Arbeid, rettigheter og muligheter

Valg av yrke og type arbeid er blant de viktigste valg et menneske tar i livet. Derfor er det lurt å tenke godt igjennom valg av utdanning og yrke. En rekke faktorer spiller inn i vurderingen. Å ha en sjelden diagnose kan skape utfordringer i yrke og arbeidsoppgaver. Det finnes mange muligheter for tilpassing og tilrettelegging i arbeidslivet.

Bilde av arbeidssituasjon

​Yrk​​​es​​valg

Valg av yrke må vurderes sammen med:

  • Interesser, evner og anlegg
  • Utdanning og hva den krever
  •  Jobbmuligheter og økonomi.

Det kan derfor være lurt å diskutere dette med familie eller andre som kjenner deg godt. Valget du gjør får stor betydning for mange år fremover. Det har også betydning dersom det på et tidspunkt er aktuelt å skifte jobb.

Bli kjent m​​ed deg selv som kommende arbeidstaker

Å finne ut hva man passer til og hva man ønsker å arbeide med, er en spennende prosess. Nettsidene nedenfor gir god hjelp.

Nettsiden Utdanning.no gir veiledning og mange god tips når du vil finne ut mer om hva vil bli.  Her finner du nettsiden Jobbkompasset.no som har oversikt over mange yrker, hva slags utdanning du trenger, hva slags personlige egenskaper som kreves og hvilke jobbmuligheter yrket gir.

Nettsiden Jobbsafari.no har persontypetester som kan gi god holdepunkter både for valg av yrke og i jobbintervjuer

Denne informasjonen er også nyttig dersom du planlegger å bytte jobb.

​Behov for ​tilrettelegging i utdanning?

Det finnes mange muligheter for tilrettelegging i studiesituasjonen, vi har samlet informasjon om dette på en egen side.

Les om rettig​heter og muligheter i studier og utdanning


Søke ​jobb

Hvordan finne den riktige jobben og hvordan skal du skrive søknad? Skal du fortelle om at du har en funksjonsnedsettelse? Det finnes det ingen fasitsvar på. Organisasjonen Unge Funksjonshemmede har laget en brosjyre om dette.

Les brosjyren "Unge funksjonshemmedes tips til arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne"


Erfaringer med​​​ arbeidslivet - hva 
fu​​ngerer for personer med sjeldne diagnoser?

TRS erfarer at mange av de personene vi møter med sjeldne diagnoser forteller om utfordringer i møte med arbeidslivet. En digital historie "Hun ville jobbe", som TRS har laget forteller om noen utfordringer og muligheter en person med en sjelden diagnose kan møte i sin jobbsituasjon.

Illustrasjonsbilde digital historie

Se historien om "Sara"

I denne filmen laget av TRS møter du fem voksne med sjeldne diagnoser. De forteller om hva som fungerer for dem i deres arbeidsliv.

 

 

Organisasjonen Unge Funksjonshemmede har laget en fin film hvor tre unge kvinner forteller om sine erfaringer med arbeidslivet.

Arbeid og funk​sjonsnedsettelser

Det er viktig både for arbeidstakere og samfunnet at mennesker med funksjonsnedsettelser som vil og kan arbeide får mulighet til å bidra i arbeidslivet.

Søke​​ jobb

Nettstedet "Jobb for alle"  gir informasjon som kan være nyttig når du skal søke jobb og om rettigheter og plikter på arbeidsplassen. Her er informasjon om tilretteleggingsordninger, diskrimineringsvern og rettigheter i henhold til arbeidsmiljøloven.

Les mer på jobbforalle.no


T​​ilrettelegging på arbeidsplassen

Arbeidsgiver har et betydelig ansvar for tilrettelegging av arbeidsplassen for den enkelte arbeidstaker (ref. arbeidsmiljølovens kap. 4, § 4.4 og 4.6). Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje el.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid.

