HELSENORGE

Ny doktorgrad utgått fra Sunnaas

Den 9.mai forsvarte Vesna Miloshevska Jakimovska sin doktorgrad med tittelen “Spinal cord injury in North Macedonia with a community dwelling comparison to Norway”. 

Med fem viktige artikler fra studier i Nord Makedonia og Norge har Vesna bidratt sterkt til kunnskapen om traumatiske ryggmargsskader. 

- Gratulerer med et flott arbeid, sier forskningsdirektør ved Sunnaas sykehus Anne Catrine Martinsen. -Dette er en unik og banebrytende studie i internasjonal sammenheng. Vesna har gjennom sitt arbeid fremskaffet ny viten om ryggmargsskade fra et område der det tidligere ikke har vært tilgjengelig informasjon, fortsetter hun.

Prøvefo​​rele​sning

Prøveforelesningen “How to improve locomotion in spinal cord injury”, ble avholdt samme dag. Komitéen bestod av 
  • ​Páll E. Ingvarsson (Associate Professor, Landspitali University Hospital, Iceland),
  • Tom Tørhaug (Associate Professor, NTNU), Elisabeth Gulowsen Celius, (Professor II, UIO) 
Disputasen ble ledet av Professor Emeritus Knut Gjesdal, UIO.

Vesna er legespesialist i ortopedi (traumekirurgi) fra Nord Makedonia og har gjennomført sin doktorgradsutdanning ved Universitetet i Oslo og Sunnaas sykehus under veiledning av Emil Kostovski (hovedveileder), Fin Biering-Sørensen (biveileder), og Ingeborg B. Lidal (biveileder). 

- As a surgeon I have always wondered how my patients recover after the injury, if our system of rehabilitation is better or worse compared to other countries in Europe, as Norway. Are the survival rates comparable, is the quality of life of a person with tSCI in North Macedonia good despite the poorly disabled adapted environment? Every journey begins with the first step, and I hope this research as a first step will contribute for understanding and improving treatment of tSCI in North Macedonia – and equally important, will contribute for the prevention of tSCI in North Macedonia, Vesna Miloshevska. 

​​Banebrytend​​​e kunnskap

Siden Nord Makedonia manglet epidemiologiske studier av personer med ryggmargsskader, har Vesna bidratt med helt ny kunnskap. Arbeidene hennes består av en tverrsnittsstudie og en prospektiv studie fra Nord Makedonia, samt et datagrunnlag samlet inn ved Sunnaas sykehus i forbindelse med Lidal’s doktorgrad (2003-2010). 

Med 38 nye traumatiske ryggmargsskader i en 18 måneders periode fant Vesna en relativt lav insidens (13 personer per million per år). Som traumatolog har hun erfart at det dør personer på skadestedet etter trafikkulykker hver dag i hennes hjemland, slik at noe av forklaringen kan ligge der. Hun er ikke overrasket over at den største andelen av ryggmargsskader var forårsaket av trafikkulykker, men hun fant også at nær en fjerdedel var forårsaket av arbeidsulykker. 

-Her er det et høyt potensial for bedring av sikkerheten på veiene og på arbeidsplasser i bygge-bransjen og i landbruket, sa hun under disputasen.

Liggetiden i sykehuset var i gjennomsnitt 20 dager, og i praksis fikk ingen rehabilitering. Et tilbud om rehabilitering etter spinalskader fantes ikke, og Vesna har formidlet dette viktige behovet gjennom sine studier og til sine kollegaer. Hun viser til Sunnaas sykehus og Europa ellers, og håper at hennes studier kan bidra til å sette ny kurs for personer med ryggmargsskader i Nord Makedonia. Banebrytende kunnskap for et land med lite informasjon om hvordan det går med innbyggerne som får en ryggmargskade. 

I tverrsnittsstudien deltok 40 personer som hadde levd mer enn 10 år etter skaden. De hadde typiske senfølger etter ryggmargsskade, med høy forekomst av spasitistetsplager og smerter. I kontrast til Norge, hadde mange aldri hatt kontakt med legespesialist eller fysioterapeut. ​

Sitat fra en st​ud​iedeltaker: 

“I really miss a chair to go outside with, physiotherapy, to be more independent in life and also to socialize with other with a similar injury”. 
 

«Sunn​aas-data»

Med studieformål tett opp mot en tidligere studie fra Sunnaas sykehus, kunne metodene derfra brukes som «modell» for de Nord Makedonske studiene. Upubliserte data fra den norske studien ble innlemmet som del av hennes arbeider. På den måten fikk doktorgradskandidaten bedre innsikt i metodene, og et viktig sammenlikningsgrunnlag. 

Fra den norske studien, belyste hun blant annet at muskelskjelett- smerter, spesielt i skulder (>60 %) og rygg (> 40 %), og beinbrudd er et problem blant mange (>50 %) personer med langvarig ryggmargsskade. Hun viste også at en viss andel (23 %) skårte over cutoff på GHQ-20, som måler psykisk velvære og subjektiv opplevelse av stress.

Datainnsamli​ng er hardt arbeid

Det er ikke ukjent at datainnsamling kan være krevende. Det har også Vesna erfart. Det resulterte i en egen artikkel «Cross-sectional and prospective data-collection in North Macedonia – Methodological considerations”. Den viser at den nybakte doktoren er utenom det vanlige løsningsorientert – og har hatt et helt spesielt mot og engasjement for arbeidet sitt. Kanskje man kan si at alle barrierene personer med ryggmargsskader opplever i Nord Macedonia «gjenspeiles» i prosessen med å få gjennomført studiene. 
Jakimovska kunne ikke ta fri fra jobben som traumatolog, og gjennomførte studiene og doktorgradsprogrammet ved Universitetet i Oslo ved bruk av feriedager. Derfor har hun hatt lite anledning til å besøke Sunnaas sykehus i disse årene. 

​Gratu​​​ler​​er

Veilederne er stolte av samarbeidet med Vesna, og imponerte over hva hun har fått til!  
Gratulerer til Vesna, familien, Universitetet i Oslo, Sunnaas sykehus – og personer med ryggmargsskader i Nord Makedonia og Norge!

Mer om arb​eidet hennes

Jakimovska VM, Kostovski E, Biering-Sorensen F, Lidal IB.
Psychological distress and user experiences with health care provision in persons living with spinal cord injury for more than 20 years | Spinal Cord (nature.com)​

Jakimovska VM, Kostovski E, Biering-Sorensen F, Lidal IB.
Fractures and musculoskeletal ailments in persons 20+ years after a traumatic spinal cord injury in Norway | Spinal Cord Series and Cases (nature.com) Spinal cord series and cases. 2018;4:76.

Kostovski E, Jakimovska VM, Lidal IB, Biering-Sørensen F.
Cross-sectional and prospective data-collection in North Macedonia - Methodological considerations. Spinal Cord Ser Cases. 2019 Jun 18;5:58.

Jakimovska VM, Biering-Sørensen F, Lidal IB, Kostovski E.
Epidemiological characteristics and early complications after spinal cord injury in Former Yugoslav Republic of Macedonia. Spinal Cord. 2020 Jan;58(1):86-94.

Jakimovska VM, Biering-Sørensen F, Lidal IB, Kostovski E.
Community dwelling life- and health issues among persons living with chronic spinal cord injury in North Macedonia | Spinal Cord (nature.com) Spinal Cord (60), pages 245–250 (2022)​