Fagressurs for fagpersoner

Kartleggingsverktøy for barn med dysmeli

På denne siden beskrives ulike kartleggingsverktøy som kan være aktuelle for fagpersoner som skal kartlegge motorikk, aktivitet, deltakelse og livskvalitet hos barn med dysmeli. Siden er tenkt som en ressursbank for å kunne finne informasjon om og velge aktuelle kartleggingsmetoder.

Denne siden er laget på bakgrunn av en spørreundersøkelse våren 2017 til fagmiljøer som jobber med dysmeli i Norge: De 5 dysmeliteamene i Norge og TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Informasjon fra aktuelle artikler er også inkludert. Informasjonen om de ulike kartleggingsverktøyene er funnet blant annet på nettsidene til Ergoterapeutene, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, og ved søk på de ulike instrumentene.

Hvilke kartleggingsmetoder bru​kes?

Alle fagmiljøene som arbeider med dysmeli i Norge har god erfaring med å bruke observasjon av barnet i alderstilpassede lekeaktiviteter for å observere fysisk funksjon og praktiske ferdigheter i tillegg til samtale med foreldrene om ressurser og utfordringer. I tillegg bruker mange av teamene flere av verktøyene som er beskrevet nedenfor.

Les mer om Fagmiljøer som jobber med personer med dysmeli i Norge

Hvilke kartlegg​ingsmetoder skal man velge?

Valg av kartleggingsmetoder er alltid avhengig av målsettingen med kartleggingen. Skal du kartlegge funksjon hos et individuelt barn, eller skal du undersøke barnets og foreldrenes opplevelse av funksjon, aktivitet eller deltakelse? Skal du undersøke effekt av tiltak eller undersøke for eksempel livskvalitet hos en gruppe pasienter? Du må sette deg inn i hva kartleggingsinstrumentet er laget for å måle, og vurdere om det er relevant ifht din målsetting. Er instrumentet oversatt til norsk på en tilfredsstillende måte? Hvordan er måleegenskapene? Noe av dette har vi forsøkt å beskrive for hvert av instrumentene nedenfor.

Har du spørsmål om konkrete erfaringer med bruk av noen av instrumentene med barn med dysmeli? Ta kontakt med Nasjonalt fagnettverk for dysmeli ved koordinator Anne-Karin Vik, anvik@ous-hf.no, så kan hun sette deg i kontakt med en av de som bruker instrumentene.

Organisering a​v siden

De ulike kartleggingsverktøyene er gruppert og listet opp alfabetisk under overskriftene:

 • Motorikk - Hånd og armfunksjon (armprotesebruk,  grepsfunksjon, tohåndsfunksjon).
 • Motorikk – Motorisk utvikling (normalutvikling, risikobarn).
 • Daglige aktiviteter (ADL funksjon, aktivitet og deltakelse).
 • Livskvalitet.

Helt nederst finner du en oversikt over aktuell litteratur og aktuelle nettsteder

Motorikk - Hånd og armfunksjon

Armprotesebruk

The "Assessment of Capacity for Myoelectric Control" (ACMC) is an observational assessment developed to assess the ability of a prosthesis user to control a myoelectric prosthetic hand. Each item in the ACMC is an observable prosthetic hand movement, such as timing during grasping, or an observable prosthetic hand movement in relation to other body parts, such as uses the prosthesis over the shoulder.

The ACMC assesses how skillful a prosthesis hand user performs different prosthetic hand movements when performing a bimanual activity and therefore an ACMC assessment is often carried out during the client's performance of an everyday activity. The activity is often selected according to the development and interest of the user and hence, the assessment is suitable for users of different ages, either prosthetic side and different prosthetic levels. Suggestions for activities have been developed for use during ACMC assessments.

Oversettelse og psykometriske ​egenskaper;

Utviklet av Hermansson LM,(Sverige). Kurs /kursmateriell/manual/scoringsark på engelsk.

Reliabilitet og validitet er evaluert i flere artikler. Noen av dem her:

Lindner HY, Langius-Eklöf A, Hermansson LM.Test-retest reliability and rater agreements of assessment of capacity for myoelectric control version 2.0. J Rehabil Res Dev. 2014; 51(4):635-44.