Les m​er om rettigheter og plikter ved tilrettelegging i arbeidslivet hos Jobbforalle.no


NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for formidling av hjelpemidler og bistår med råd og veiledning om hva som er god tilrettelegging for den enkelte uavhengig av finansieringsansvar. NAV har flere tiltak som kan være aktuelle. Noen eksempler er:

Arbeidsr​ettet veiledningstjeneste

Hjelpemiddelsentralen gir, i samarbeid med NAV-kontoret, råd og veiledning om hva som skal til for å delta i arbeid ved å vurdere utdannings- og arbeidsmuligheter, aktuelle tiltak og virkemidler.

Les om Arbeidsrettet veiledningstjeneste på sidene til NAV

Les mer om veiledningstjenester fra NAV i arbeidslivssaker på siden Kunnskapsbanken (NAV)

Nav kan bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere med råd og hjelp for tilrettelegging av arbeidsplassen. Dette illustreres i en film om tilrettelegging på arbeidsplassen fra NAV, "Vi kan tilrettelegge mer enn du tror":

 

 

Arbeidsrettet oppfølging av brukere med sjeldne diagnoser

NAV har utviklet et e-læringskurs i arbeidsrettet oppfølging av brukere med sjeldne diagnoser. Kurset er utarbeidet i samarbeid med eksternt fagmiljø og er beregnet til å ta omlag femten minutter. Veiledere og saksbehandlere i NAV finner kurset lettest på den interne nettsiden Kunnskapsbank trygdemedisin. Kurset er også tilgjengelig på portalen Sjelden.no

Her finner du kurset om arbeidsrettet oppfølging av brukere med sjeldne diagnoser​

​Hjelpemidler ​​og tilrettelegging av det fysiske miljøet på arbeidsplassen

Du kan få stønad fra NAV til tilrettelegging om du er arbeidssøker, arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller mottar arbeidsavklaringspenger. Forutsetningen er at du har varig (over to år) og vesentlig nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte.​

En video laget av NAV viser tilrettelegging for personer med ulike utfordringer i arbeidslivet. Vi ser eksempler på tilrettelegging for personer med nedsatt hørsel og bevegelse, blendingsproblematikk (syn) og lese- og skrivevansker. ​Eksemplene er fiktive og blir illustrert av ansatte ved NAV Hjelpemiddelsentral Nordland.

 

 

Les mer om vilkår for å få støtte til tilrettelegging på arbeidsplassen fra NAV

Les mer om gode eksempler på hvordan NAV har tilrettelagt arbeidssituasjonen for personer med ulike funksjonsnedsettelser


​In​klude​​r​​​​in​​​g​​stilskudd

Arbeidsgivere kan søke om inkluderingstilskudd for å kompensere for kostnader knyttet til personer som trenger tilrettelegging av arbeids- eller tiltaksplassen. Dette skal gjøre det enklere å rekruttere eller prøve ut arbeidssøkere med behov for arbeidsrettet oppfølging.

Les m​er om in​kluderingstilskudd​​

Fun​​ks​jo​​n​​​​sassistanse

Dette er en ordning som skal bidra til at du kan skaffe deg eller beholde ordinært arbeid hvis du har fysiske funksjonsnedsettelser. Ordningen dekker utgifter til nødvendig, praktisk hjelp i arbeidssituasjonen. Blinde og svaksynte kan også få funksjonsassistanse til ledsaging. 

Les mer om regelverk for funksjonsassistanse i arbeidslivet hos NAV

Et kort nettbasert kurs om funksjonsassistanse hos NAV Kunnskapsbanken forteller mer om muligheter og hvordan du går frem. Målgruppe er arbeidstakere, arbeidsgivere og fagpersoner.

Gå til nettkurset​ om funksjonsassistanseEn rapport fra ULOBA (august 2022) ​viser at ordningen funksjonsassistanse, og måten NAV Hjelpemidler og tilrettelegging forvalter den på, ser ut til å effektivt bidra til at en del funksjonshemmede med behov for assistanse kommer i arbeid.​


​Sykemelding, sykepenger og
ar​​​beidsavklaringspenger 

Alle arbeidstakere vil oppleve å kunne bli syk i kortere og lengre perioder. Informasjon om sykemelding og sykepenger finner du hos NAV

Arbeidsgivere har plikt til å følge opp arbeidstakere som blir syke, les om arb​eidsgivers plikter for oppfølging av sykemeldte.     

