Sanseforstyrrelser (alvorlig grad)

Sanseforstyrrelser kan påvirke både fysisk og psykisk funksjon, arbeidsevne og livskvalitet. Målet med rehabiliteringen er at du skal tilegne deg kunnskap om sykdommen/skaden og eventuelle følgevirkninger, forebygge komplikasjoner og mulige senskader.

Rehabiliteringsteamet vil sammen med deg bidra til at du oppnår dine mål for best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet. 

Målgruppen er du som har en alvorlig grad av sanseforstyrrelser. Det kan være synstap, hørselstap, kombinasjon av synstap og hørselstap/døvblindhet, Tinnitus (øresus), Morbus Menière og voksne døve og døvblinde med behov for somatisk rehabilitering. 

Rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten 

I spesialisthelsetjenesten i helseregion sør-øst er det rehabiliteringstilbud innen fagområdet sanseforstyrrelser i helseforetak (sykehus) og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som Helse Sør-Øst RHF har avtaler med.   

Helseforetak i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med Mb. Menière som er utredet av øre-, nese-, halsspesialist.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen  unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med Tinnitus (øresus) som er utredet av øre-, nese-, halsspesialist.

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år som er døve eller har store hørselstap, og pasienter som har eller skal ha cochleaimplantat (CI).

HLF Rehabilitering as har lokaler på Diakonissehuset Lovisenberg i Oslo.

Mer informasjon om rehabilitering ved HLF ​Rehabilitering

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med Tinnitus (øresus) og pasienter med Mb. Menière (periodevise anfall av øresus, kraftig svimmelhet og nedsatt hørsel eller døvhet).

Unicare Landaasen ligge i Landåsbygda.

Mer informasjon om rehabilitering ved Unicare Landaasen

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med hørselshemming eller kombinerte syns- og hørselstap. De fleste pasienter har i tillegg til sansetapet sammensatte utfordringer og komplekse diagnosebilder samt vansker som lettere psykiatri og rus.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med hørselshemming eller kombinerte syns- og hørselstap. De fleste pasienter har i tillegg til sansetapet sammensatte utfordringer og komplekse diagnosebilder samt vansker som lettere psykiatri og rus.

Signo Conrad Svendsen Senter ligger på Nordstrand i Oslo og består av omsorgsboliger, dagsenter og en rehabiliteringsenhet. Virksomheten er en del av Stiftelsen Signo som er en selvstendig, diakonal stiftelse tilknyttet Den Norske Kirke.

Mer om rehabilitering ved Signo Conrad Svendsen Senter 

Rehabiliteringstilbud i kommunen der du bor

Kommunehelsetjenesten har ansvaret for rehabilitering der du bor. De fleste kommuner har et tverrfaglig tilbud med ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og sosionom.  

Om du har behov for oppfølging over lengre tid og flere tjenester, skal kommunen gi deg en koordinator og individuell plan. 

Nærmere informasjon om hvilke tilbud som finnes i din kommune får du ved å kontakte kommunens servicekontor eller koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen. 

Generell informasjon om kommunale hjelpetilbud kan du finne på helsenorge.no 

Lærings- og mestringssenter

Ved helseforetakenes Lærings- og mestringssenter er det kurs, opplæring og veiledning for deg som pasient og dine pårørende. Lærings- og mestringssentrene arbeider for at du og dine pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade.

Lærings- og mestringssenter i helseforetak

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle:

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Hørselshemmedes LandsforbundLandsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB)

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Handikapforbund (NHF)

 

Aktuelle lenker

Du kan også finne mer informasjon om syns- og hørseltap og kombinert syns- og hørselstap/døvblindhet  på nettsidene til:

Eikholt - Nasjonalt ressurssenter for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Statlig spesialpedagogisk tjeneste

Sist oppdatert 13.03.2024