Lindner HY, Eliasson AC, Hermansson LM. Influence of standardized activities on validity of Assessment of Capacity for Myoelectric Control. J Rehabil Res Dev. 2013; 50(10):1391-400.

Lindner Helen. The Assessment of Capacity for Myoelectric Control – psychometric evidence and comparison with upper limb prosthetic outcome measures. Publisher: Örebro University 2013.

Anskaffelse /kurs​/sertifisering;

Krever sertifisering, to dagers kurs med hjemmeoppgaver /innlevering.

A training course is given to those who are interested in learning the ACMC. Please email to liselotte.hermansson@regionorebrolan.se

Les mer her ; http://acmc.se/ 

Skills IndexRanking Scale Development of Myoelectric Prosthetic Control (SIRS)

SIRS kan brukes i trening med barn for å vurdere ferdigheter med bruk av armprotese. SIRS kan beskrives som en trapp med 14 trinn. Hvert trinn viser forskjellige ferdigheter, fra å ha protesen på seg til å kunne kaste med armen over skuldernivå.

SIRS er ikke aldersrelatert, den bygger på individets ferdigheter. De første trinn i trappen kan også brukes til å beskrive ferdigheter med en protese uten styring av grep(kosmetisk)

SIRS kan brukes som et treningsprogram. Når barnet har nådd et ferdighetsnivå, kan man sette krav mot det neste trinn. Man kan også trene på flere nivåer samtidig. Det er gitt forslag til aktiviteter på hvert trinn. 

Se SIRS her . Les mer om SIRS her​

Oversettelse og ​psykometriske egenskaper:

Utarbeidet av Liselotte Hermansson, Kristina Waldenløv, Katarina Mattson, Neurofysiologiska kliniken, Armproteseenheten,RSØ,1991. (1997,2001)

Oversatt til norsk versjon. (Oslo Universitetssykehus, Ingrid Jankov eller Liv Bakken?)

SIRS bygger på; 20 års erfaringer med grepsutvikling hos barn, klinisk aktivitetsanalyse enligt Sally Hobs-Cubie, Christer Sollermanns klassifisering av grepstyper.

Anskaffelse, behov for kur​s/sertifisering:

Trenger ikke kurs/sertifisering.

Grepsf​unksjon

GRIPPIT måler grepsstyrke. Egner seg for alle brukergrupper, men kan være vanskelig å gjennomføre med små barn eller mennesker med store feilstillinger i hendene. GRIPPIT måler håndkraft i kraftgrep og pinsettgrep ved bruk av et apparat konstruert spesielt for dette. Benyttes også for å evaluere effekt/nytte av tiltak for å bedre håndkraft både på individ- og gruppenivå. GRIPPIT måler håndkraft hvert halve sekund i 10 sekunder, og gir som resultatmål max. kraft, gjennomsnitt (over 10 sek.), og siste målte verdi. Det er utskiftbare grep, med håndtak for barn ned til 5 år.

Psykometriske egens​kaper og oversettelse:

GRIPPIT er utviklet i Sverige, og er testet for reliabilitet og validitet. Det finnes norske normalverdier for håndkraft i kraftgrep hos voksne (kvinner og menn). Referanse: Nilsen T, Hermann M, Eriksen CS m fl. Grip force and pinch grip in an adult population: Reference values and factors associated with grip force. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 2012; 19: 288–296.

Det finnes også en artikkel med normalverdier for barn: Häger-Ross C, Rösblad B. Norms for grip strength in children aged 4–16 years. Acta Pædiatr. 2002; 91: 617–625.

