BeSlag - kontinuerlig behandling av slagpasienter gjennom hele forløpet

I samarbeid med Landsforeningen for slagrammede, Høgskolen i Oslo og Akershus gjennom forskergruppe Aldring, helse og velferd og SINTEF, mottok Sunnaas sykehus høsten 2016 midler fra Forskningsrådet til et forprosjekt kalt «Kontinuerlig BEhandling av SLAGpasienter gjennom hele forløpet – BeSlag».

Prosjektet ble avsluttet i 2018/2019.​

Bakgrunn

I Norge er det ca. 60 000 personer som har opplevd hjerneslag. Årlig forekommer rundt 15 000 nye slag. Ca. 2/3 får nedsatt funksjon som følge av dette. Graden av funksjonstap varierer stort i denne pasientgruppen. Noen får ikke varige funksjonstap. De mildeste følgene kan være lette motoriske problemer og lette talevansker. De mest alvorlige utfallene kan være ulike grader av lammelser, tap av talefunksjon og store kognitive vansker. Etter den første akutte behandlingen av slag er trening etter hvert den viktigste videre behandlingen.

Mot 2030 forventes det at antallet tilfeller av hjerneslag øker med over 50%, som en følge av økt antall eldre i befolkningen. Økningen vil kreve mer av helsetjenesten, og for å møte denne utfordringen er det behov for å se på mulige måter å støtte og effektivisere behandlingsprosessene, samtidig som kvaliteten i behandlingen opprettholdes.

Metode

En del av rehabiliteringen etter sykdom og skade må av pasienten/brukeren gjøre på egenhånd, ved egentrening. I hovedprosjektet ønsker vi å se på nye måter å gi mennesker som har hatt hjerneslag veiledning og oppfølging av denne treningen.

Bevegelsessensorer kan fange opp bevegelser mens de utføres. Veiledning og kommunikasjon med helsepersonell blir det mer og mer vanlig å gjøre over skjerm; ved videokonferanse, over smarttelefon eller andre bærbare enheter. Ved å kombinere sensorteknologi og mobilteknologi kan vi støtte opp om og gi veiledning i opptreningen. Samtidig får den enkelte et hjelpemiddel til bruk i treningen. Brukeren får da tilgang til treningsveiledning på bærbare enheter, og det blir mulig for fysioterapeuten å følge resultater og endringer i funksjon over avstand gjennom rehabiliteringsforløpet.

Hensikt med prosjektet

Vi ønsker i hovedprosjektet å etablere kunnskap om hvordan en ny behandlingspraksis støttet av et system bestående av bærbar sensor- og mobilteknologi kan

  • bidra til økt selvstendighet og motivasjon for pasienter i oppfølging av egentrening
  • gi økt effekt av egentrening gjennom behandlingsforløpet
  • gi fysioterapeuter mulighet til å veilede og følge opp egentreningen til pasientene

Hensikten med forprosjektet BeSlag er å etablere et hovedprosjekt gjennom søknad til NFR programmet BEHANDLING; God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Eksterne deltakere

Anders Liverud, seniorforsker SINTEF
Astrid Bergland, professor, Høgskolen i Oslo og Akershus
Birgitta Langhammer, professor, Høgskolen i Oslo og Akershus
Esben Madsen, styremedlem, Landsforeningen for slagrammede
Trine Seeberg, seniorforsker, SINTEF

Interne deltakere

Arve Opheim, Leder av tematisk forskningsgruppe bevegelse og funksjon, Sunnaas
Jan Schwencke, brukerkonsulent, Sunnaas
Sveinung Tornås, leder, enhet for innovasjon og e-helse, Sunnaas
Vegard Strøm, forskningsleder, Sunnaas

Prosjektleder

Marit Olsen, spesialfysioterapeut​

Mer informasjon

BeSlag bygger på erfaringer fra innovasjonsprosjektet Mobil bevegelse.

Les mer om Sunnaas-prosjektet Mobil bevegelse

Sist oppdatert 19.03.2024