Revmatologiske sykdommer (inflammatoriske)

Revmatologiske sykdommer inndeles vanligvis i betennelsesaktige (inflammatoriske) sykdommer og ikke-betennelsesaktige sykdommer, og kan påvirke både fysisk og psykisk funksjon, arbeidsevne og livskvalitet. Målet med rehabiliteringen er at du skal tilegne deg kunnskap om sykdommen og eventuelle følgevirkninger, forebygge komplikasjoner og mulige senskader.

Rehabiliteringsteamet vil sammen med deg bidra til at du oppnår dine mål for best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet. 

De vanligste betennelsesaktige sykdommene er leddgikt, psoriasisleddgikt og Bekhterevs sykdom. 

Målgruppen er deg som har ledd- og bløtdelsaffeksjon som følge av en betennelsesaktig revmatologisk sykdom. 

Rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten 

Det finnes rehabiliteringstilbud til pasienter med revmatologiske sykdommer ved private ideelle sykehus og i private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Sør-Øst RHF. 

Private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Bekhterev og andre spondyloartritter

Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering ved Diakonhjemmet Sykehus har to hovedtyper av rehabiliteringsopphold

Opphold ved NBRR

Revmatismesykehuset har både poliklinisk rehabilitering i form av et gruppetilbud med individuell oppfølging, og et to ukers rehabiliteringsopphold, samt temadager om revmatologisk rehabilitering. 

Rehabiliteringstjenesten - Revmatismesykehuset AS 

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud 

Individuelt tilpassede tilbud. Dag- og døgntilbud.

Målgruppen er pasienter med ledd- og bløtdelsaffeksjon som følge av en revmatisk sykdom. Unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år.

Mer informasjon om tilbudet ved Godthaab Helse og Rehabilitering

Individuelt tilpassede døgntilbud.

Målgruppen er pasienter med ledd- og bløtdelsaffeksjon som følge av revmatologisk sykdom. Unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år.

Mer informasjon om tilbudet ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Individuelt tilpassede døgntilbud og dagtilbud.

Målgruppen er pasienter med ledd- og bløtdelsaffeksjon som følge av revmatologiske lidelser som revmatoid artritt (seropositiv og seronegativ), ankyloserende spondylitt/Mb. Bechterew, leddlidelser ved psoriasis, Juvenil revmatoid artritt (barneleddgikt), Systemisk lupus erythematosus (SLE), Polymyalgia revmatica, Dermatomyositt og annen inflammatorisk- eller infeksiøs leddsykdom, samt postinfeksiøs artritt og sekundær hofte- eller kneleddsartrose etter artritt. For unge voksne 18 - 30 år og for voksne over 30 år.

Mer informasjon om tilbudet ved Unicare Jeløy

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter har individuelt tilpassede dagtilbud, individuelt tilpassede døgntilbud og gruppebaserte tilbud med individuelle oppfølginger.

Målgruppen er pasienter med revmatiske sykdommer som blant annet revmatoid artritt (leddgikt), psoriasisartritt, reaktiv artritt, kronisk urinsyregikt og erosiv polyartrose. Målgruppen er også pasienter med bindevevssykdommer som Sjøgren syndrom og pasienter med alvorlige systemiske vaskulittsykdommer med organsvikt.

For unge voskne 18 - 30 år og voksne over 30 år.

Mer informasjon om tilbudet ved Vikersund Bad Rehabiliteringssenter

Rehabiliteringstilbud i kommunen der du bor

Kommunehelsetjenesten har ansvaret for rehabilitering der du bor. De fleste kommuner har et tverrfaglig tilbud med ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og sosionom.  

Om du har behov for oppfølging over lengre tid og flere tjenester, skal kommunen gi deg en koordinator og individuell plan. 

Nærmere informasjon om hvilke tilbud som finnes i din kommune får du ved å kontakte kommunens servicekontor eller koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen. 

Generell informasjon om kommunale hjelpetilbud kan du finne på helsenorge.no 

Lærings- og mestringssenter

Ved helseforetakenes Lærings- og mestringssenter er det kurs, opplæring og veiledning for deg som pasient og dine pårørende. Lærings- og mestringssentrene arbeider for at du og dine pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade.

Lærings- og mestringssenter i helseforetak

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle:

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Norges Handikapforbund (NHF)

Norsk Revmatikerforbund

Sist oppdatert 21.05.2024