HELSENORGE

E-læring for helsepersonell

Oversikt over e-læringskurs med målgruppe helsepersonell.

 

Afasi

Kurset består av to moduler. I modul en lærer du om hva afasi er og om kommunikasjon med pasienter med afasi. Målgruppen er nyansatte og det tverrfaglige teamet som jobber med pasienter med afasi.

I modul to lærer du om hvordan du kan tilrettelegge for den afasirammede i klinikken og hvordan teamet bør opptre i de tverrfaglige møtene. Målgruppen er det tverrfaglige teamet som jobber med afasirammede i klinikk.

Kurset er utviklet ved Sunnaas sykehus HF.

Afasi - modul 1 og 2

Behov for rehabilitering?

Målgruppe for kurset er helsepersonell som ønsker å bedre kunne vurdere hvem som har behov for rehabilitering. Kurset finnes i to versjoner; en for helsepersonell og en for pasienter og pårørende som ønsker å ta stilling til om de kan ha utbytte av rehabilitering.

Kurset er utviklet av regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) ved Sunnaas sykehus, i samarbeid med Sykehuset Østfold og Sykehuset Telemark.

Behov for rehabilitering?

Helseinformasjon og nettbaserte tjenester

Et kurs om offentlig helseinformasjon og nettbaserte tjenester.

Målgruppen for kurset er helsepersonell, pasienter og pårørende.

Kurset er utviklet ved Sunnaas sykehus HF.

Helseinformasjon og nettbaserte tjenester - å finne trygg informasjon på nett

Helsepedagogikk - helsefremming

Mål med kurset  er å gi deg kunnskap om helsefremming, salutogenese, empowerment og opplevelse av sammenheng (OAS), og at du skal kunne bruke helsefremmende tilnærming i dialog med pasienter.

Kurset er utviklet i samarbeid med fagpersoner i hele landet.

"Når du skal jobbe helsefremmende med pasienter og pårørende"

Helsepedagogikk - sentrale pedagogiske prinsipper

Dette er et kurs om den didaktiske relasjonsmodellen og sentrale pedagogiske prinsipper og om hvordan du skal kunne anvende disse i planlegging, gjennomføring og i evaluering av pasient- og pårørendeopplæring.

Kurset er utviklet i samarbeid mellom fagpersoner i Helse Midt-Norge, ved Sørlandet sykehus HF og ved Sunnaas sykehus HF.

Helsepedagogikk - sentrale pedagogiske prinsipper

Innføringskurs om individuell plan og koordinator

Kurset gir deg innføring i lover og regler som ligger til grunn for koordinering og helhetlig oppfølging, og en praktisk tilnærming til individuell plan og koordinatorrollen. 

Kurset er rettet mot nye eller erfarne koordinatorer, ledere i kommune eller helseforetak og ansatte i koordinerende enhet. I tillegg kan tjenestemottakere og pårørende ha nytte av kurset.

Kurset er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med representanter fra kommuner, helseforetak og brukerorganisasjoner. 

Mer informasjon og lenke til kurset

Kognitiv rehabilitering - del 1

Kurset skal gi deg en innføring i prinsippene for kognitiv rehabilitering. Målgruppe er nyansatte som skal jobbe med kognitiv rehabilitering, ansatte i kommunehelsetjenesten som jobber med ervervede hjerneskader og pasienter, pårørende og andre som ønsker en kort innføring i tema.

Kurset er utviklet ved Sunnaas sykehus HF.

Kognitiv rehabilitering - del 1

Kognitiv rehabilitering - del 2

Kurset skal gi deg innføring i kognitive vansker etter ervervede hjerneskader og hvordan du kan jobbe med disse vanskene. Målgruppe er nyansatte som skal jobbe med kognitiv rehabilitering, ansatte i kommunehelsetjenesten som jobber med ervervede hjerneskader og pasienter, pårørende og andre som ønsker en kort innføring innenfor området.

Kurset er utviklet ved Sunnaas sykehus HF. 

Kognitiv rehabilitering - del 2

Kommunikasjon med pasienter med langvarige smerter

Dette kurset omhandler pasienter med langvarige smerter uavhengig av smertens årsak. Kurset inneholder videoer med fagpersoner som forklarer teori og erfaringer med smertepasienter, og "Petter" som illustrerer pasientens perspektiv.