Anskaffelse, kurs/ sertifisering;

Krever innkjøp av testen/ måleutstyret. Krever ikke kurs. Maskinene må jevnlig ha service og kalibrering. GRIPPIT forhandles av firmaet Catell AB. De utfører også service og kalibrering. Det er laget en ny GRIPPIT som er tilkoblet datamaskin. Nettside til firma: http://catell.se/grippit.htm

Tohåndsfunksjon. Bruk av armer og hender i daglige aktiviteter

AHA kartlegger håndfunksjon hos barn (18 måneder – 12 år) som har vansker med å bruke hendene. AHA kartlegger hvor effektivt barn med en unilateral skade (eks hemiplegi eller plexusskade) anvender sin affiserte hånd i to -håndsaktiviteter. Det gjøres en vurdering etter observasjon av hvordan barnet spontant bruker leker i en avslappet og lekepreget situasjon

The AHA has the unique perspective of assessing how the child use their two hands together, in a fun and engaging situation where using two hands is natural. It is the child's spontaneous and normal way of handling objects when playing that is assessed, not their best capacity to grasp, release or manipulate objects when prompted to use their affected hand. This makes the AHA a measure of usual performance.

The AHA description is twofold; Firstly, it consists of a score giving a measure reflecting how well the hand is used as an assisting hand. The scale range from 22 points, meaning that the hand is not used at all, to 88 points meaning that the hand is used effectively, like a normal non-dominant hand. The score reflects the child's ability to use the affected hand in bimanual performance.

Secondly, the outcome of the AHA provides a textual description of how the child uses the affected hand. For example, how does the child grasp objects; from the table or from the other hand? How stably are objects in the hand; do they sometimes slip or are objects of different features effectively stabilized? How quickly does the child initiate the use of the affected hand; as quickly as the other hand or only after a delay or only on request? For each of the 22 test items there are criteria describing object related hand actions. Thus, as well as providing a sum score the AHA also provides a description, an ability profile, of how the individual child uses the affected hand.

Psykometriske egenska​per og oversettelse:

Er testet for validitet, reliabilitet og sensitivitet for endring. Deler av manual er oversatt til norsk. Studie for å vurdere egnethet for barn med dysmeli er i gang (Liselotte Hermanson)

Anskaffelse, k​urs/ sertifisering: 

Testen består av standardisert materiale som man må kjøpe. Ett tredagers kurs og sertifisering er nødvendig for å kunne bruke testen. Informasjon om innkjøp av testen og kurs finnes her: http://www.ahanetwork.se/

CHEQ er et spørreskjema som beskriver barn og ungdoms erfaring med å bruke sin påvirkede (affiserte) hånd i aktiviteter hvor man vanligvis trenger å bruker to hender.

CHEQ retter seg mot barn og ungdom som har nedsatt funksjon i den ene hånden, for eksempel på grunn av hemiplegi, dysmeli eller plexusskade, og til deres foreldre. Spørsmålene i skjemaet handler om alminnelige aktiviteter der du trenger å bruke begge hender.

CHEQ er utviklet for barn og ungdom 3-18 år. For barn 3-8 år skal en bruke Mini-CHEQ. For barn og ungdom 6-18 år skal CHEQ brukes.

I CHEQ svarer foreldrene eller barnet på spørsmål om 27 aktiviteter i tilfeldig rekkefølge. De bedømmer hvor selvstendig aktiviteten utføres og om aktivitetene utføres med én eller to hender. Dessuten svarer de på tre delspørsmål om:

 • hvordan hånden fungerer
 • hvor lang tid barnet bruker på å gjøre dette, sammenlignet med jevnaldrende
 • om barnet sjeneres eller blir flau av den nedsatte hånd/armfunksjonen når de utfører aktiviteten

Barn og foreldre kan selv fylle ut skjema på nett, enten før de kommer til konsultasjon eller mens de er der. Resultatet av kartleggingen kan brukes som utgangspunkt for å sette mål for behandling og/ eller evaluere behandling.

Oversettelse og psykom​etriske egenskaper:

CHEQ er evaluert i forhold til reliabilitet og validitet i opprinnelig svensk versjon. Dette er ikke publisert enda​​ for norsk oversettelse. Artikkel om den norske versjonen av CHEQ i Ergoterapeuten 

Anskaffelse, behov for kurs/ sertifisering

CHEQ er gratis å bruke, kurs/ sertifisering kreves ikke. Norsk versjon finnes på denne nettsiden: http://www.cheq.se/home/about​

PROMIS Pediatric Upper Extremity er et av mange spørreskjema i PROMIS® (Patient-Reported Outcomes Measurement Information System): "A set of person-centered measures that evaluates and monitors physical, mental, and social health in adults and children. It can be used with the general population and with individuals living with chronic conditions".

