Barn som medskapere av kunnskap i forskning

​​​​Om prosjektet

Prosje​​kttype

Kapittel i en vitenskapelig antologi/bok om Samproduksjon i forskning

Stat​​​us

Avsluttet

Ansv​​​arlig

Ellen Berg Svendby, TRS 

Samarb​eidspartnere          

Redaktører for boka: Prof. Inger Marie Lid (HIOA), Prof. Ole Petter Askheim (Høgskolen i Lillehammer) og Prof. Sigrid Østensjø (HIOA)

Medforfattere på kapitlet: Ingvil Øien, Førstelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus, Elisabeth Willumsen, Professor, PhD, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Molde

Formål og​​ hvilken nytte har dette for brukerne av TRS?

Formålet med boka er fra et kritisk perspektiv å belyse ulike aspekter av samproduksjon i forskning. Kapitlet om barn som medskapere av kunnskap retter søkelyset mot de metodiske og normative antagelsene som ligger til grunn for å involvere barn i forskning. Formålet med kapitlet er å bidra med økt kunnskap og refleksjon om barns bidrag i kunnskapsproduksjon, og har til hensikt å belyse barns rolle som medskapere sett i lys av forståelser av barn som forskere/medforskere

Kapitlet og boka som helhet vil være nyttig for videre diskusjoner og utforming av samproduksjon i forskning på TRS. 

Bakgr​unn

Antologien har sitt utspring i økt fokus på og krav om brukermedvirkning i forskning. Spesielt er tematikken blitt aktualisert gjennom kravet om brukermedvirkning for å få forskningsmidler fra helseforetak og forskningsråd. Det finnes lite dokumentert forskning som belyser verdien og kompleksiteten av samproduksjon i forskning.

Metode​​ og målgruppe

Boka som helhet har sitt utspring vitenskapelig i et kritisk perspektiv, og kapitlet om barn som medskapere av kunnskap baseres på to kvalitative studier. Den ene studien omhandler barns deltagelse i hverdagsliv, og det andre dreier seg om egen studie om inkludering i kroppsøving.

Målgruppe for boka er forskningsfeltet helse, sosial, velferd, pedagogikk, master/PhD, samt de som medvirker og deltar i samproduksjon i forskning.

Resul​​​tater

Boka Samproduksjon i forskning ble publisert av Universitetsforlaget, Open Access  i mai 2019. Kapittel 10. Involvering av barn i samp​roduksjon i forskning – metodologiske og etiske aspekter er skrevet av Svendby EB, Øien I, Willumsen E.

I tillegg til dette bokkapitlet har det som følge av arbeidet med brukermedvirkning/samproduksjon i forskning også blitt publisert en vitenskapelig artikkel om tematikken, i samarbeid med Karen Synne Groven og Gro Rugseth ved OsloMet - storbyuniversitetet. Ethical sensitivity in co-production: Openness and doubt when young women participate in research. Av: Groven KS, Svendby EB, Rugseth G. Publisert i Health Care for Women International, april 2019.

 

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 03.04.2024