Rettigheter ved opphold, kurs og fagdager i regi av TRS

Under beskrives rettigheter som kan være aktuelle for brukere og pårørende ved opphold, kurs og fagdager i regi av TRS.

Bilde av trs

Utgi​​​fter i forbindelse med reise

Utgiftene til transport dekkes av helseforetakene og administreres av pasientreiser. Personer med diagnosene TRS har ansvar for, og deres nære pårørende, har rett til transport uavhengig av hvor samlingen finner sted.

Vilkår for dekning av r​​eiseutgifter

Det er et vilkår at TRS står som ansvarlig for program og faglig innhold.

Om samlingen er i sammenheng med andre arrangementer (som for eksempel foreningenes samlinger), kan ankomst eller retur forskyves dersom det ikke er fordyrende for transporten.

Det finnes utfyllende informasjon på sidene til HelseNorge. Her finner du også informasjon om egenandeler ved reiser. For bestilling av reise ring pasientreiser 915 05 515.

Særskilte regler for d​​ekning av transportutgifter

  • Bruk av egen bil: mellom 10-300 km dekkes transport etter fast kilometersats uten forhåndsgodkjenning. Skjema for refusjon deles ut på samlingen og sendes av deg til pasientreiser.  Bekreftelse på deltakelse, program med tidspunkter og sted for samlingen må vedlegges som dokumentasjon.

  • Flybilletter og lengre avstander enn 300 km må avklares og bestilles ved ditt lokale pasientreisekontor. Program med tidspunkter for samlingen og bekreftelse for deltakelse må dokumenteres for eksempel ved at tilbudsbrevet fra TRS sendes til pasientreiser.

  •  Transport under 10 km dekkes i utgangspunktet ikke (unntak for spesialtransport).
  • Spesialtransport til og fra TRS: Ved behov for spesialtransport som taxi, må fastlege dokumentere behovet for transporten overfor ditt lokale pasientreisekontor som vil bestille transporten. TRS kan bestille transport for returen.

I og med at fastlege ikke alltid kjenner til at du skal til TRS, bør bekreftelse på samlingen og dette informasjonsskrivet tas med til legen.

Tilleggsutgifter ved​​​ transport

Tilleggsutgifter i forbindelse med transport til opphold, kurs og fagdager kan søkes dekket etter avtale med ditt lokale pasientreisekontor, se informasjon om pasientreiser på Helsenorge.no.

Overnat​​​ting

Dersom du ikke har mulighet til å nå fram til programstart med reise samme dag og du er borte fra hjemmet i mer enn 12 timer, kan det søkes om refusjon etter faste satser for utgifter til overnatting.

Ko​​st

Ved lang reisevei og fravær fra hjemmet ut over 12 timer, kan det søkes kostgodtgjørelse etter faste satser.

Ledsag​​er

Om du av helsemessige årsaker har behov for ledsager på reisen, må dette bekreftes av fastlege. Nødvendig ledsager betaler ikke egenandel og kan også søke om å få dekket tapt arbeidsfortjeneste.

Les mer om rettigheter og satser til dekning av tilleggsutgifter på HelseNorges nettsider.

Kompensasjon for ​​tapt arbeidsfortjeneste

Ved opphold, kurs og fagdager i regi av TRS er det aktuelt med sykepenger eller opplæringspenger som skal dekke tapt arbeidsfortjeneste. Kravet er at det er snakk om nødvendig undervisning om eller undersøkelser av diagnosene TRS har ansvar for.

Opplærin​​​gspenger

Foreldre og nære omsorgspersoner til barn med TRS-diagnosene, har rett på opplæringspenger når samlingen dreier seg om forhold som er nødvendig for oppfølging av barnet.

Hvis andre enn foreldrene søker om opplæringspenger må de ha fast og regelmessig omsorg for barnet. Beregningen tilsvarer sykepenger (full lønn), men dekkes direkte fra NAV uten arbeidsgiverperiode. Arbeidsgiver kan forskuttere og kreve refusjon fra NAV. Stønad kan gis selv om barnet har fylt 18 år så lenge foreldrene har daglig omsorg og bor sammen med barnet 

Skjema for opplæringspenger må hentes ut og fylles ut av foreldrene selv  på NAV sine sider. Skjemaet kan delvis fylles ut på nettsiden, deretter må det skrives ut og tas med for fullstendig utfylling og signering av lege på TRS. Foreldrene formidler selv det ferdige skjemaet til arbeidsgiver og NAV.

Sykepe​​​nger

Voksne med en av TRS-diagnosene som er på opphold, kurs eller fagdager som gjelder egen diagnose har krav på sykepenger (full lønn) for de dagene det pågår.  Fraværet føres som ved annet sykefravær på egenmeldingsskjema. Bekreftelse på deltakelse kan evt. vedlegges. Fraværet regnes i likhet med annet sykefravær som del av arbeidsgiverperioden.

Kursdeltakere som er i jobb, men ikke har rett til egenmelding, kan ta kontakt med TRS i forkant av kurset for utfylling av sykemeldingsskjema.

Fritak for arbeidsgiverperio​​den.

Om du som følge av diagnosen har særlig stort fravær (minimum 25 dager i året), kan det gjennom fastlegen søkes om fritak fra arbeidsgiverperioden til NAV. Om dette innvilges dekker NAV sykefravær fra første fraværsdag.

Pårørende til voksne med di​​agnose

Disse har dessverre ikke en tydelig beskrevet rett til sykepenger. De må derfor evt. søke arbeidsgiver om velferdspermisjon for fravær i forbindelse med kurs, opphold og fagdager.

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, registrer deg som bruker og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 01.12.2022