Målgruppe er fagpersoner som jobber med pasienter med langvarige smerter.

Kurset er utviklet ved Sunnaas sykehus HF.

Kommunikasjon med pasienter med langvarige smerter

Kompetansehevingsprogrammet "Treff meg"

Programmet består av en e-læringsressurs med film og fagstoff, og er utformet for å kunne brukes på tvers av diagnoser, fagpersoner og nivå i helsetjenesten.

Målgruppen er fagpersoner som jobber med ungdom og unge voksne, og deres foreldre og andre nære omsorgspersoner.

Kompetansehevingsprogrammet er et delprosjekt i Ung medvirkning og mestring (UMM), og er utviklet ved Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring i samarbeid med Unge funksjonshemmede og Norsk forening for unges helse.

Kompetanseprogrammet "Treff meg"

Koordinator i spesialisthelsetjenesten

I dette kurset skal du lære å være koordinator i spesialisthelsetjenesten. Du vil lære om hva en koordinator er, hvilke oppgaver som ligger til funksjonen og lovgrunnlagene for den. I kurset skal du sammen med det tverrfaglige teamet gi pasienter gode og koordinerte helse- og omsorgstjenester.

I tillegg til helsepersonell som er koordinator er kurset også nyttig for annet helsepersonell som ønsker en innføring i koordinatorfunksjonen.

Kurset er utviklet ved Sunnaas sykehus HF.

Koordinator i spesialisthelsetjenesten

Kunnskapstranslasjon: Fra kunnskap til handling

I denne videoen får du en innføring i hva kunnskapstranslasjon er.

Videoen er utviklet av regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) ved Sunnaas sykehus HF.

Fra kunnskap til handling

Kunnskapstranslasjon: Intervensjoner - hvordan endre praksis

E-læringskurs om bruk av kunnskapsoppsummeringer som implementeringsverktøy.

Kurset er utviklet av regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) ved Sunnaas sykehus HF.

Intervensjoner - hvordan endre praksis

Kunnskapstranslasjon: Intervensjoner - hvordan oppsummere kunnskap

I dette e-læringskurset får du innføring i hvordan du kan gjøre kunnskapsoppsummeringer for behandlingstiltak.

Kurset er utviklet av regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) ved Sunnaas sykehus HF.

Intervensjoner - hvordan oppsummere kunnskap

Kunnskapstranslasjon: Måleverktøy - hvordan oppsummere kunnskap

Et e-læringskurs om nytten av å lage kunnskapsoppsummeringer om måleverktøy eller PROM-skjema.

Kurset er utviklet av regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) ved Sunnaas sykehus HF.

Måleverktøy - hvordan oppsummere kunnskap

Kunnskapstranslasjon: Måleverktøy - hvordan endre praksis

E-læringskurs om hvordan du trinn for trinn kan skrive en kunnskapsoppsummering om måleverktøy eller PROM-skjema.

Kurset er utviklet av regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) ved Sunnaas sykehus HF.

Måleverktøy - hvordan endre praksis

Posttraumatisk forvirringstilstand (PTF)

E-læringskurset er en innføring om teamet forvirringstilstand etter traumatisk hjerneskade (posttraumatisk forvirringstilstand PTF).  Mål med kurset er at du skal gå kunnskap om hva PTF er, og om tilnærmingsmåter og tiltak overfor pasienter i forvirringsfasen.

Kurset er utviklet ved Sunnaas sykehus HF.

Modul 1

Modul 2

Modul 3

RKR basiskurs - Brukermedvirkning

Ett av tre e-læringskurs som skal gi deg grunnleggende kunnskap om rehabilitering. Dette kurset handler om brukermedvirkning.

Målgruppen er helsepersonell som ikke har erfaring fra rehabilitering, og kurset kan brukes både i kommuner og i sykehus. Sammen med basiskursene "Rehabiliteringsprosessen" og "Tverrfaglig samarbeid", er kurset tenkt om en innledning til opplæring i mer spesialiserte og detaljerte tema innen rehabilitering.

Kurset er utarbeidet av en «kommunekompetanse» arbeidsgruppe fra Hamar, Fredrikstad, Nesodden og Larvik kommune, ledet av Kirsten Sæther og Stein Arne Rimehaug ved Sunnaas sykehus HF.

