Telemedisinsk trykksårpoliklinikk

Prosjektets mål er å studere i praksis hvordan bruk av PC-basert videokonferanse kan bidra til økt samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten sammen med pasienten i hans/hennes hjem.

​Regjeringens visjon er at telemedisin skal virke kostnadsbesparende fordi man unngår unødvendige reiser mellom sykehus og hjem, bidrar til å spre helseinformasjon og kunnskap og sikre at behandlingsprosessen forankres i pasientens hverdagsliv.

Prosjektet har fulgt et pilotprosjekt hvor det ble etablert en telemedisinsk sårpoliklinikk ved Sunnaas sykehus. Videokonferansen skaper en møteplass hvor geografisk avstand er uten betydning, men som er avhengig av at et nettverk av teknologi, organisasjoner og menneskelige ressurser jobber sammen. Studien kartlegger muligheter og begrensninger når tjenesten iverksettes.

Vitenska​pelig betydning

I lys av Samhandlingsreformen og tidligere Stortingsmeldinger bidrar prosjektet til et fokus på hvordan spesialisthelsetjenesten kan ta i bruk teknologi som kan bedre samhandlingen med kommunene og derved gi et bedre tilbud til pasientene.

Prosjek​trapport

Last ned prosjektrapport

​​Se også klinisk studie "Telemedisin i oppfølging av trykksår".

Prosjektdeltakere

  • Gunnbjørg Aune, ​Prosjektleder
  • Ingebjørg Irgens
  • Hanne Haugland

Eksterne medarbeidere/sam​arbeidspartnere

  • Rektor Ingunn Moser og forsker Hilde Thygesen, Diakonhjemmet Høyskole
  • 1. amanuensis Ger Wackers, Høyskolen i Narvik
  • Professor Margunn Aanestad, UiO/IFI​

​Publikasjoner

Sist oppdatert 19.03.2024