PROMIS Pediatric Upper Extremity er et spørreskjema med 34 spørsmål, som spør barnet/ foreldrene om deres opplevelse av utførelse av daglige aktiviteter som krever bruk av armene: "Focuses on activities that require use of the upper extremity including shoulder, arm, and hand activities".

Kvalitetsregister dysmeli overekstremiteter OUS, er i gang med å oversette til norsk våren 2018. Vil blir gjort tilgjengelig for andre når oversettelse og validering er ferdig

Se instrumentet her:

Barneversjon (engelsk)

Foreldre/ foresattversjon (engelsk)

 

Motorikk – Motorisk utvikling

Normalutvikling

Movement ABC kartlegger barns motoriske utviklingsnivå; identifiserer og evaluerer bevegelsesproblemer som kan virke inn på en elevs deltakelse og sosial tilpasning på skolen.

Aldersspennet strekker seg nå fra tre til 16 år, fordelt på tre aldersintervaller: 3–6 år, 7–10 år samt 11–16 år.

Hvert aldersintervall omfatter oppgaver i tre seksjoner: Håndfunksjon, Ballferdigheter samt Statisk og dynamisk balanse. Gjennomføring tar 20 – 40 minutter.

Movement ABC-2 gir flere tolkningsmuligheter enn tidligere versjoner. Barnets prestasjoner kan sammenlignes med jevnaldredes på tre nivåer: ut fra resultatet på enkeltoppgaver, for hver av de tre seksjonene og for den samlede poengsummen. Den samlede poengsummen vurderes i forhold til et "trafikklyssystem" som indikerer graden av motoriske vansker.

I tillegg til testdelen finnes det en sjekkliste som kan brukes av foreldre, lærere og andre til vurdering av barnets motoriske funksjoner i hverdagen.

Psykometriske ege​nskaper og oversettelse:

ABC er standardisert for britiske barn og vurdert i forhold til validitet og reliabilitet i ulike land. Den norske versjonen av Movement ABC-2 består av en oversettelse av de tre testprotokollene, sjekklisten og instruksene til sjekklisten. Dessuten finnes det en kortfattet norsk introduksjon til testet. Alle sammenligningsdata er britiske.

Ans​kaffelse, kurs/ sertifisering:

Kurs anbefales. Testen består av en koffert med utstyr som kan kjøpes hos: http://www.pearsonassessment.no/produkter/sprak-och-motorikk/movement-abc-2

Motorisk utvikling - risikobarn

AIMS er et kartleggingsredskap utviklet ut fra et behov for å undersøke motorisk kompetanse hos normalutviklede og risikobarn. Vektlegger nøkkelelementer i tidlig utvikling.

AIMS består av 58 items. Barnet skal under testen demonstrere spontanmotorikk med minimal håndtering. Barnet observeres i 4 ulike posisjoner: Mageleie, ryggleie, sittende og stående. Innen hvert item beskrives stillingen med hensyn til vektbæring, kroppsstilling og aktivitet mot tyngdekraften.  Alle tre kravene til ferdigheten skal passeres for at itemet skal krysses av som observert.

AIMS er egnet til bruk i kommunehelsetjenesten for risikobarn som følges jevnlig. Den kartlegger barnets styrker og svakheter og kan danne basis for tiltak.

AIMS er lite utstyrs- og tidkrevende. En trenger benk eller matte, noen aldersrelaterte leiker, og testen tar 20-30 min. Barnet skal observeres i aktivitet og skal ikke avbrytes.

Psykomet​riske egenskaper og oversettelse:

AIMS er utviklet i Canada av fysioterapeuter. Det er et utførelsesbasert, normreferert instrument knyttet til aldersnormer hos normale barn. Testen er ikke standardisert på norske barn. Viser høy reliabilitet og validitet for å måle motorisk modning hos barn fra fødsel (40 ukers gestasjonsalder) og til uavhengig gangfunksjon er etablert (0-18mnd).  Det skal korrigeres for prematuritet under 37 uker. Er best egnet før barnet begynner å gå.