Brukermedvirkning

RKR basiskurs - Rehabiliteringsprosessen

Ett av tre e-læringskurs som skal gi deg grunnleggende kunnskap om rehabilitering. Dette kurset handler om rehabiliteringsprosessen, som er en modell som viser hvordan rehabiliteringen bør foregå, og i hvilke rekkefølge. Kurset omhandler også International Classification of Function (ICF), som er et rammeverk for å forstå de ulike sidene ved en persons helserelaterte funksjonsevne.

Målgruppen er helsepersonell som ikke har erfaring fra rehabilitering, og kurset kan brukes både i kommuner og i sykehus. Sammen med basiskursene "Brukermedvirkning" og "Tverrfaglig samarbeid", er kurset tenkt om en innledning til opplæring i mer spesialiserte og detaljerte tema innen rehabilitering.

Kurset er utarbeidet av en «kommunekompetanse» arbeidsgruppe fra Hamar, Fredrikstad, Nesodden og Larvik kommune, ledet av Kirsten Sæther og Stein Arne Rimehaug ved Sunnaas sykehus HF.

Rehabiliteringsprosessen

RKR basiskurs - Tverrfaglig samarbeid

Ett av tre e-læringskurs som skal gi deg grunnleggende kunnskap om rehabilitering. Dette kurset handler om tverrfaglig samarbeid.

Målgruppen er helsepersonell som ikke har erfaring fra rehabilitering, og kurset kan brukes både i kommuner og i sykehus. Sammen med basiskursene "Brukermedvirkning" og "Rehabiliteringsprosessen", er kurset tenkt om en innledning til opplæring i mer spesialiserte og detaljerte tema innen rehabilitering.

Kurset er utarbeidet av en «kommunekompetanse» arbeidsgruppe fra Hamar, Fredrikstad, Nesodden og Larvik kommune, ledet av Kirsten Sæther og Stein Arne Rimehaug ved Sunnaas sykehus HF.

Tverrfaglig samarbeid

Samvalg: Ingen beslutninger om meg uten meg! (for PC)

I dette kurset får du kunnskap om hva samvalg er. Målet med kurset er å forstå fordelene med å delta i beslutninger om behandling som påvirker din egen helse og hva som skal til for å ta slike beslutninger.

Målgruppe er pasienter, pårørende og helsepersonell.

Kurset er utviklet ved regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst.

Samvalg - Ingen beslutninger om meg uten meg!

Samvalg: Ingen beslutninger om meg uten meg! (mobilvennlig)

I dette kurset får du kunnskap om hva samvalg er. Målet med kurset er å forstå fordelene med å delta i beslutninger om behandling som påvirker din egen helse og hva som skal til for å ta slike beslutninger.

Målgruppe er pasienter, pårørende og helsepersonell.

Kurset er utviklet ved regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst.

Samvalg - Ingen beslutninger om meg uten meg!

Snakke så pasienter forstår

To korte filmer om bruk av metaforer i pasientopplæring.

Utviklet av regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst.

Snakke så pasienter forstår

Trykksår: Lær tiltakspakke og vær med å forebygge trykksår

Målet med kurset er at du skal få kunnskap til å identifisere pasienter som risikerer å få trykksår, kunne forebygge trykksår og identifisere og reversere trykksår.

Målgruppe er du som har medansvar for pasienter og brukere.

Det er Sørlandet sykehus HF og Sunnaas sykehus HF som har utviklet kurset.

Trykksår - lær tiltakspakka og vær med å forebygge trykksår

Veiledning - når du veileder pasienter hva gjør du?

Målet med kurset er at du skal få god innsikt i veiledningsprosessen, at du kjenner til egne styrker og svakheter når det gjelder veiledning og at du skal kunne ta i bruk veiledningsmetodikk.

Kurset er utviklet ved regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst.

Veiledning - når du veileder pasienter hva gjør du

 

 

 

Læringsressurser ved Sunnaas sykehus

Opplæring av pasienter og pårørende er en av sykehusets fire hovedoppgaver og en viktig del av pasientbehandlingen. Pasient- og pårørendeopplæring omfatter informasjon, undervisning og veiledning og er rettet mot både pasienter og pårørende.

 

Fant du det du lette etter?