HELSENORGE

Hjelpemidler, tilrettelegging og bolig

På denne siden finner du informasjon om ulike typer hjelpemidler og om andre tilretteleggingsordninger. Du finner også informasjon om ulike ordninger for stønad til og tilpassing av bolig.

Hjelpemidler

NAV dekker utgifter til ulike typer hjelpemidler etter søknad. Dette er regulert av Folketrygdloven. Det kan søkes om hjelpemidler for bedret funksjon i hverdagsliv og bolig, til aktivitet / fritid og til tilpasning av arbeidsplass.

Illustrasjon hjelpemidler

Dette kan være hjelpemidler for bevegelse, syn, hørsel, tale og språk, kognisjon, samt lese og skrivehjelpemidler.  Lokal ergoterapeut- /fysioterapeut og NAV hjelpemiddelsentral kan bistå med søknad og vurdering av hjelpemidler.

Les om hjelpemidler for bevegelse, syn, hørsel, tale og språk, kognisjon, samt lese og skrivehjelpemidler,hos NAV Les om hjelpemidler til arbeid og utdanning, bolig, skole og barnehage, hos NAV

Ulike typer hjelpemidler

Det finnes mange ulike typer hjelpemidler, disse beskrives kort nedenfor:

Bevegelseshjelpemidler

Bevegelseshjelpemidler er for eksempel krykker, rullator, manuell og elektrisk rullestol. Hjelpemiddelsentralene og kommunale ergo og fysioterapeuter har god kompetanse på dette.

For TRS er det viktig å fremheve at noen brukergrupper: Barn med AMC eller moderat til alvorlig medfødt benskjørhet (OI), har nytte av å starte tidlig (1 - 2 års alder) med elektrisk rullestol for å fremme utvikling. Dette støttes også av forskning. Dette belyses i en kompetanseundervisning i regi av NAV (for fagpersoner).

Se undervisningen om tidlig intervensjon i elektrisk rullestol

Tilskudd til rimelige hjelpemidler (småhjelpemidler)

Illustrasjon småhjelpemidler

Småhjelpemidler, eksempler

Hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som medfører behov for småhjelpemidler kan du søke om et økonomisk tilskudd fra NAV. Tilskuddsordningen er ment å dekke de ekstrautgifter du har til rimelige tekniske hjelpemidler som ikke er en del av hjelpemiddelsentralens sortiment (for eksempel kniver med vinklet skaft, påkledningshjelpemidler, sklisikkert underlag mm).

Les om småhjelpemidler hos NAV

Varmehjelpemidler

Varmehjelpemidler er hansker/votter, sko/sokker og såler med varmeelementer. NAV kan gi stønad til dette dersom: "Vedkommende pga sykdom har vesentlig og varig innskrenket alminnelig funksjonsevne på grunn av anfall av blodåresammentrekninger i fingre/tær som utløses av kulde og fører til unormal blekhet og cyanose.        

Tilstander som kan gi et slikt funksjonstap er sykdommer og skade som rammer selve blodåresystemet. I tillegg til sykdom i selve blodåresystemet er det også annen sykdom/skade som kan påvirke blodgjennomstrømningen i kroppen, og da spesielt i hender og føtter. Også ved større deformiteter i hender/føtter som medfører spesielle behov for varmehjelpemidler kan stønad til slike hjelpemidler gis.         

Behovet for varmehjelpemidler vil uansett ikke anses som medisinsk nødvendig før andre og rimeligere tiltak er vurdert og/eller utprøvd og ikke funnet tilstrekkelig. Ved søknad om varmehjelpemiddel skal det alltid legges ved: - Anbefaling med diagnose fra lege og målskjema / skisse for varmehjelpemidler"

Lokal ergoterapeut eller fysioterapeut kan bistå med vurdering og søknad om varmehjelpemidler

Ortopediske hjelpemidler

Ortopediske hjelpemidler omfatter arm eller benproteser, ortoser og ortopediske såler og fottøy.

Illustrasjon armprotese

Armprotese

For å få støtte til ortopediske hjelpemidler må du ha en varig (over to år) nedsatt funksjonsevne i armer, ben eller rygg. Hjelpemiddelet må være nødvendig for å opprettholde et alminnelig funksjonsnivå, og det må være rekvirert av godkjent legespesialist (f.eks ortoped eller fysikalsk medisiner).

illustrasjon ortoser

Eksempel på ortoser, til håndledd

NAV kan også dekke utgift til fotsenger (spesialsåler) og  tilpasning av sko for personer med henholdsvis større fotdeformiteter og vesentlig funksjonsforstyrrelse i støtte og bevegelsesapparatet. 

Sykehuslege eller legespesialist må fylle ut søknadsskjema og sende det til leverandøren av det ortopediske hjelpemidlet. Leverandøren gir tilleggsopplysninger på skjemaet og videresender det til NAV. Allmennpraktiserende leger kan ikke søke om ortopediske hjelpemidler, men de kan henvise deg videre til en spesialist.

Les mer om ortopediske hjelpemidler hos NAV


Aktivitetshjelpemidler

Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Du kan få stønad til å bedrive aktivitet alene eller sammen med andre.

Du får ikke stønad til hobbyaktiviteter, vanlig sportsutstyr eller konkurranseutstyr. For personer under 26 år dekker NAV utgiftene til aktivitetshjelpemiddelet. Personer over 26 år må betale en egenandel. Du kan lære mer om  aktivitetshjelpemidler og hvordan du går frem i denne animasjonsfilmen:

 


 

Mer informasjon

NAV kunnskapsbanken har mer informasjon om ulike typer aktivitetshjelpemidler sommer og vinter.


