Bruk av telemedisin som virkemiddel til samhandling i poliklinisk oppfølging av pasienter med ryggmargsskade og trykksår

Er poliklinikk via videokonferanse mer brukervennlig og samhandlende enn tradisjonell oppfølging med oppmøtepoliklinikk?

Om studien

Det finnes ingen studier som sier noe om forekomsten av trykksår i gruppen av personer med ryggmargskade i Norge. Det finnes heller ingen norsk undersøkelse som sier noe om årsaken til at noen utvikler trykksår, mens andre ikke gjør det. Derfor er det heller ikke utarbeidet gode nok rutiner for å avdekke om det er noen som trenger ekstra oppfølging for forebygging av trykksår. Dette ønsker vi å undersøke gjennom denne studien. 

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Inklusjonskriterier

  • Ryggmargskade og pågående trykksår.
  • Alder >18 år.
  • Forståelse av hva deltagelsen innebærer.
  • Behersker engelsk eller et av de skandinaviske språkene.

Eksklusjonskriterier

  • Ikke ryggmargskade.
  • Alder <18 år.
  • Behersker ikke engelsk eller skandinaviske språk.
  • Kognitive vansker som medfører manglende forståelse av hva deltagelsen innebærer.

Fastlegen din kan henvise deg til sårpoliklinikken ved Sunnaas sykehus eller ved Spinaleininga, ved Haukeland Universitetssykehus. Du eller hjemmesykepleien kan også kontakte sårsykepleier Hanne Haugland ved Sunnaas, eller Tori Lunde ved Haukeland. Dersom du har svart på tilsendt spørreskjema og oppgitt at du har sår og vil delta i studien, vil vi kontakte deg. Vi trenger informasjon fra fastlege om medikamentbruk, eventuelle andre sykdommer og/eller allergier.

Hva innebærer studien?

Deltagerne i studien vil bli tilfeldig inndelt i to grupper, en testgruppe og en kontrollgruppe.

Testgruppen vil få veiledning i sårstell og såroppfølging via videokonferanse. Vi bruker bærbar PC i kommunikasjonen. Opplysningene formidles i kryptert form via Norsk Helsenett, og kan derfor ikke hackes av utenforstående. Videokonferansene foregår i sanntid, og verken lyd eller bilde lagres. Dette oppfyller Datatilsynets krav til personvern.

Deltagerne i kontrollgruppen følges opp slik det foregår ved den enkelte spinalenhet i dag, det vil si at det er pasient/omsorgsressurser/fastlege som kontakter spinalenheten dersom det er behov for bistand i såroppfølgingen. Det vil bli gitt tilbud om oppmøtekonsultasjon ved spinalenheten ved behov.

I begge gruppene vil sårene bli kontrollmålt ved oppstart i studien, samt ved hver konsultasjon fremover i maksimalt 12 måneder. I tillegg vil deltagerne bli bedt om å svare på spørsmål som gjelder livskvalitet, og hjelpebehov ved oppstart og avslutning av studien, dvs. når såret er tilhelet, eller etter maksimum 12 måneder.

Begge gruppene, samt det lokale hjelpeapparatet vil få tilsendt spørreskjema som omhandler brukermedvirkning og tilfredshet etter endt studie. Noen vil også bli trukket ut til å delta i et dybdeintervju om brukermedvirkning og tilfredshet.

Som deltager i studien vil du måtte betale poliklinisk takst for oppmøtepoliklinikkene og for videokonferansene. Dette siden behandling er en del av konsultasjonene. Vanlige regler for frikort vil gjelde. Transport til og fra konsultasjon ved sykehuset, dekkes av sykehuset i henhold til gjeldende regelverk.

Prosjektet startet i 2014, mens inkludering i den pågående oppfølgingsstudien startet 1.1.16.

Vær oppmerksom

En fordel med studien er at en av behandlingene kan vise seg å være bedre enn den andre. Dette vil kunne medføre bedre oppfølging for pasientgruppen. Funnene fra studien vil også kunne legge til rette for en bedre og mer brukerstyrt oppfølging, basert på et tettere samarbeid mellom pasient/nærkontakter, hjemmesykepleien og spinalenhetene (spesialisthelsetjenesten).

Mange kan oppleve at det er bedre å være hjemme enn å være på sykehus mens såret tilheler, og at det er en fordel at du som pasient deltar mer aktivt i såroppfølgingen sammen med hjemmesykepleien og sårteamet ved din spinalenhet.

Ulempene med studien er at det er tilfeldig hvem som havner i hvilken gruppe. En annen ulempe er at sårteamet ved spinalenheten via skjerm kommer "på besøk” hjem til pasientene i videokonferansegruppen. Noen kan i begynnelsen oppleve dette som ukomfortabelt.

Kontaktinformasjon

Sårsykepleier Hanne Haugland på Sunnaas sykehus HF, tlf. 941 67 429.
Sårsykepleier Tori Lunde ved spinalenheten på Haukeland Universitetssykehus, tlf. 55 97 60 45.
Prosjektansvarlig/lege Ingebjørg Irgens, tlf. 922 64 151 eller ingebjorg.irgens@sunnaas.no

Bruk telefon, ikke mail dersom spørsmålet gjelder personsensitiv informasjon.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Bergen
  • St. Olavs Hospital