(NBAS) was developed in 1973 by Dr. T. Berry Brazelton and his colleagues. The scale represents a guide that helps parents, health care providers and researchers understand the newborn's language. 

The NBAS contains 28 behavioral and 18 reflex items and is designed to examine individual differences in newborn behavior. It assesses the baby's capabilities across different developmental areas (autonomic, motor,state and social-interactive) and describes how infants integrate these areas as they adapt to their new environments.

Psyk​ometriske egenskaper og oversettelse: 

The Scale can be used to study the effects of wide range of perinatal variables such as prenatal exposure to alcohol, tobacco, cocaine and other drugs, low birth weight, environmental toxins, caesarian section and other pre- and perinatal variables. It is also used in cross-cultural and prediction studies.

Anskaf​felse, kurs/sertifisering;

 The NBAS requires training to be able to administer it effectively and reliably. NBAS training and certification takes place in four phases: Two-day Workshop, Self-Study and Practice Phase (including on-line supervision and conference calls), Assessment of trainee's administration and inter-rater reliability scoring competence by NBAS trainer, Certification.

Materiale kan bestilles. Mer informasjon her 

NBO er en fleksibel metode for å observere spedbarn mellom 0-3 mnd. I tett samarbeid med foreldrene løftes spedbarnets unike responsmønster og sosiale natur frem. Hensikten er å øke foreldres sensitivitet overfor spedbarnets mange signaler og reformulere disse til et kommunikasjonsspråk; "Se barnet snakker til deg". Vi ønsker å gi foreldre økt mestringsfølelse og trygghet på at de kan lese og tolke sitt barns signaler.

Psykometri​ske egenskaper og oversettelse: 

Vi har ikke funnet informasjon om det

Anskaffe​lse, kurs/ sertifisering:

NBO er utviklet av en tverrfaglig gruppe forskere og klinikere tilknyttet Brazelton Institute i Boston USA. Rettigheter vedrørende bruk av NBO undervisningsopplegget og sertifisering av NBO-observatører er innkjøpt til Norge av Nasjonalt kompetansenettverk for sped - og småbarns psykiske helse, som er organisert under Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør. Kurs er nødvendig. Se f.eks her

GM innebærer observasjon av spedbarnets spontane bevegelser, kalt «general movements». – beskrives brukt ifht barn med CP.

This new assessment method has shown its merit for the prenatal and postnatal evaluation of the integrity of the nervous system. Compelling evidence is now available that qualitative assessment of General Movements (GMs) at a very early age is the best predictor for cerebral palsy. This method has become a potent supplement to the traditional kind of neurological examination.

 • the ontogeny of spontaneous motor activity;
 • normal and abnormal GMs from birth to 20 weeks postterm;
 • practical instructions for recording and assessment of GMs;
 • GMs and follow-up: individual developmental trajectories and their predictive power for later neurological impairments.

Overs​ettelse og psykometriske egenskaper:

Mange artikler beskriver testing av psykometriske egenskaper. Vi har ikke funnet informasjon om oversettelse til norsk.

Anskaffelse, ​kurs/ sertifisering:


Testen må kjøpes. Krever kurs. Informasjon på engelsk 

The TIMP is a test of functional motor behavior in infants for use by physical therapists, occupational therapists, and other health professionals in special care nurseries and early intervention or diagnostic follow-up settings.

Assessing the postural and selective control of movement needed for functional motor performance in early infancy.

Testing reviews a total of 42 items. 13 items are observed during a period of spontaneous activity. 5 items on the test are all related to head control in supported sitting. The following series of items examine postural control in the supine position. There is also a series of prone items that can be evaluated together. The remaining items to be evaluated focus on righting reactions during tilting and sidelying as well as postural control in standing.

Psy​kometriske egenskaper og oversettelse:

Finnes mange artikler om TIMP, gjort mye forskning om testen. Vi har ikke funnet informasjon om oversettelse til norsk.

