Hjerneskaderehabilitering

Forskningsgruppe

Denne forskningsgruppen har som mål å drive med forskning som har så høy kvalitet at den vil hjelpe både sykehusets egne pasienter, og pasienter nasjonalt og internasjonalt, til å få en bedre hverdag.

​Hjerneskader påvirker flere sider av livet til både pasienten og de rundt. For å kunne yte bedre rehabilitering, trenger vi mer kunnskap om hva som skjer i hjernen etter en skade, hvordan personer håndterer skaden på forskjellige måter, hva som har betydning for hvordan man klarer seg på lengre sikt, og hva slags behandling som er dokumentert effektiv.

Ledelse og kjernesammensetning

Leder
Anne-Kristine Schanke
professor II, dr.philos, fagsjef i psykologi

Forskningsprosjekter hjerneskaderehabilitering

 • Diagnostisk og elektrofysiologiske målinger etter hjerneskade

  Studiens siktemål er todelt ved at man ønsker å undersøke både diagnostisk og prognostisk nytteverdi av den elektrofysiologiske metoden Event Related Potensials ved alvorlig ervervet hjerneskade.

 • Sikker bilkjøring etter hjerneskade

  Prosjektet er avsluttet. Prosjektet omhandler hvilke faktorer som predikerer bilkjøring etter hjerneslag og traumatiske hjerneskader.

 • SunnGEST - bruk av gester i afasirehabilitering

  Prosjektets formål er videreutvikling og kvalitetssikring av SunnGest, et nytt treningstilbud for en undergruppe pasienter med Afasi. Konkrete mål er å utvikle og gjennomføre et pilotopplegg og å kartlegge endringer.

 • BeSlag - kontinuerlig behandling av slagpasienter gjennom hele forløpet

  I samarbeid med Landsforeningen for slagrammede, Høgskolen i Oslo og Akershus gjennom forskergruppe Aldring, helse og velferd og SINTEF, mottok Sunnaas sykehus høsten 2016 midler fra Forskningsrådet til et forprosjekt kalt «Kontinuerlig BEh...

 • Svelgevansker (dysfagi) og livskvalitet

  Svelgevansker kan ha ødeleggende og langvarige virkninger på menneskers medisinske, mentale og sosiale velvære. Dette prosjektet vil være et bidrag til å øke kunnskapen om hvordan dysfagi påvirker livskvalitet hos mennesker med ervervede hjerneskader.