For personer med kronisk eller langvarig sykdom finnes det flere aktuelle ordninger:                                                                     

Arbeidstakere med kronis​​​k eller langvarig sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær eller en sykdom som medfører økt risiko for hyppige fravær i en begrenset periode,  kan søke om at NAV dekker sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Les mer om dek​king av sykepenger i arbeid​sgiverperioden​

For noen er det utfordrende å klare jobb og i tillegg ha energi til trening og behandling. Da kan ordningen sykmelding for enkeltstående behandlingsdager være aktuelt i en periode. Du kan få sykmelding hvis du får behandling som gjør at du ikke kan jobbe samme dag.

Les mer om sykemeldi​ng for enkeltstående behandlingsdager​

Dersom det trengs lenger tid enn en full sykemeldingsperiode for å komme tilbake til arbeidet, vil NAV kunne yte arbeidsavklaringspenger (AAP) i inntil 3 år. AAP kan også ytes når ulike helseplager gjør veien tilbake arbeidslivet noe tyngre og det trengs ytterligere vurderinger for å finne egnet arbeid. For å ha rett til AAP må arbeidsevnen din være redusert med minst 50 prosent.

Les mer om muligheter ved arbeidsavklaringspenger


Arbeid, omstilling og tilrettelegging

Omstilling kan både bety at man velger å bytte jobb eller endrer arbeidsoppgaver. Det kan være et resultat av nedbemanning eller at man velger å trappe noe ned.  Omstilling kan også bety at det foretas endringer og tilpasninger på eksisterende arbeidsplass

Nav har flere tiltak som kan være til hjelp. Les mer om:

Arbeid​sre​ttet rehabilitering

Permit​tering, oms​tilling og nedbemanning​

Hvis du står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller ønsker å komme i jobb kan NAV vurdere flere tiltak og virkemidler.

Les mer om tiltak for å bl​i værende i, eller komme i jobb


Tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver plikter og rettigheter

Mange kan ha behov for tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver for å komme i jobb og kunne bli værende i arbeid. Her har både arbeidsgiver og arbeidstaker plikter og rettigheter.

Les​ mer om rettigheter og plikter ved tilrettelegging i arbeidslivet hos Jobbforalle.no​


NAV har mange mulige ordninger for tilrettelegging av arbeidssituasjonen. Blant annet kan NAV ​gi råd og veiledning om muligheter for tilrettelegging for å komme i jobb eller beholde jobb.

Les mer om​ veiledningstjenester fra NAV i arbeidslivssaker


Arbeid og trygd

Mange som har uføretrygd har likevel en restarbeidsevne som man ønsker å utnytte. Du har mulighet til å ha lønnet arbeid ved siden av uføretrygden. Dersom arbeidsinntekten overstiger 0,4 G i et inntektsår(40 % av Grunnbeløpet i Folketrygden), reduseres utbetalingen av uføretrygden.  Innvilget uføregrad påvirkes imidlertid ikke.

I 2015 kom uførereformen med nye regler for kombinasjon av arbeid og trygd.

Dette er hovedpunktene:

  • Den tidligere ordningen med at nye uføre måtte vente ett år før de kunne prøve seg i arbeidslivet, er fjernet.
  • Inntektsgrensen for de som ble innvilget full uføretrygd etter 1.1.2015 er 0,4 G, mot tidligere 1 G. Et unntak er de som har fått innvilget tiltaket «Varig tilrettelagt arbeid». For disse er inntektsgrensen 1 G.
  • Personer som mottok uførepensjon før reformen ble innført (før 2015), er omfattet av en overgangsordning som varer ut 2018, hvor inntektsgrensen er 60 000.
  • Tjener man over inntektsgrensen, vil man beholde inntekten, men uføretrygden reduseres noe. Samlet sett vil man sitte igjen med mer, fordi det bare er en andel av inntekten over inntektsgrensen som fører til reduksjon av uføretrygden

Les me​r på NAV sine sider

Les mer på Unge funksjonshemmedes side: Ufør og i jobb - det er mulig!


 

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 02.08.2023