Sykelig overvekt

Sykelig overvekt kan påvirke både fysisk og psykisk funksjon, arbeidsevne og livskvalitet. Målet med rehabiliteringen er at du skal tilegne deg kunnskap om sykdommen og eventuelle følgevirkninger, forebygge komplikasjoner og mulige senskader.

Rehabiliteringsteamet vil sammen med deg bidra til at du oppnår dine mål for best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet. 

Målgruppene er  

  • voksne pasienter med KMI (kroppsmasseindeks) 40 eller høyere, eller KMI 35 eller høyere i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer
  • barn og ungdom under 18 år med fedme iso KMI 35 eller høyere. 

Rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten 

I spesialisthelsetjenesten i helseregion sør-øst er det rehabiliteringstilbud innen fagområdet sykelig overvekt, i helseforetakene (sykehusene) og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som Helse Sør-Øst RHF har avtaler med.   

Helseforetak i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med sykelig overvekt definert som BMI 40 eller høyere uten tilleggs sykdom, eller pasienter med BMI 35 eller høyrer med livsstilsrelatert tilleggs sykdom.

Avonova Ringerike Rehabilitering holder til på Hønefoss.

Mer om Avonova Ringerike Rehabilitering

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen barn og ungdom under 18 år med fedme iso-KMI 35 kg/m² eller høyere.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med KMI 40 kg/m² eller høyere, eller KMI 35 kg/m² eller høyere i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer.

Evjeklinikken er lokalisert på Evje i Hornes kommune.

Mer informasjon om Evjeklinikken

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen barn og ungdom under 18 år med fedme iso KMI 35 eller høyere.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med KMI 40 eller høyrere og pasienter med KMI 35 eller høyere i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer.

Idrettens Helsesenter er lokalisert i Ekebergveien 101 i Oslo.

Mer informasjon om Idrettens Helsesenter

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud. Målgruppen er barn og ungdom under 18 år med fedme iso KMI 35 eller høyere.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud. Målgruppen er unge voksne pasienter 18 - 30 år, voksne pasienter over 30 år pasienter med KMI 40 eller høyere og pasienter med KMI 35 eller høyere i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer.

Unicare Friskvern er lokalisert i Asker.

Mer informasjon om tilbudet til voksne hos Unicare Friskvern

Mer informasjon om tilbudet til barn og unge hos Unicare Friskvern

Rehabiliteringstilbud i kommunen der du bor

Kommunehelsetjenesten har ansvaret for rehabilitering der du bor. De fleste kommuner har et tverrfaglig tilbud med ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og sosionom.  

Om du har behov for oppfølging over lengre tid og flere tjenester, skal kommunen gi deg en koordinator og individuell plan. 

Nærmere informasjon om hvilke tilbud som finnes i din kommune får du ved å kontakte kommunens servicekontor eller koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen. 

Generell informasjon om kommunale hjelpetilbud kan du finne på helsenorge.no 

Lærings- og mestringssenter

Ved helseforetakenes Lærings- og mestringssenter er det kurs, opplæring og veiledning for deg som pasient og dine pårørende. Lærings- og mestringssentrene arbeider for at du og dine pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade.

Lærings- og mestringssenter i helseforetak

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle:

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Landsforeningen for overvektige

Norges Handikapforbund (NHF)

Sist oppdatert 21.05.2024