Spatisitet og tSCS

Modifisering av spastisitet med transcutan stimulering av ryggmargen (tSCS) hos personer med ryggmargsskade

I 2019 utførte Sunnaas sykehus HF en pilotstudie på trancutan stimulering av ryggmargen (tSCS) som spastisitesdempende behandling med en enkelt behandling. Ut fra de positive resultatene skal vi nå gjennomføre en studie for å se på effekten av multiple behandlinger.

Om studien

English version

Formålet med studien er å evaluere effekten av flere påfølgende behandlinger med transcutan elektrisk stimulering av ryggmarg på spastisitet. Dette gjøres på inneliggende pasienter med ryggmargsskade ved Sunnaas sykehus HF. 

Vitenskapelig tittel

Modification of spasticity with transcutaneous stimulation of the spinal cord in individuals with spinal cord injury. Evaluation of multiple treatments.

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter ved Sunnaas sykehus HF. Det er fortløpende rekruttering fra avdeling for ryggmargsskade med enhet for barn og unge, fra avdeling for multitrume, nevrologi og brannskade og fra avdeling for oppfølging. I tillegg til rekruttering via Spastisitetsklinikken ved Sunnaas sykehus HF.

Inklusjonskriterier

  • Pasienter med ryggmargsskade, nivåer C1-T10 (AIS A-D).
  • Bevarte reflekser i underekstremiteter.
  • Spastisitet som oppleves som funksjonsbegrensende eller begrenser livskvalitet (for eksempel smerter og avbrutt søvn).

Hva innebærer studien?

Vedvarende spastisitet kan være vanskelig å håndtere i hverdagen for personer med skade på sentralnervesystemet. Ulike typer elektrostimulering har i mange år vært brukt for å dempe denne type plager. Resultat fra flere mindre studier med bruk av transcutan ryggmargsstimulering er lovende for å redusere spastisitet i bena. For å få erfaring med dette gjennomfører nå Sunnaas sykehus en pilotstudie. Målet med studien er å se på pasientenes egenrapporterte effekter på plagsom spastisitet med behandling flere påfølgende dager.

Datainnsamling vil bli gjort ved klinisk undersøkelse og spørreskjema, før, under og etter behandlingsdagene. Det vil bli fulgt opp med en videokonsultasjon av lege 6 - 12 uker etter avsluttende behandling. 

Følgende problemstillinger vil bli belyst: 

  1. Er behandlingen gjennomførbar hos inneliggende pasienter. 
  2. Bidrar behandling til redusert spastisitet umiddelbart etter behandling. 
  3. Bidrar behandlingen til redusert etter gjentatte behandlinger. 
  4. Opplever pasienten at spastisiteten er redusert? 
  5. Påvirker behandlingen pasientens funksjon? 
  6. Er det noen bivirkninger av behandling? 

Behandlingen er billig, enkel og pasienter kan lett administrere dette hjemme. Det mangler dokumentasjon på effekt, og ved å gjennomføre studien vil vi kunne bidra med anbefalinger om klinisk bruk for pasienter med funksjonshindrende spastisitet.

To små forsøk med slik stimulering har etter en behandling vist positive effekter i form av redusert spastisitet for en kort periode. I 2019 gjennomførte Sunnaas sykehus et forsøk med en behandling. Også denne studien med en behandling viste positive resultater. Behandlingen ble godt tolerert, og de fleste opplevde mindre spastisitet.

Formålet nå er å teste ut om flere behandlinger (3-10) gir samme reduksjon av spastisitet og med lenger varighet. Antall behandlinger avhenger av hvor lenge du er innlagt på sykehuset. Hvis du er innlagt en uke blir det tre behandlinger, og ved lengre innleggelse kan det bli opptil ti behandlinger.

Selve behandlingen innebærer 30 minutters elektrostimulering med overflateelektroder som festes på huden på rygg og mage. Det vil bli gitt daglige behandlinger i tre til ti dager. Vi vil gjøre kliniske undersøkelser med tester, før og etter første behandling, og etter siste behandling. I tillegg skal du svare på noen enkle spørsmål daglig. Total tid til behandling og tester første og siste dag vil være ca. 90 minutter, og på vanlige behandlingsdager vil det ta 45-60 minutter.

Elektrostimuleringen vil vanligvis kjennes som prikking i hud (ligner på sovende arm) og er ufarlig. Behandling og testing gjennomføres på rom eller på fysioterapisalen.

I prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om deg. Vi vil registrere opplysninger om skaden din, og du vil gjennomgå en fysisk undersøkelse som ser på hvordan du beveger deg, gradere spastisiteten og du skal svare på noen enkle spørsmål.

Telefonkonsultasjon med lege er planlagt 6-12 uker etter siste behandling for å spørre om nåværende plager med spastisitet og eventuelt behov for videre behandling med strøm. Tidsbruk vil være 20-30 minutter. Time avtales før utskrivelse.

Vær oppmerksom

Erfaringer fra undersøkelsen vil senere kunne bidra til økt kunnskap om bruk av elektrisk stimulering av ryggmargen gjennom huden som spastisitetsdempende tiltak.

Mulig ulempe ved denne typen strømbehandling kan oppleves ubehagelig selv om den er helt ufarlig.