Rehabilitering med arbeid som mål

Målet med dette rehabiliteringstilbudet er å bidra til at du får best mulig bistand til å komme tilbake til arbeid, eller bli værende i et aktivt yrkesliv og å ta vare på din arbeidsevne til tross for helseutfordringer.

Rehabiliteringsteamet vil sammen med deg bidra til at du oppnår dine mål for best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i arbeidslivet, sosialt og i samfunnet. 

Målgruppen for rehabiliteringstilbudet er deg som på grunn av helseutfordringer har falt ut, eller står i fare for å falle ut av arbeidslivet.  

Rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten 

I spesialisthelsetjenesten i helseregion sør-øst er det rehabiliteringstilbud innen fagområde rehabilitering med arbeid som mål i helseforetakene (sykehusene) og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som Helse Sør-Øst RHF har avtaler med.   

Helseforetak i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

​​​​Falck tilbyr dagtilbud innen arbeidsrettet rehabilitering, fra 4-8 uker i Oslo, Hamar og Lillestrøm. Målgruppen er voksne som behøver helsehjelp for å stå i arbeid/returnere til arbeid. Rehabiliteringstilbudet er gruppebasert med individuell tilpasning. Et tverrfaglig team bestående av lege, fysioterapeut, arbeidskonsulent og psykolog følger opp deltakere i kartlegging, temasamlinger, fysisk aktivitet og veiledning. 

Arbeidsrettet rehabilitering Falck helse​

Dagtilbud i Oslo

R​​ehabiliteringssenteret AiR tilbyr arbeidsrettet rehabilitering som dagtilbud i Oslo. Tilbudet går over 4 uker med 3 aktivitetsdager ukentlig. Halvparten av tiden er det oppmøte ved AiR sin poliklinikk i Oslo, resten av tiden jobber vi digitalt hjemmefra. Deltakerne får tilgang til digitale hjelpemidler både før, under og etter oppholdet.

Dagtilbudet gis som gruppebasert tilbud med individuell oppfølging og tilpasning. Det tverrfaglige teamet samarbeider om et best mulig opplegg for hver enkelt. På programmet står fysisk aktivitet, mental helse, kosthold og tema om arbeid og utdanning. Deltakerne får hjelp til å legge planer for framtida, mestre arbeidslivet og handtere daglige utfordringer.

Målgruppene er unge voksne i alderen 18 - 30 år og voksne over 30 år i yrkesaktiv alder, gjerne tidlig i sykefraværsforløpet, med rimelig reiseavstand til Oslo sentrum.

Rehabiliteringssenteret AiR er lokalisert i Stenersgata 1A, 0050 Oslo.

Arbeidsretta rehabilitering i Oslo​

​​Arbeidsretta rehabilitering i Rauland

​​Arbeidsrettet rehabilitering i Rauland har ulike arbeidsretta rehabiliteringstilbod, tilpassa situasjon

  • Samanhengande opphald
  • Delt opphald
  • UngRehab: eit ege tilbod for deg mellom 18-30 år

Arbeidsrettet rehabilitering i Rauland

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter har dag-, døgn- og ambulant tilbud innen rehabilitering med arbeid som mål/arbeidsrettet rehabilitering. Tilbudene er individuelt tilpassede hvor en del av aktivitetene foregår i grupper. Målgruppen er personer i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år som trenger bistand for å kunne komme tilbake til arbeidslivet, få økt arbeidsevne og oppleve jobbmestring.

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter ligger på Lillehammer.

Mer informasjon om rehabilitering ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Stiftelsen CatoSenteret har dag- og døgntilbud innen arbeidsrettet rehabilitering. Det gis tilbud om oppfølging/ambulant tjeneste etter oppholdet. Tilbudene kan også gis som kombinasjon av dag-, døgn- og ambulant tilbud og det er også mulig å kombinere rehabiliteringstilbudene med arbeidsdeltakelse. Rehabiliteringstilbudene som gis er individuelt tilpasset. Målgruppen er unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år i yrkesaktiv alder som trenger bistand for å komme tilbake til et aktivt yrkesliv, eller bistand til å oppretthold arbeidskapasitet.

Stiftelsen CatoSenteret ligger i Son i Vestby kommune.

