Hjertesykdommer

Hjertesykdommer kan påvirke både fysisk og psykisk funksjon, livskvalitet og arbeidsevne. Målet med rehabiliteringen er at du skal tilegne deg kunnskap om sykdommen og eventuelle følgevirkninger, forebygge komplikasjoner og mulige senskader.

Rehabiliteringsteamet vil sammen med deg bidra til at du oppnår dine mål for best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet. 

Målgruppe for rehabiliteringen er

 • deg som har gjennomgått hjerteinfarkt eller hjerteoperasjon (f. Eks. bypass- og klaffeoperasjon)  
 • deg som har angina pectoris, hjertesvikt eller rytmeforstyrrelser  
 • deg som er hjertetransplantert 

Du kan lese om hjertesykdommer på helsenorge.no 

Rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten 

I spesialisthelsetjenesten i helseregion sør-øst er det rehabiliteringstilbud til deg som har hjertesykdommer i helseforetakene (sykehusene), og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som Helse Sør-Øst RHF har avtaler med.  

Helseforetak i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Privat ideelt sykehus i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Kartleggings- og vurderingstilbud - dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år som nylig har hatt infarkt, vært til utblokking (PCI), gjennomgått bypass- og eller kaffeoperasjon og pasienter med angina i stabil fase.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år som nylig har hatt infarkt, vært til utblokking (PCI), gjennomgått bypass- og eller kaffeoperasjon og pasienter med angina i stabil fase.

Tilbudene leveres av LHL Nimi på Ullevål Stadion.

Mer informasjon om tilbudene ved LHL Nimi

Kartleggings- og vurderingstilbud – døgntilbud og dagtilbud. Tilbudet gis til personer over 18 år som er ferdig behandlet for sin hjertesykdom, men med behov for en tverrfaglig kartlegging og vurdering av behovet for livsstilsendring og eventuelt rehabilitering.

Individuelt tilpassede tilbud. Hovedmålet vil være å kartlegge behov for videre rehabilitering særlig med tanke på aktuelle tiltak og tjenester i hjemkommunen. Målet er videre at brukeren skal være motivert for nødvendige endringer i sin livsstil. En utvidet epikrise vil bli sendt til fastlege.

Mer informasjon om Godthaab Helse og Rehabilitering

Kartleggings- og vurderingstilbud - dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og til pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og til pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner.
 
Idrettens Helsesenter er lokalisert i Ekebergveien 101 i Oslo.

Mer informasjon om Idrettens Helsesenter

Kartleggings- og vurderingstilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med gjennomgått hjertesykdom og uavklart rehabiliteringspotensiale- /behov, som blant annet ved følgende hjertetilstander:

 1. Hjertestansoverlevere.
 2. Innsatt profylaktisk ICD som følge av alvorlig hjertesykdom.
 3. Unge voksne med medfødt hjertefeil (GUCH).
 4. Voksne hjertepasienter i yrkesaktiv alder med kardiomyopati.
 5. Hjertetransplanterte.
 6. Hjerteopererte siste 6 måneder i yrkesaktiv alder som fortsatt opplever funksjonssvikt.
 7. Pasienter med pulmonal arteriell hypertensjon og hjertesvikt.
 8. Voksne i yrkesaktiv alder med nylig gjennomgått koronar hjertesykdom (ACB-operert eller PCI) med tilleggsfaktorer.
 9. Andre hjertepasienter med funksjonssvikt. Tas inn etter individuell vurdering.

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med hjertesvikt (nyoppstått eller med akutt forverring/NYHA-klasse II-III).

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom, pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner/utblokking, pasienter med kroniske sykdommer som GUCH og PAH, og pasienter med tilstander som krever ICD.

Mer informasjon om LHL - sykehuset Gardermoen

Kartleggings- og vurderingsopphold - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år med følgetilstander ved hjertesykdom både tidlig og sent i sykdomsstadiet, men også nyopererte pasienter som har behov for individuelt tilpasset rehabiliteringsopphold og som trenger oppfølging etter operasjon med tanke på mestring av hverdagen med hjertesykdom.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år, med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og til pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner.

Individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år, voksne over 30 år, med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom, til pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner og til pasienter i en senfase etter endt sykehusopphold, samt hjertesviktpasienter.

Mer informasjon om Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Kartleggings- og vurderingstilbud - døgntilbud og dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og til pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner.

Individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og til pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner.

Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - dagtilbud og døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 - 30 år og voksne over 30 år med følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og til pasienter som har gjennomgått hjerteoperasjoner.

Mer informasjon om tilbudet hos Unicare Hokksund

 

Rehabiliteringstilbud i kommunen der du bor

Kommunehelsetjenesten har ansvaret for rehabilitering der du bor. De fleste kommuner har et tverrfaglig tilbud med ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og sosionom.  

Om du har behov for oppfølging over lengre tid og flere tjenester, skal kommunen gi deg en koordinator og individuell plan. 

Nærmere informasjon om hvilke tilbud som finnes i din kommune får du ved å kontakte kommunens servicekontor eller koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen. 

Generell informasjon om kommunale hjelpetilbud kan du finne på helsenorge.no 

Lærings- og mestringssenter

Ved helseforetakenes Lærings- og mestringssenter er det kurs, opplæring og veiledning for deg som pasient og dine pårørende. Lærings- og mestringssentrene arbeider for at du og dine pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade.

Lærings- og mestringssenter i helseforetak

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle:

Foreningen for hjertesyke barn

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Handikapforbund (NHF)

  


 

Sist oppdatert 13.03.2024