Anska​ffelse, kurs/sertifisering:

Krever kurs. Testen kan læres gjennom e- læringskurs /via PC/workshops. Mer informasjon om testen, kurs og priser http://www.thetimp.com/learn-the-tests​

 

Daglige a​ktiviteter

ADL funksjon (selvhjulpenhet og hjelpebehov i aktiviteter i dagliglivet)

ADL taxonomi er et kartleggingsverktøy som systematiserer og kategorisere opplysninger om ADL. Kartlegger brukerens evne til å utføre daglige aktiviteter, hovedsakelig fysiske aktiviteter, 12 basale aktiviteter innen PADL og IADL. Egnet til vurdering av brukeren på ulike tidspunkt i treningsforløpet. ADL-Taxonomien er oppdelt i tre nivå: aktivitetsformer, aktiviteter og delaktiviteter, hvor hver aktivitet (eks. påkledning) består av flere delaktiviteter (eks. Ta på sko og strømper, påkledning overkropp etc)

ADL- Taxonomi 2011, instrumentet er oppdatert fra tidligere utgaver og inneholder en nøye beskrivning av taxonomin.

Forfatterne har også utviklet en barne- og en synsversjon som komplementerer orginalversjonen. Barneversjonen har ingen laveste alder, men kan overlappes med voksen-versjonen ca. ved 14 års alderen. Aktivitetene og delaktivitetene er mulige for barn på forskjellige utviklingstrinn og/eller aldersklasser. Utgangspunktet er den enkeltes vaner, roller og behov.

Redskapet kan brukes som observasjon eller intervju. Resultatet kan oppsummeres med en ADL-sirkel

Oversettels​e og psykometriske egenskaper:

Utviklet av Ulla Sonn og Kristina Törnquist, (1991, 1993, tredje versjon 2001, nytrykt 2011) Instrumentet er ikke nok vitenskapelig utprøvd, men det er funnet tilfredsstillende innholds- og konstruksjonsvaliditet (Borgmfl., 2007). En ny studie har sett på om instrumentet kan brukes til å vurdere endringer i en persons samlede ADL-utførelse (Wæhrens & Fisher, 2009). Instrumentet er ennå ikke oversatt til norsk og det har ikke godt nok dokumentert reliabilitet.

Språkvalidert utgave finnes på dansk ved Eva Wærens (1998).

ADL taxonomien er i 2018 utgitt i norsk utgave

Anskaf​felse, kurs sertifisering;  

Krever ikke kurs.

Instrumentet gir mulighet for individuelle tilpasninger og krever lite opplæring. Tidsbruken avhenger av om en bruker intervju eller observasjon. Testen anvendes av ergoterapeuter.

Les mer her: http://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/adl-taxonomi​

Norsk utgave av ADL taxonomien kan anskaffes fra Ergoterapiforbundet

FIM er et tverrfaglig kartleggingsverktøy som benyttes innen rehabilitering. Den er mye benyttet på hjerneslagpasienter og pasienter med traumatiske hodeskader, men kan benyttes på alle typer pasienter. FIM kartlegger 18 ADL-funksjoner, kognitive og sosiale ferdigheter; (Spising, personlig stell, bading, Påkledning, toalettbesøk, blære og tarmfunksjon, forflytning, gange/rullestolbruk, trapper, forståelse, sosial interaksjon, problemløsning, hukommelse). Områdene vurderes i forhold til en sjudelt skala. Datainnsamlingsmetoden er vanligvis observasjon, men kan også baseres på intervju.

FIM kan administreres i løpet av 20-30 minutter ved hjelp av samtale, telefonintervju eller observasjon.

Redskapet anvendes av sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og andre. Det finnes også en barneutgave WeeFIM utviklet for barn fra 6 måneder til 7 år.

