Økonomisk rådgiving og behandlingsutgifter: Helsehjelp, tannbehandling og fysioterapi

Økonomisk rådgivning - illustrasjon

Økonomisk rådgivning

Generell økonomisk rådgivning er en tjeneste alle NAV-kontor skal kunne gi. Det kan også være til hjelp for å finne fram til aktuelle ytelser og stønader.

Et generelt råd vil være å alltid notere og ta vare på dokumentasjon over utgifter som kan knyttes til diagnosen. Selv om utgiftene ikke gir rett til ytelser, kan dette være med på å beskrive totalsituasjonen og brukes som begrunnelse i søknader på et senere tidspunkt. Det skilles mellom dekning av behandlingsutgifter, bidrag til livsopphold, hjelpemidler, ytelser for ekstrautgifter og stønad til praktisk bistand.

Les mer om økonomi- og gjeldsrådgiving hos NAV

Behandlingsutgifter

Det meste av behandlingsutgifter dekkes i dag av helsevesenet (Frikort). Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Barn opp til 16 år betaler ikke egenandeler . Ved behandling hos psykolog, er barn og ungdom under 18 år fritatt for å betale egenandeler. Fra 1. januar 2021 er det kun én frikort-ordning i Norge, i stedet for to ordninger, som tidligere.

Les mer om egenandeler og frikort hos HelseNorge.no 

Tannbehandling

Noen diagnoser gir rett til dekning av behandlingsutgifter hos tannlege fra det offentlige. Men man får kun dekket tannbehandling etter refusjonstakst. Det vil si at hvis tannlegen har høyere priser enn det man får refundert fra det offentlige, må man selv dekke mellomlegget. Hvor stor mellomlegget blir, kan man avklare med tannlegen før tannbehandlingen starter. 

Les mer om dekning av tannlegeutgifter hos HelseNorgeLes mer om regelverket for refusjon av tannlegeutgifter hos Helfo


Tannbehandling og sjeldne diagnoser

TAKO-senteret (Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser) kan konsulteres ved spesielle problemstillinger knyttet til tannbehandling hos personer med sjeldne diagnoser. 

Les m​er om TAKO-senteret


Mange med sjeldne diagnoser kan få støtte til utgifter til undersøkelse og behandling hos tannpleier eller tannlege etter takster fastsatt av helse- og omsorgsdepartementet.

Les mer om støtte til tannbehandling ved sjeldne diagnoser hos HelseNorge


Fysikalsk behandling - Fysioterapi

Fra 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi. Fysioterapeuten skal vurdere ditt behov for behandling.

Det er bare barn under 16 år og yrkesskadde som er fritatt fra å betale egenandeler for fysioterapibehandling. Diagnoselisten for fri fysioterapi er avviklet. Det innebærer at de som tidligere fikk gratis fysioterapi, må betale en egenandel fra første behandling, slik som ellers er vanlig i helsetjenesten. Pasienter med sykdommer som tidligere ikke sto på diagnoselisten får lavere utgifter.

Du må gå til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen for å få stønad fra det offentlige (Helfo). Går du til en som har driftsavtale må du betale egenandel til frikortbeløp er oppnådd. Hvis fysioterapeuten har tilleggskompetanse i for eksempel manuellterapi eller psykomotorisk fysioterapi, må du betale en høyere egenandel. Går du til en privat uten avtale så må du betale fullt hele tiden. Barn og yrkesskade betaler ingen ting, heller ikke frikortbeløpet (men de kan ikke gå til en uten driftsavtale, da må de betale alt selv).

Les mer om fysioterapibehandling og egenandeler

Det kan gis refusjon for gruppetrening i basseng med fysioterapeut​. Du må undersøke med din fysioterapeut/ din kommune om dette finnes som tilbud der du bor.

Det kan gis bidrag til dekning av utgifter til ridefysioterapi hos fysioterapeut. Målgruppe for bidragsordning er personer som har behov for fysioterapi på grunn av:

  • en medfødt eller ervervet sykdom/funksjonshemming som gir bevegelses-, balanse- og/eller koordineringsvansker
  • en fysisk eller psykisk funksjonshemming som medfører at vanlige aktiviteter ikke fører fram til en rimelig grad av fysisk utfoldelse

Det er ikke krav til henvisning for å få bidrag til ridefysioterapi. Ridefysioterapeuten må ved oppstart av behandling vurdere om vilkårene for bidrag er oppfylt og kontinuerlig vurdere effekt av behandlingen og pasientens behov for ytterligere ridefysioterapi.

Les m​er om regelverket for ridefysioterapi på NAVs nettsider

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, registrer deg som bruker og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 03.08.2023