Brukererfaringer

Det er også laget en film som forteller om brukeres erfaringer  med aktivitetshjelpemidler. Her møter du blant annet en ung mann med fibrøs dysplasi og en jente med ryggmargsbrokk.

Hvordan søker du om aktivitetshjelpemidler?

Les mer om regelverket for hva du kan få og hvordan du går frem for å søke aktivitetshjelpemidler hos NAV.

Hjelpemidler til lek, trening og aktivisering for barn og unge under 26 årAktivitetshjelpemidler for personer over 26 år

Andre tilretteleggingsordninger

Tilrettelegging ved nedsatt hørsel og syn

Noen av TRS sine brukergrupper kan ha nedsatt hørsel eller syn. For at personer med nedsatt hørsel eller syn skal fungere best mulig ut fra sine forutsetninger, kan det hjelpe å legge til rette for dette på ulike områder. 

Statlig pedagogisk tjeneste (Statsped) har på sine nettsider mye god informasjon om tilrettelegging for barn og voksne med nedsatt syn og hørsel. 

Les om tilrettelegging for barn og unge med nedsatt hørselLes om tilrettelegging for voksne med nedsatt hørsel
Les om tilrettelegging for barn, unge og voksne med nedsatt syn

Tilskudd til briller og kontaktlinser fra NAV

Personer med gitte øyetilstander eller alvorlig sykdom/lidelse som går utover synet kan få støtte til briller eller kontaktlinser. Ved noen spesifikke øyetilstander kan barn og unge under 18 år få dekket briller som et nødvendig ledd i behandlingen av øyetilstanden. Regelverket for to ordninger beskrives kort nedenfor.

Briller illustrasjon

Støtte til briller og kontaktlinser for synshemmede (svaksynte og blinde)

For å få støtte til briller eller kontaktlinser under denne ordningen må du ha

  • Afaki (fravær av linse i øyet)

  • Marfans syndrom (eller lignende tilstander der øyelinsen har løsnet av seg selv)

  • Hornhinneanomalier (som Keratokonus eller Keratoglobus)

  • Annen alvorlig sykdom/lidelse som påvirker synet slik at du har behov for briller eller kontaktlinser. I vurderingen av hva som er annen alvorlig sykdom/lidelse vil uttalelse fra sakkyndig legges til grunn.

Det er en begrensning i hvor mye du kan få i støtte for innfatningen. Ut over dette kan det gis stønad til rimeligste hensiktsmessige briller.

Les mer om støtte til briller og linser hos NAV

Støtte til briller til behandling og/ eller forebygging av amblyopi

For å få støtte til briller etter denne ordningen må du ha behov for brillen som et nødvendig ledd i behandling eller forebygging av amblyopi.

Les mer om støtte til briller og linser hos NAV

Tilskudd til grunnmønster og spesialsøm av klær

Et grunnmønster er et grunnriss av kroppens form og mål, og brukes som grunnlag for å skreddersy klær. Dersom du har en kroppsform som gjør at du må få klærne dine spesialsydd, kan du få stønad til grunnmønster og til å få sydd klærne.

Du kan for eksempel ha feilstillinger i ryggen, være kortvokst eller ha annen avvikende kroppsform som gjør at butikkjøpte klær ikke passer til kroppen din.

Les mer om grunnmønster hos NAV

Tilrettelegging til tann- og munnstell

Støtte til tann- og munnstell

Mange med sjeldne diagnoser kan få støtte til utgifter til undersøkelse og behandling hos tannpleier eller tannlege etter takster fastsatt av helse- og omsorgsdepartementet.

Hjelpemidler til tann- og munnstell

Noen av TRS sine brukergrupper kan ha vansker med tann- og munnstell. Det finnes ulike hjelpemidler (de fleste i vanlig handel), som kan gjøre hverdagen enklere. Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne sykdommer (TAKO - senteret) har laget en oversikt over ulike hjelpemidler til tann- og munnstell.

Les om hjelpemidler til tann-og munnstell


Bolig, støtteordninger til anskaffelse og tilrettelegging

Illustrasjon bolig

Støtteordninger til anskaffelse og tilpasning av bolig

Husbanken har støtteordninger for anskaffelse og tilpasning av bolig. Kommunens boligkonsulent er husbankens lokale representant, og kan bistå med informasjon og søknader.

  • For løpende boutgifter kan det søkes bostøtte. Dette er en økonomisk behovsprøvd ytelse.
  • For anskaffelse og tilpasning av bolig, er det mulig å søke om lån og tilskudd. 

Les mer om stønadsordninger til anskaffelse og tilpasning av bolig på husbankens nettsider 

Les mer om stønadsordninger og tilpasningsprosessen på siden Veiviseren - bolig for velferd

Tilrettelegging av bolig

Mann som bruekr rullestol, med datter på fanget 

Ved nedsatt funksjon på grunn av sykdom, skade eller aldring, kan hjelpemidler og tilrettelegging av boligen være helt avgjørende for å klare hverdagslivets praktiske oppgaver. Kommunen har ansvar for å gi råd, veiledning og praktisk bistand. 

Les om hjelpemidler og tilrettelegging av bolig hos NAV

Handicapforbundet har laget gode brosjyrer om rettigheter og praktiske tips for tilrettelegging av boliger

Her finner du Handicapforbundets informasjon om tilpasning av bolig


 

Leter du etter informasjon om stønader til bil og biltilpasning?

Det er nå flyttet til en egen side.

Informasjon om bil og transport finner du nå her

Fant du det du lette etter?