 18 år og unge voksne 18 - 30 år. Tilbudet er diagnoseuavhengig, men er vesentlig rettet mot pasienter med store traumer og ved nevrologiske tilstander, medfødte eller ervervede. Pasientene har primært diagnosen Cerebral Parese (CP).

Tilbudene gis på PTØ senteret på Gardermoen.

Mer om PTØ-Norge

Rehabiliteringstilbud i kommunen der du bor

Kommunehelsetjenesten har ansvaret for rehabilitering der du bor. De fleste kommuner har et tverrfaglig tilbud med ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og sosionom.  

Om du har behov for oppfølging over lengre tid og flere tjenester, skal kommunen gi deg en koordinator og individuell plan. 

Nærmere informasjon om hvilke tilbud som finnes i din kommune får du ved å kontakte kommunens servicekontor eller koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen. 

Generell informasjon om kommunale hjelpetilbud kan du finne på helsenorge.no 

Lærings- og mestringssenter

Ved helseforetakenes Lærings- og mestringssenter er det kurs, opplæring og veiledning for deg som pasient og dine pårørende. Lærings- og mestringssentrene arbeider for at du og dine pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade.

Lærings- og mestringssenter i helseforetak

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle:

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF)

Norges Handikapforbund (NHF)

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverkfor barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF)

Sist oppdatert 13.03.2024