En mann og en kvinne som ser på en dataskjerm

E-læring for helsepersonell

Oversikt over e-læringskurs med målgruppe helsepersonell.

Kurset består av to moduler. I modul en lærer du om hva afasi er og om kommunikasjon med pasienter med afasi. Målgruppen er nyansatte og det tverrfaglige teamet som jobber med pasienter med afasi.

I modul to lærer du om hvordan du kan tilrettelegge for den afasirammede i klinikken og hvordan teamet bør opptre i de tverrfaglige møtene. Målgruppen er det tverrfaglige teamet som jobber med afasirammede i klinikk.

Kurset er utviklet ved Sunnaas sykehus HF.

Afasi - modul 1 og 2

Målgruppe for kurset er helsepersonell som ønsker å bedre kunne vurdere hvem som har behov for rehabilitering. Kurset finnes i to versjoner; en for helsepersonell og en for pasienter og pårørende som ønsker å ta stilling til om de kan ha utbytte av rehabilitering.

Kurset er utviklet av regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) ved Sunnaas sykehus, i samarbeid med Sykehuset Østfold og Sykehuset Telemark.

Behov for rehabilitering?

Et kurs om offentlig helseinformasjon og nettbaserte tjenester.

Målgruppen for kurset er helsepersonell, pasienter og pårørende.

Kurset er utviklet ved Sunnaas sykehus HF.

Helseinformasjon og nettbaserte tjenester - å finne trygg informasjon på nett

Mål med kurset  er å gi deg kunnskap om helsefremming, salutogenese, empowerment og opplevelse av sammenheng (OAS), og at du skal kunne bruke helsefremmende tilnærming i dialog med pasienter.

Kurset er utviklet i samarbeid med fagpersoner i hele landet.

"Når du skal jobbe helsefremmende med pasienter og pårørende"

Dette er et kurs om den didaktiske relasjonsmodellen og sentrale pedagogiske prinsipper og om hvordan du skal kunne anvende disse i planlegging, gjennomføring og i evaluering av pasient- og pårørendeopplæring.

Kurset er utviklet i samarbeid mellom fagpersoner i Helse Midt-Norge, ved Sørlandet sykehus HF og ved Sunnaas sykehus HF.

Helsepedagogikk - sentrale pedagogiske prinsipper

Kurset gir deg innføring i lover og regler som ligger til grunn for koordinering og helhetlig oppfølging, og en praktisk tilnærming til individuell plan og koordinatorrollen. 

Kurset er rettet mot nye eller erfarne koordinatorer, ledere i kommune eller helseforetak og ansatte i koordinerende enhet. I tillegg kan tjenestemottakere og pårørende ha nytte av kurset.

Kurset er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med representanter fra kommuner, helseforetak og brukerorganisasjoner. 

Mer informasjon og lenke til kurset

I kursene lærer du hvordan du sikrer høy kvalitet og etablerer god kontakt med pasientene i videokonsultasjoner og videomøter. Du får også tips fra psykologspesialist Reidar Hjermann om hvilke vurderinger og forberedelser du bør gjøre, og hva du skal gjøre om pasienten skulle få et illebefinnende.  
  
Kursene tar ca. 20 min å gjennomføre. De er utviklet hovedsakelig på Sunnaas sykehus med støtte fra Helse Sør-Øst.

Kurset skal gi deg en innføring i prinsippene for kognitiv rehabilitering. Målgruppe er nyansatte som skal jobbe med kognitiv rehabilitering, ansatte i kommunehelsetjenesten som jobber med ervervede hjerneskader og pasienter, pårørende og andre som ønsker en kort innføring i tema.

Kurset er utviklet ved Sunnaas sykehus HF.

Kognitiv rehabilitering - del 1

Kurset skal gi deg innføring i kognitive vansker etter ervervede hjerneskader og hvordan du kan jobbe med disse vanskene. Målgruppe er nyansatte som skal jobbe med kognitiv rehabilitering, ansatte i kommunehelsetjenesten som jobber med ervervede hjerneskader og pasienter, pårørende og andre som ønsker en kort innføring innenfor området.

Kurset er utviklet ved Sunnaas sykehus HF. 

Kognitiv rehabilitering - del 2

Dette kurset omhandler pasienter med langvarige smerter uavhengig av smertens årsak. Kurset inneholder videoer med fagpersoner som forklarer teori og erfaringer med smertepasienter, og "Petter" som illustrerer pasientens perspektiv.

Målgruppe er fagpersoner som jobber med pasienter med langvarige smerter.

Kurset er utviklet ved Sunnaas sykehus HF.

Kommunikasjon med pasienter med langvarige smerter

Programmet består av en e-læringsressurs med film og fagstoff, og er utformet for å kunne brukes på tvers av diagnoser, fagpersoner og nivå i helsetjenesten.

