– en gjennomgang og utvikling av en ny tanke og refleksjonsmodell (arbeidstittel)

Modeller for inkludering og tilpasset opplæring i kroppsøving

Prosj​​ekttype:

Kapittel i en vitenskapelig antologi/bok om Modellbasert kroppsøving

Sta​tus:

Avsluttet

Ansva​rlig:

Ellen Berg, TRS 

Samarbeidspartnere:

Redaktører for boka: Petter Erik Leirhaug, 1. amanuensis, Høgskulen på Vestlandet og Ellen Berg Svendby, TRS

Medforfattere: Forskere fra NIH, Høgskolen på Vestlandet, HIOA, og forskere fra England (professor David Kirk, University of Strathclyde) og Sverige (professor Mikael Quennerstedt, Örebro Universitet)

Formål og hvilken nytte har dette for brukerne av TRS?: ​​


En slik modell vil kunne være nyttig fordi den kan brukes som 'verktøy' for å skape et bedre opplæringstilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Bak​gru​nn:

Modellbasert tenkning for opplæring i faget kroppsøving er debattert internasjonalt i mange år, uten at det i særlig grad er blitt gjenstand for debatt og fagutvikling her i Norge. Boka som helhet har derfor som mål å bidra med økt kunnskap om dette også her til lands. Kapitlet om modeller for inkludering og tilpasset opplæring har sitt utspring i eget doktorgradsarbeid om barn og unges erfaringer med kroppsøvingsfaget når de har en sjelden diagnose (fysisk funksjonsnedsettelse). Med avhandlingen «Jeg kan og jeg vil, men jeg passer visst ikke inn», synliggjøres et gap mellom idealet om en inkluderende opplæring og det som erfares i praksis. Å utvikle en modell som kan danne basis for en bedre tilpasset og inkluderende opplæring har derfor vært viktig.

Metod​e og målgruppe:

Boka som helhet har sitt utspring i modellbasert tenkning. Målgruppe er primært kroppsøvingslærerstudenter, men boka og kapitlet vil være relevant for andre som er opptatt av å utvikle opplæringstilbudet i faget kroppsøving.

Resu​ltater:

Boka/antologien med vitenskapelige artikler publiseres av Cappelen Damm.

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 05.12.2022