CFS/ME

CFS/ME (kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati) er en sykdom som rammer i ulik grad og er uten kjent årsak. Hovedsymptom er langvarig utmattelse. Målet med rehabiliteringen er at du skal tilegne deg kunnskap om sykdommen og eventuelle følgevirkninger, forebygge komplikasjoner og mulige senskader.

Rehabiliteringsteamet vil sammen med deg bidra til at du oppnår dine mål for best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet. 

Målgruppe er deg som er diagnostisert med en mild eller moderat grad av CFS/ME. 

Les mer om CFS/ME på helsenorge.no

Rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten 

I spesialisthelsetjenesten i helseregion sør-øst er det rehabiliteringstilbud til pasienter med CFS/ME i helseforetakene (sykehusene) og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som Helse Sør-Øst RHF har avtaler med.   

Helseforetak i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud

Private institusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud 

Rehabiliteringstilbud i kommunen der du bor

Kommunehelsetjenesten har ansvaret for rehabilitering der du bor. De fleste kommuner har et tverrfaglig tilbud med ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og sosionom.  

Om du har behov for oppfølging over lengre tid og flere tjenester, skal kommunen gi deg en koordinator og individuell plan. 

Nærmere informasjon om hvilke tilbud som finnes i din kommune får du ved å kontakte kommunens servicekontor eller koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen. 

Generell informasjon om kommunale hjelpetilbud kan du finne på helsenorge.no 

Lærings- og mestringssenter

Ved helseforetakenes Lærings- og mestringssenter er det kurs, opplæring og veiledning for deg som pasient og dine pårørende. Lærings- og mestringssentrene arbeider for at du og dine pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade.

Lærings- og mestringssenter i helseforetak

Bruker- og interesseorganisasjoner

Det finnes flere bruker- og interesseorganisasjoner som du og dine pårørende kan ta kontakt med for å få hjelp og støtte. Her er oversikt over noen organisasjoner som kan være aktuelle

Norges Handikapforbund (NHF)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

ME-foreningen (Norges myalgisk encefalopati forening)

Sist oppdatert 13.03.2024