Målgruppen er fagpersoner som jobber med ungdom og unge voksne, og deres foreldre og andre nære omsorgspersoner.

Kompetansehevingsprogrammet er et delprosjekt i Ung medvirkning og mestring (UMM), og er utviklet ved Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring i samarbeid med Unge funksjonshemmede og Norsk forening for unges helse.

Kompetanseprogrammet "Treff meg"

I dette kurset skal du lære å være koordinator i spesialisthelsetjenesten. Du vil lære om hva en koordinator er, hvilke oppgaver som ligger til funksjonen og lovgrunnlagene for den. I kurset skal du sammen med det tverrfaglige teamet gi pasienter gode og koordinerte helse- og omsorgstjenester.

I tillegg til helsepersonell som er koordinator er kurset også nyttig for annet helsepersonell som ønsker en innføring i koordinatorfunksjonen.

Kurset er utviklet ved Sunnaas sykehus HF.

Koordinator i spesialisthelsetjenesten

I denne videoen får du en innføring i hva kunnskapstranslasjon er.

Videoen er utviklet av regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) ved Sunnaas sykehus HF.

Fra kunnskap til handling

E-læringskurs om hvordan du trinn for trinn kan skrive en kunnskapsoppsummering om måleverktøy eller PROM-skjema.

Kurset er utviklet av regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) ved Sunnaas sykehus HF.

Måleverktøy - hvordan endre praksis

E-læringskurset er en innføring om teamet forvirringstilstand etter traumatisk hjerneskade (posttraumatisk forvirringstilstand PTF).  Mål med kurset er at du skal gå kunnskap om hva PTF er, og om tilnærmingsmåter og tiltak overfor pasienter i forvirringsfasen.

Kurset er utviklet ved Sunnaas sykehus HF.

Gå til kurset "Posttraumatisk forvirringstilstand".

Ett av tre e-læringskurs som skal gi deg grunnleggende kunnskap om rehabilitering. Dette kurset handler om tverrfaglig samarbeid.

Målgruppen er helsepersonell som ikke har erfaring fra rehabilitering, og kurset kan brukes både i kommuner og i sykehus. Sammen med basiskursene "Brukermedvirkning" og "Rehabiliteringsprosessen", er kurset tenkt om en innledning til opplæring i mer spesialiserte og detaljerte tema innen rehabilitering.

Kurset er utarbeidet av en «kommunekompetanse» arbeidsgruppe fra Hamar, Fredrikstad, Nesodden og Larvik kommune, ledet av Kirsten Sæther og Stein Arne Rimehaug ved Sunnaas sykehus HF.

Tverrfaglig samarbeid

I dette kurset får du kunnskap om hva samvalg er. Målet med kurset er å forstå fordelene med å delta i beslutninger om behandling som påvirker din egen helse og hva som skal til for å ta slike beslutninger.

Målgruppe er pasienter, pårørende og helsepersonell.

Kurset er utviklet ved regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst.

Samvalg - Ingen beslutninger om meg uten meg!

I dette kurset får du kunnskap om hva samvalg er. Målet med kurset er å forstå fordelene med å delta i beslutninger om behandling som påvirker din egen helse og hva som skal til for å ta slike beslutninger.

Målgruppe er pasienter, pårørende og helsepersonell.

Kurset er utviklet ved regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst.

Samvalg - Ingen beslutninger om meg uten meg!

To korte filmer om bruk av metaforer i pasientopplæring.

Utviklet av regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst.

Snakke så pasienter forstår

Målet med kurset er at du skal få kunnskap til å identifisere pasienter som risikerer å få trykksår, kunne forebygge trykksår og identifisere og reversere trykksår.

Målgruppe er du som har medansvar for pasienter og brukere.

Det er Sørlandet sykehus HF og Sunnaas sykehus HF som har utviklet kurset.

Trykksår - lær tiltakspakka og vær med å forebygge trykksår

Målet med kurset er at du skal få god innsikt i veiledningsprosessen, at du kjenner til egne styrker og svakheter når det gjelder veiledning og at du skal kunne ta i bruk veiledningsmetodikk.

Kurset er utviklet ved regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst.

Veiledning - når du veileder pasienter hva gjør du

 

 

 

 

Ta e-læringskurs hjemmefra

For brukere utenfor sykehusnettverket kan du ta e-læringskurs gjennom Læringsportalen ved å følge lenkene til kursene du ønsker å ta. Er du ansatt ved et sykehus/helseforetak i Helse Sør-Øst logger du automatisk inn i Læringsportalen så lenge du er tilkoblet sykehusnettverket. Hjemmefra logger du inn med brukernavn og passord. Følg veiledningen på innloggingssiden.
Logg inn i Læringsportalen hjemmefra
Illustrasjonsbilde Læringsportalen. Dame på skjerm

 

Sist oppdatert 15.04.2024