Oversett​else og psykometriske egenskaper: 

Er grundig testet for validitet og reliabilitet. FIM finnes i elektronisk norsk utgave. Vanskelig å finne informasjon om WeeFim finnes oversatt til norsk

Anskaffe​lse kurs/ sertifisering:

FIM er standardisert og krever bruk av manual. Det kreves opplæring, sertifisering går ikke på den enkelte fagutøver,men til institusjonen vedkommende arbeider ved. For nærmere informasjon om norsk utgave av FIM, kontakt Uniform Data System for Medical Rehabilitation, email: info@udsmr.org og nettside: http://www.udsmr.or

Les mer om FIM på nettsiden til Norsk Ergoterapapiforbund

Aktivitet og deltakelse

AMPS er et kartleggingsverktøy for vurdering (observasjon) av menneskers utførelse av betydningsfulle ADL-aktiviteter innenfor personlig ADL (P-ADL) og instrumentell ADL (I- ADL) ( 1 ).

AMPS måler kvaliteten i en persons aktivitetsutførelse når det gjelder motoriske ferdigheter og prosessferdigheter. Motoriske ferdigheter er de observerbare målrettede handlingene personen gjør i utføring av ADL oppgaver i den hensikt å bevege seg selv eller gjenstander i aktiviteten. Prosessferdigheter er de observerbare handlingene personen gjør for å gjennomføre handlinger i en logisk rekkefølge over tid, velge og bruke passende redskap og materiell, samt tilpasse seg de problemer som kan oppstå underveis. Kvaliteten vurderes i forhold til grad av anstrengelse, effektivitet, sikkerhet og selvstendighet ved de målrettede handlinger personen gjør for å gjennomføre aktiviteten ( 2 ).

Kan benyttes for alle personer mellom 3-99 år som er motivert for å gjøre aktivitetene.

Kan brukes til for å vurdere funksjon og utgangspunkt for å sette mål for behandling og /eller til å måle effekt av behandling.

Oversett​else og psykometriske egenskaper:

AMPS er ikke oversatt til norsk, kurs i Norge bruker den engelske manualen. Validitet og reliabilitet er grundig evaluert i mange studier

Anskaffelse​/ behov for kurs/ sertifisering:

Utviklet av ergoterapeuter, brukes av ergoterapeuter. Krever kurs og sertifisering

Les mer her: http://www.ergoterapeutene.org/Ergoterapeutene/Om-ergoterapi/Verktoey-og-redskap/Redskap/Vurderingsredskap-A-B#AMPS​

COPM er et kartleggingsverktøy med semistrukturert intervju, som brukes av ergoterapeuter. Formålet er å avdekke aktuelle aktivitetsproblemer, å innhente informasjon om betydning av ulike aktiviteter, og få informantens vurdering av utførelse av og tilfredshet med aktivitetsutførelse. Dette kan danne grunnlag for utarbeidelse av mål og plan for behandling eller rehabilitering, og for å evaluere nytte eller effekt underveis og etter avsluttet behandling eller rehabilitering.

COPM kan brukes i forhold til alle alders- og diagnosegrupper over 7 år. For mindre barn eller personer med kognitiv svikt kan COPM anvendes sammen med omsorgspersoner.

COPM er basert på Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E), og utføres som et semistrukturert intervju.Intervjuet tar utgangspunkt i aktivitetsområdene personlig stell, mobilitet, fungere i samfunnet, lønnet/ulønnet arbeid, husarbeid, lek/skole/utdanning, rolige fritidsaktiviteter, fysisk krevende fritidsaktiviteter og sosiale aktiviteter.Intervjuet inkluderer også en numerisk scoring der personen(e)som intervjues vurderer betydning av de beskrevne aktivitetene, og deretter utførelse av og tilfredshet med opp til fem prioriterte aktiviteter på en 10-gradert skala.

Psykom​etriske egenskaper og oversettelse:  

Utviklet av The Canadian Occupational Therapist Association (CAOT), v. Mary Law, Sue Baptiste, Anne Carswell, Mary Ann McColl, Helene Polatajko, Nancy Pollock, (1991, 1994, 1998, Fjerde versjon: 2005)

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) har referanselister om COPM til hvert spesialistområde i ergoterapi, og over skandinaviske artikler om den kanadiske modellen og COPM

Anskaffelse, kurs/ sertifisering:

Norsk utgave av COPM (manual, scoringskort og 10 vurderingsskjemaer) kan bestilles hos Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering: aase.frich@diakonsyk.no  tlf 22 45 48 40, fax 22 45 48 50

Kurs er anbefalt.

