Språktrening på avstand - nettside med råd til logopeder

I relasjon til covid-19 pandemien er det nå flere logopeder som har startet opp med videokonsultasjon for å levere språktrening til afasipasienter. Ved Sunnaas sykehus har vi nå utarbeidet en nettside for å bistå logopedene med å tilrettelegge for et digitalt tilbud via video i de tilfellene der ansikt-til-ansikt timene utgår.

​Bakgrunn

I forbindelse med covid-19 pandemien vil flere personer med språk- og kommunikasjonsvansker oppleve at språktreningstilbud blir redusert eller opphører. Dette skjer som følge av føringer fra myndighetene, prioriteringer i helsevesenet og smittvernsmessige tiltak. Språktrening ved videokonsultasjon er en alternativ måte å levere språktrening på da det kan hindre smitte. Logopeder får nå refusjon for å tilby tjenester via videokonsultasjon. Telemedisinsk språktrening er imidlertid en relativt ny måte å jobbe på innenfor logopedmiljøene. Sunnaas sykehus har over flere år opparbeidet seg kunnskap og erfaringer med bruk av telelogopedi i forskningsprosjekter. Sentrale fagpersoner fra disse prosjektet deler nå erfaringer rundt telelogopedi via denne nettside.

Forventede resultater

Det utarbeides en nettside med råd og tips om bruk av videokonsultasjon til å levere språktrening. Målgruppen for nettsiden er logopeder som ønsker å starte opp med eller er i gang med videokonsultasjon i egen praksis/egen kommune. På nettsiden finner man blant annet brukerveiledninger, info om personvern og informasjonssikkerhet, tips til hvordan man kan bruke kjent undervisningsmateriale i en telemedisinsk kontekst samt nyttige sjekklister og afasivennlig informasjon om språktrening per videokonsultasjon.

Status og fremdrift

Nettsiden er ferdigstilt og publisert på sunnaas.no som del av sykehusets kompetansetjeneste under koronapandemien.

Råd og tips til logopeder om bruk av videokonsultasjon til å levere språktrening

Gevinstområder

  • Logopeder får tilgang til nyttige tips og råd om gjennomføring av språktrening per videokonsultasjon. 
  • Nettsiden vil være en ressurs for å bistå logopeden i å levere digitale tilbud under covid-19.

Kontakt

Ved spørsmål om denne tjenesten kan man ta kontakt med Veiledningstjeneste for rehabilitering, tlf. 66 96 96 96.

Prosjektleder Hege Prag Øra, lege og ph.d.-stipendiat, Sunnaas sykehus HF.

Sist oppdatert 12.12.2022