Mer informasjon om rehabilitering ved Stiftelsen CatoSenteret

Stiftelsen Hernes Institutt har døgntilbud innen rehabilitering med arbeid som mål/arbeidsrettet rehabilitering. Det kan gis ambulant tjeneste og oppfølging i inntil 12 måneder etter oppholdet. Rehabiliteringstilbudet er individuelt tilpasset. Målgruppen er unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med langvarige og sammensatte muskel- og skjelettlidelser og lettere psykiske lidelser der deltakelse i arbeidslivet er en problemstilling. Pasienter med lav formell utdanning og med praktisk yrkesbakgrunn prioriteres. Tilbudet gjelder for pasienter der vurdering, veiledning og behandling i primær- eller spesialisthelsetjenesten, samt lokal oppfølging fra NAV og arbeidsgiver ikke har ført frem til arbeidslivsdeltakelse.

Stiftelsen Hernes Institutt ligger i Elverum kommune, 15 km utenfor Elverum by.

Mer informasjon om rehabilitering ved Stiftelsen Hernes Institutt

Sørlandets rehabiliteringssenter har døgntilbud med oppfølging i inntil 12 måneder innen rehabilitering med arbeid som mål/arbeidsrettet rehabilitering. Tilbudet er gruppebasert og med individuell tilnærming. Målgruppen er unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år i yrkesaktiv alder som på grunn av sin helsetilstand eller funksjonsnedsettelse står i fare for eller har falt ut av arbeidslivet, eller som strever med å komme i gang med arbeidslivet (også utdanning), samt trenger hjelp til å mestre helsetilstanden og styrke arbeidsevnen.

Sørlandets rehabiliteringssenter ligger i Eiken i Hægebostad kommune.

Mer informasjon om rehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter

Unicare Bakke har dag-, døgn- og ambulant tilbud innen rehabilitering med arbeid som mål/arbeidsrettet rehabilitering. Tilbudet er individuelt tilpasset med bruk av gruppeaktiviteter der det er hensiktsmessig. Målgruppen er unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år i yrkesaktiv alder som vurderes å komme tilbake til/ i arbeid som følge av den rehabiliteringen som gis.

Unicare Bakke ligger i Halden.

Mer informasjon om rehabilitering ved Unicare Bakke

 
Unicare Fram gir to tilbud innen rehabilitering med arbeid som mål/arbeidsrettet rehabilitering:
 
Kartleggings- og vurderingstilbud - dagtilbud og døgntilbud. Rehabiliteringstilbudet er diagnoseuavhengig og målgruppen er personer i yrkesaktiv alder unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år hvor arbeidsdimensjonen er en svært viktig del av helsetilbudet.
 
Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud. Rehabiliteringstilbudet er diagnoseuavhengig og målgruppen er personer i yrkesaktiv alder unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år hvor arbeidsdimensjonen er en svært viktig del av helsetilbudet.
 
Unicare Fram ligger på Rykkinn i Bærum kommune.
 

Mer informasjon om rehabilitering ved Unicare Fram

Unicare Friskvern i Asker tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering, dagtilbud og/eller digitalt tilbud.

Er du sykemeldt eller har nedsatt arbeidsevne? Med arbeidsrettet rehabilitering kan du finne de verktøyene du trenger for å komme tilbake på jobb. 

Mer informasjon om rehabilitering ved Unicare Friskvern

​Unicare Steffensrud har dagtilbud innen rehabilitering med arbeid som mål.

Mer informasjon om rehabilitering ved Unicare Steffensrud​

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter har dag-, døgn- og ambulant tilbud innen rehabilitering med arbeid som mål/arbeidsrettet rehabilitering. Tilbudet er individuelt tilpasset der deler av rehabiliteringen forgår i grupper. Målgruppen er unge vokse 18 - 30 år og voksne over 30 år i yrkesaktiv alder, der økt arbeidsevne og deltakelse i arbeidslivet er en hovedmålsetting.

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter ligger i Modum kommune.

Mer informasjon om rehabilitering ved Vikersund Bad Rehabiliteringssenter

Rehabiliteringstilbud i kommunen der du bor

Kommunehelsetjenesten har ansvaret for rehabilitering der du bor. De fleste kommuner har et tverrfaglig tilbud med ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og sosionom.  

Om du har behov for oppfølging over lengre tid og flere tjenester, skal kommunen gi deg en koordinator og individuell plan. 

Nærmere informasjon om hvilke tilbud som finnes i din kommune får du ved å kontakte kommunens servicekontor eller koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen. 

Generell informasjon om kommunale hjelpetilbud kan du finne på helsenorge.no 

Lærings- og mestringssenter

Ved helseforetakenes Lærings- og mestringssenter er det kurs, opplæring og veiledning for deg som pasient og dine pårørende. Lærings- og mestringssentrene arbeider for at du og dine pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade.

Lærings- og mestringssenter i helseforetak

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle:

Norges Handikapforbund (NHF) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Sist oppdatert 21.05.2024