Gruppebehandling av sosiale kommunikasjonsvansker

I denne studien har vi inkludert deltakere som ikke har kommunikasjonsvansker som skyldes språkvansker (afasi), men andre kognitive vansker som for eksempel vansker med hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner eller lignende.

Om studien

I Norge har vi ingen forskningsbaserte behandlingsprogram spesifikt rettet mot de sosiale utfordringene i kommunikasjon personer med kognitive vansker kan oppleve. Internasjonalt er det utviklet flere gruppebaserte behandlingsprogram som viser lovende resultater. Vi har derfor valgt å oversette og prøve ut et av disse behandlingsprogrammene her i Norge.

I studien har vi brukt en gruppebasert behandling som heter Group Interactive Structured Treatment som forkortes til GIST. GIST fokuserer på trening av sosiale ferdigheter i gruppe.

Vitenskapelig tittel

Gruppebasert behandling for personer med sosiale kommunikasjonsvansker

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Rekruttering til studien ble avsluttet desember 2020

Hva innebærer studien?

Etter et hjerneslag, hodeskade eller annen ervervet hjerneskade kan det oppleves at ulike kognitive vansker kan påvirke kommunikasjonen med andre. For eksempel:

  • Glemmer du fort det som er blitt sagt?
  • Snakker du deg bort eller mister tråden i samtalen?
  • Tolker du ting bokstavelig?
  • Snakker du før du tenker?
  • Sier du upassende ting?

Hvordan foregår studien?

Studien er en Randomisert Kontrollert Studie (RCT) med totalt 49 personer som ble tilfeldig fordelt i to grupper.

  • Gruppe 1 (N=24) mottok poliklinisk GIST-behandling en gang pr. uke over en periode på 12 uker.
  • Gruppe 2 (N=25) mottok ikke behandling i samme periode som gruppe 1, og fungerte som en ventende kontrollgruppe. Deretter mottok Gruppe 2 en intensiv GIST-behandling over fire uker som inneliggende pasienter på Sunnaas sykehus HF.

Rekruttering og behandling foregikk fortløpende i perioden august 2018- juni 2021. Behandlingen ble gitt uten krav om egenandel, og ble dekket av Sunnaas sykehus HF og Universitetet i Oslo.

Deltakerne betalte reise til og fra behandling selv, med mindre det var spesielle medisinske årsaker til at dette ikke var mulig med legeattest.

Prosjektet startet 01.04.2017 og avsluttes 01.12.2022.

Studien er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Sunnaas sykehus HF.

Vær oppmerksom

Som deltaker vil du få økt kunnskap om egne kommunikasjonsferdigheter og vil under behandlingen utforme individuelle sosiale ferdighetsmål. Du får erfaringer og strategier som kan være til hjelp for å nå dine sosiale ferdighetsmål. Pårørende vil også få økt kunnskap om dine sosiale ferdighetsmål samt hvilke strategier det skal jobbes med for å nå satte mål. Gjennom pårørendes aktive og støttende rolle i hjemmeoppgavene som skal gjøres under behandlingen vil de pårørende også lettere kunne overføre den støttende rollen i hverdagslivet.

Deltakelse innebærer ingen risiko, men det kan oppleves som krevende å fylle ut spørreskjemaer og gjennomgå kartlegging før og etter behandlingen. Det vil være muligheter for pauser, og terapeuten vil være tilgjengelig i tilfelle du får følelsesmessige reaksjoner.

Om gruppebehandling

Første gang behandlingsgruppen møtes vil det etableres klare grupperegler for taushetsplikt omkring det som deles i gruppen, samt for hvordan man gir hverandre tilbakemeldinger. Gruppesammensetningen med seks deltakerne vil være lik gjennom hele behandlingen, dette kan være med på å skape trygghet og gode relasjoner mellom deltakerne. Det vil også alltid være to gruppeterapeuter (logoped og sosionom) til stede i gruppene, slik at man kan håndtere ulike situasjoner dersom noe skulle oppstå. Enkelte kan oppleve det som vanskelig å være en del av en gruppebehandling.

For noen kan behandlingsprogrammet kan oppleves som noe intensivt. Samtidig kan intensiteten i programmet anses som motiverende da du aktivt jobber for å nå dine sosiale kommunikasjonsmål gjennom å være sosial i en gruppe med andre i tilsvarende situasjon.

Kontaktinformasjon

Silje Merethe Hansen, stipendiat ved Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo og logoped ved Sunnaas Sykehus HF, tlf. 22 85 53 04 eller e-post s.m.hansen@isp.uio.no.