HELSENORGE

Omfang av psykiske lidelser og rus i rehabilitering

Mange av dem som kommer til rehabilitering, har også psykiske lidelser eller utfordringer med rus. I 2018 startet Sunnaas sykehus et prosjekt for å finne ut hva dette betyr for rehabiliteringen av pasienter innlagt i sykehuset. 

– Vi har ikke tidligere visst hvor mange dette gjelder, hva slags bagasje de har med seg inn i behandlingen og hvilke implikasjoner det kan ha for rehabiliteringen, sier Marianne Løvstad, professor og fagsjef i psykologi på Sunnaas sykehus.

I 2018 fikk Løvstad, psykologspesialist og stipendiat Anja Schancke Sundet og en lokal forskningsgruppe på Sunnaas, støtte fra styret ved Sunnaas sykehus til å kartlegge:
  • ​Omfanget av rus- og psykisk lidelse før skade/sykdom, og under rehabiliteringsoppholdet
  • Betydningen for rehabilitering med hensyn til innhold, organisering og tidsbruk i rehabiliteringsprosessen
Fra Helse Sør-Øst mottok prosjektet regionale strategiske midler til forskningsbaserte prosjekter innen kvalitetsforbedring, og senere støttet ​Stiftelsen Dam Anja Schan​ke Sundet​ ​med midler til hennes doktogradsarbeid Rus og psykiske lidelser i somatisk rehabilitering.​

To av fem har psykiske lidelser i tillegg til fysisk skade

Prosjektet har undersøkt flesteparten av pasientene som gjennom ett år kom til Sunnaas sykehus etter alvorlig sykdom eller sk​ade. Resultatene viser at 39 prosent av pasientene hadde psykiske lidelser i tillegg til den fysiske skaden.
– Det vanligste er angst og depressive plager eller ruslidelser, sier Anja Schanke Sundet.
 
Forskningslitteraturen bekrefter at mennesker med rus eller psykiske lidelser har en økt risiko for å bli skadet, og at de er i økt risiko for å utvikle slike plager etter skade. 
- Vi vet også at forekomst av selvmordstanker og selvmord, er flerdoblet i våre pasientgrupper. Får ikke pasientene hjelpen de trenger psykisk, kan det gå utover motivasjon og evne til å trene seg opp igjen fysisk.​ Pasienters fremtidige psykiske helse først og fremst avhenger av psykologiske og sosiale forhold – ikke av hvor alvorlig deres fysiske skade er, forklarer Sundet.

Ikke selvfølge å få psykologisk behandling etter utskrivelse

Så lenge en pasient er innlagt i sykehuset er psykisk helse en viktig del av rehabiliteringen. Helhetlig rehabilitering forutsetter en tverrfaglig tilnærming der en rekke ulike fagpersoner bidrar til å belyse og bedre den totale livssituasjonen, og hvordan fysiske og kognitive følger av sykdom eller skade kan påvirke livskvalitet og roller personen har i livet.

Å få psykologisk behandling etter utskrivelse er imidlertid ingen selvfølge. Sunnaas henviser flere pasienter til psykisk behandling når de skrives ut av sykehuset. Likevel viser funnene at rundt 41 prosent av dem som var henvist, fikk avslag ved de distriktspsykiatriske sentrene (DPS).
​– Det er ulike grunner til at pasientene får avslag. De faller litt mellom ulike stoler. Kompleksiteten som gjør at de trenger mer, gjør at de får mindre enn de har behov for, sier Anja Schanke Sundet.

Forskerne mener det er bekymringsfullt at disse pasientene ikke får behandlingen de trenger. 
– Vi trenger å få til sammenhengende behandlingsløp der pasienter får dekket sine behov over tid, sier Løvstad.