En person i hvit skjorte

Utdanning

Vi gjør oppmerksom på at studenter i helsefagutdanning ikke selv kan ta kontakt med Sunnaas sykehus for å organisere praksisplass. Høyskoler og universiteter har samarbeidsavtaler med helseforetakene i Helse Sør-Øst for tildeling av praksisplasser. Studenter må derfor ta kontakt med sin utdanning og undersøke hvilke muligheter som finnes for praksisplass. Har du allikevel spørsmål knyttet til praksis på Sunnaas sykehus finner du mer informasjon om de ulike samarbeidene samt kontaktinfo, i listen under.

Utdanninger med praksisplassavtale

OsloMet - Storbyuniversitetet

 • Bioingeniør
 • Ergoterapi Kompetanse
 • Fysioterapi
 • Sosionom
 • Sykepleie
 • Vernepleie

Norges idrettshøyskole

 • Idrettspedagog

Universitetet i Oslo

 • Psykologi
 • Logopedi
 • Klinisk ernæringsfysiologi
 • Medisin

Videregående utdanninger

 • Helsefaglærlinger

Masterutdanninger

 • Rehabiliteringssykepleie (sykepleiere i masterstudie)
 • Logopeder på mastergradsstudiet i spesialpedagogikk/logopedi
 • Kliniske ernæringsfysiolog

Legegruppens utdanningsvirksomhet er rettet mot grunnutdanningen, spesialist- og videreutdanning innenfor legespesialitetene fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) og nevrologi (NEV).

Kontakt

Siri Grøtt Helland
overlege

Sunnaas sykehus er godkjent lærebedrift og har vedtatt å opprette lærlingplasser for helsefagarbeidere.

Lærlingen må ha fullført to år på videregående skole. Læringsperioden er på to år. Etter fullført periode, går vedkommende opp til fagprøve. Når fagprøven er bestått, får vedkommende fagbrev og autorisasjon som helsefagarbeider.  Sunnaas sykehus skal legge til rette for at lærlingen i løpet av læreperioden oppnår mål i henhold til læreplan i helsearbeiderfaget. Det inngås egen lærekontrakt med den enkelte lærling.

Kontakt

Ingerd Torjusseen
psykiatrisk sykepleier/MSc

Følgende utdanninger får tilbud om praksisplass ved Sunnaas sykehus:

 • Bioingeniør
 • Ergoterapi
 • Fysioterapi
 • Sosionom
 • Sykepleie
 • Vernepleie
 • Idrettspedagoger (via NIH)

De ulike utdanningene har forskjellige praksisforløp og lengde. Ta kontakt med studiestedet ditt for mer info.

Kontakt praksiskoordinator

Ingerd Torjusseen
psykiatrisk sykepleier/MSc

Sunnaas har en samarbeidsavtale med avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo, som inkluderer forskningssamarbeid, undervisning og studentaktivitet. Samarbeidet innebærer at studenter i klinisk ernæring kan gjennomføre sine masteroppgaver relatert til kliniske problemstillinger og gjennomføre obligatorisk klinisk praksis på Sunnaas sykehus.
 
Per i dag tilbys observasjonspraksis på 1. semester og 4-ukers klinisk praksis for studenter i klinisk ernæring på masternivå fra Universitetet i Oslo. Veiledningsansvaret for ernæringsstudentene ligger til fagsjef for klinisk ernæringsfysiologi ved Sunnaas sykehus.
 

Kontakt

Hanne Bjørg Slettahjell
klinisk ernæringsfysiolog

Logopedene og pedagogene ved Sunnaas sykehus samarbeider med Universitetet i Oslo om undervisning og praksis for logopedstudenter på mastergradsstudiet i spesialpedagogikk/logopedi.

Logopedene ved Sunnaas underviser logopedstudentene om afasi og andre ervervete språk- og kommunikasjonsvansker etter hjerneslag, dysfagi og rådgivning. Dette skjer både gjennom forelesninger og praksis. Logopedene tar imot og er veiledere for studentene i 2 eller 3 ukers praksis i afasi og rådgivning.

Studentene møter i denne praksisperioden også ofte pasienter med andre typer vansker etter hjerneskade, som pragmatiske kommunikasjonsvansker, kognitive vansker, dysartrofoni og synsvansker.
Logopedene og spesialpedagogene deltar også i undervisning av andre tverrfaglige studenter og helsepersonell.

Kontakt

Päivi Tupala
fungerende fagsjef

Psykologene ved Sunnaas sykehus utgjør i alt 25, hvor flere har tilknytning til forskningsprosjekter ved Universitetet i Oslo. Flere av psykologene deltar i undervisning av studenter og helsepersonell.

Sjefpsykolog Marianne Løvstad og psykologspesialist Solveig Lægreid Hauger er begge ansatt i bistillinger som førsteamanuensis II ved Psykologisk Institutt. En av deres oppgaver er å undervise på praktikum i nevropsykologi. Dette varer et år, og studentene tilbyr behandling til personer som lever med følgetilstander etter ervervet skade og sykdom i hjernen. Undervisningen skjer i siste del av studiets fase. Sunnaas sykehus mottar også studenter i forpraksis og hovedpraksis, både ved UiO og ved øvrige norske, men også danske universitet.

Kontakt

Marianne Løvstad
sjefpsykolog 

Leger ansatt på Sunnaas sykehus med bistilling ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO) har undervisningsansvar for medisinstudenter i modul 3, 4 og 8 (siste året).
        

Det undervises i følgende emner:

 • Rehabilitering av pasienter med store nevrologiske funksjonsutfall etter ervervet hjerne- eller ryggmargsskade.
 • En innføring i rehabiliteringsprosessen, ICF (WHOs internasjonale klassifisering av funksjon og funksjonshemming) og det tverrfaglige team.
 • Rehabiliteringstilbud i spesialist- og kommunehelsetjenesten - samhandling, samarbeid kommune/spesialist i rehabilitering og ved varige funksjonsnedsettelser.
 • Hva er ICF, og bruk av ICF som rammeverk for å vurdere funksjon og funksjonshemming.
 • Biologiske, kognitive, psykiske og sosiale forhold som påvirker prognose og tiltak.
 • Utarbeide en rehabiliteringsplan og sette mål i rehabilitering.
 • Språkforstyrrelser ved hjerneslag.
 • Kommunikasjon med pasienter med kognitive og kommunikasjonsvansker. 

Undervisningen består av forelesninger og seminarer samt klinisk tjeneste på Sunnaas sykehus(smågruppeundervisning og hospitering). I undervisningen vektlegges nevrorehabilitering, nevrologisk undersøkelse og rehabiliteringsprinsipper. Andre viktige tema er spesialisert tverrfaglig arbeid, legenes rolle i rehabiliteringsprosessen og hvordan det er å leve med en varig funksjonshemming med bruk av ICF som rammeverk.

I tillegg mottar sykehuset per tiden inntil 24 medisinerstudenter i året for to ukers praksisperiode i modul 8. For vårsemester 2019 vil denne praksisperioden foregå i ukene 14-15 og 17-18. De universitetsansatte tilbyr også veiledning og prosjekter til medisinstudenter etter forespørsel. Per tiden er to medisinerstudenter i gang med prosjekter ved Sunnaas sykehus.

Kontakt

Anne Catrine Trægde Martinsen
forskningsdirektør

Frank Becker
klinikkoverlege

Sist oppdatert 28.11.2022