Livskvalitet

KIDSCREEN er et spørreskjema som måler helserelatert livskvalitet. Målgruppen for spørreskjemaet er barn og ungdom i alderen 8 til 18 år. Instrumentet finnes i tre ulike versjoner for barn og tre versjoner for foreldre, med henholdsvis 52, 27 og 10 spørsmål. Instrumentet finnes som selvutfylling for barn og som observatørbasert skåring for foreldre.

KIDSCREEN 27 tar 10-15 minutter å besvare, og man får informasjon om fem HRLK dimensjoner; psykologisk velvære, fysisk velvære, autonomi, foreldre og hjemmeliv, venner og sosial støtte, samt skole. For hver subskala kan man beregne sumskår (0-100).

Kortversjonen, KIDSCREEN 10, tar 5 minutter å besvare, og skalaen genererer en global HRLK-skår (0-100). Denne kortversjonen er særlig egnet for screening- og kartleggingsformål (Ravens-Sieberer, Auquier, et al., 2007).

Psykometris​ke egenskaper og oversettelse:   

De psykometriske egenskapene til den norske KIDSCREEN versjonen for barn er sagt å være tilstrekkelig undersøkt. Begrepsvaliditet er støttet gjennom litteraturanalyser og ekspertanalyser; konfirmerende faktoranalyser. Det finnes ingen norske normer, men de psykometriske egenskapene til KIDSCREEN tilsier at instrumentet kan anbefales for å måle livskvaliteten hos barn og unge i normalbefolkningen, samt i kliniske utvalg.

Skjemaet ble utviklet gjennom et internasjonalt samarbeid koordinert og ledet fra Tyskland. Den norske versjonen er oversatt av Haraldstad, Eide og Helseth i 2006 og er tilgjengelig for bruk i Norge.

Les mer om måleegenskaper for den norske versjonen

Les rapporten om måleegenskaper for den norske versjonen

Ans​kaffelse, kurs/sertifisering;

En manual og syntaks fil for SPSS kan fås ved henvendelse til KIDSCREEN-gruppen. Instrumentet kan brukes kostnadsfritt, men KIDSCREEN-gruppen må kontaktes først.

PedsQL kartlegger helserelatert livskvalitet hos barn (spørreskjema). Har spørsmål om områdene fysisk helse, psykososial helse, emosjonell funksjon, sosial funksjon og skolefunksjon. Brukt både til friske barn og til barn med ulike helsetilstander. Det er både en foreldreutgave og en barneutgave, for flere ulike aldersgrupper (2-18 år).

 Er brukt i en norsk studie om barn med dysmeli

PedsQL systemet har også mange andre mer spesifikke instrumenter, for eksempel både et smertekartleggingsskjema PEDSQL pediatric pain questionaire og et fatigueskjema PEDSQL Multidimensional fatigue inventory.

Psyko​metriske egeskaper og oversettelse:

PedsQL er undersøkt for validitet og reliabilitet i mange studier. PedsQL er oversatt til norsk, noen av de andre spesifikke verktøyene (smerte of fatigue) også.

Les mer om måleegenskaper for PEDSQL her

Anskaffel​se, kurs/ sertifisering:

Er gratis til klinisk bruk og forskningsstudier uten ekstern finansiering. Trenger ikke kurs. Kan skaffes herfra ​

 

Aktuell l​itteratur

Noen artikler som gir innblikk i flere kartleggings verktøy som blir benyttet internasjonalt for kartlegging av personer med dysmeli (inkluderer verktøy for voksne og barn)

 

Aktuelle n​ettsteder

Handsmartgroup:  a group of international clinicians focusing on upper limb absence rehabilitation. In order to achieve our vision, we aim to support and empower people worldwide by creating and updating an open access, easily understandable consensus resource based on evidence-based research and clinical experience.

Denne nettsiden er relativt ny ( i 2017). Kan være aktuell kilde for informasjon om kartlegging og behandling av barn og voksne med dysmeli.

 

 Sist faglig oppdatert mars 2018.

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 06.05.2024