Digital samhandling

Elektronisk meldingsutveksling og dialog bidrar til effektiv kommunikasjon på pasientens vegne mellom sykehuset, primærhelsetjenesten og andre helseforetak.

Dette sikres ved bruk av nasjonale, standardiserte meldinger som sendes via Norsk helsenett. Meldingene sendes elektronisk mellom spesialisthelsetjenestens elektroniske pasientjournalsystem og kommunenes elektroniske pasientjournalsystem, og lagres i journalen, både hos avsender og mottaker. Eksempler på meldinger som brukes i dag er henvisning, epikrise, pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) og frittstående dialogmeldinger.

Sunnaas sykehus bruker elektroniske meldinger (PLO) mellom sykehus og kommuner på inneliggende pasienter, der det er behov for oppfølging med kommunale tjenester etter utskrivelse.

Følgende PLO-meldinger er i bruk ved Sunnaas sykehus:

Logistikkmeldinger

 • Melding om innlagt pasient
 • Utskrevet pasient

Fagmeldinger

 • Innleggelsesrapport
 • Helseopplysning ved søknad
 • Utskrivningsrapport

Dialogmeldinger

 • Forespørsel og svar på forespørsel
 • Avviksmeldinger

Dialogmeldingene kan brukes for å ivareta kommunikasjonsbehovet, og fungerer som en ”sikker e-postkommunikasjon” fra EPJ-systemet, der all bruk blir registrert og arkivert i journal, og mottatte forespørsler, svar og notat vil varsles på riktig måte i EPJ.

Kommunikasjonene skal skje over Norsk helsenett og partene er gjensidig forpliktet til å bruke nasjonale standardiserte meldingstyper på anbefalte versjoner, samt å følge norm for informasjonssikkerhet (KITH-standard).

Sunnaas sykehus har som mål å bredde elektronisk samhandling med alle kommuner i landet, men prioriterer kommuner på inneliggende pasienter.

Ved spørsmål om elektronisk samhandling, ta kontakt med meldingsansvarlig@sunnaas.no

En sikker, elektronisk dialog mellom EPJ-systemene i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten via Norsk Helsenett (NHN).

Meldingstypen Dialogmelding er brukt siden 2013 mellom sykepleietjenesten i sykehus og kommuner som PLO-Forespørsel på inneliggende pasienter og internt i kommunene mellom fastlegene og sykepleietjenesten.

Bruksområdet er nå utvidet til å dekke:

 • Fastlege/tilsynslege sykehjem/helsestasjon – Sykehuslege/behandler
 • Sykehuslege/behandler – Fastlege/tilsynslege/helsestasjon

Dialogmeldinger skal bidra til informasjonsutveksling og god samhandling for pasienter som er i et behandlingsforløp. Meldingene skal kunne brukes til oppklarende spørsmål og svar, og feil bruk av elektroniske henvisninger.

Dialogmeldingene vil gi bedre kvalitet på viderehenvisninger og forbedret oppfølging av pasienter etter overføring på tvers av foretak, noe som vil føre til raskere og sikrere pasientforløp. Løsningen innebærer også at dialogmeldinger blir arkivert i journalsystemet for den enkelte pasient. Antall telefoner, papirhenvendelser og fax mellom HF forventes å bli redusert.

Kommunikasjon er kun mulig på pasienter med norsk fødsels- og personnummer/D-nummer.

Dialogmeldinger består av 3 ulike dokumenttyper:

 • DIALOG - Forespørsel
 • DIALOG - Svar på forespørsel
 • DIALOG – Avvik. Brukes for å gjøre avsender oppmerksom på at mottatt melding ikke vil bli behandlet. Årsak til dette kan være at innholdet ikke er i henhold til avtalt bruk av dialogmeldinger, eller at mottatt melding er på feil pasient.

Regionale kjøreregler for bruk av dialogmeldinger:

 • Brukes til avklarende spørsmål og svar i pågående pasientforløp
 • Forventet svartid er innen 5 virkedager

Skal ikke brukes:

 • Til øyeblikkelig hjelp eller avklaringer som haster
 • Ved informasjon om alvorlige funn
 • Til generell veiledning som ikke er knyttet til spesifikk pasient
 • Ved omfattende problemstillinger

Dialogmeldinger etablert i hele regionen - Helse Sør-Øst

​​Sunnaas sykehus bruker ​videokonferanse aktivt til samhandling med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Les mer om videomøter

Nasjonale e-helsetjenester

Ehelse.no er en samlet inngangsport og informasjonskanal som skal understøtte utviklingen innen e-helse i Norge.Besøk ehelse.no

Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger og gjør dem tilgjengelig både for innbygger og helsepersonell.

Les mer om kjernejournal

Helsenorge.no er en veiviser for befolkningen til tjenester og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren. Her kan du også logge deg inn og lese enkelte dokumenter fra pasientjournalen din på Sunnaas.

Besøk helsenorge.no

Sist oppdatert 08.03.2023