Tilbud ved TRS

Dersom du har en av diagnosene TRS gir tilbud til, må du registrere deg ved senteret for benytte deg av tjenestene.

Individ​​uelle opphold

Individuelle opphold er opphold på TRS som tilrettelegges individuelt ut fra den enkeltes behov og i samarbeid mellom bruker og fagpersoner på TRS. Personer med en av diagnosene eller deres pårørende kan henvende seg til TRS gjennom telefon eller brev. Noen ganger gjelder henvendelsen problemstillinger som kan løses best ved direkte samtaler med den/de det gjelder. Det kan da bli lagt til rette for et opphold på TRS. Noen ganger er det aktuelt å ha med familie. 

Oppholdene varierer i lengde fra en til flere dager, alt etter behov. Opphold med overnatting samles av praktiske årsaker i fastlagte uker. 

Oppholdene tilrettelegges individuelt ut fra den enkeltes behov. Bruker vil få møte fagpersoner på TRS som er aktuelle å samarbeide med i forhold til den presenterte problemstillingen. 

TRS dekker oppholdet i sin helhet. Brukere og pårørende som er i arbeid, vil få sykmelding (opplæringspenger) for oppholdsperioden. Reiseutgifter dekkes av helseforetakene via Pasientreiser.

Ca. 4 uker før tidspunktet for oppholdet sendes det et brev til bruker som bekrefter at oppholdet er innvilget. Avhengig av hva den enkelte trenger, legges det også ved: brev til skole, brev til arbeidsgiver, brev til trygdekontor (vedlegg til søknad om å få dekket reiseutgifter). TRS vil også ta telefonisk kontakt før oppholdet.

Ku​rs

Det arrangeres en rekke kurs både for brukere og fagfolk på TRS.

Du kan lese mer om aktuelle kurs her

Oppføl​​​ging og rådgivning 

Registrerte brukere, deres pårørende og fagpersoner på alle nivå i tjenesteapparatet er velkommen til å ta kontakt med TRS gjennom brev eller telefon. TRS kan ikke diskutere navngitte brukere med tjenesteapparatet eller andre om bruker ikke har gitt tillatelse til dette.

Hva kan man henvende seg om? Mange problemstillinger kan løses ved at bruker, pårørende eller tjenesteapparatet henvender seg gjennom brev eller telefon. Det kan gjelde informasjon om diagnose, råd for å komme videre i en sak, eller oppfølging/diskusjon rundt aktuelle tiltak.

Tilbake​​​melding

Råd kan ikke alltid gis direkte av den fagpersonen man blir satt over til på telefon. Saken vil da bli tatt opp i tverrfaglig gruppe og en fagperson vil ta ny kontakt med den som har henvendt seg.

Lokal oppfølgi​​ng

Lokal oppfølging skjer på hjemstedet for å møte og samarbeide med bruker selv, pårørende og det lokale tjenesteapparatet. Noen ganger presenterer bruker en problemstilling som best lar seg løse ved at fagperson(er) fra TRS reiser til brukers hjemsted. Man kan da møte bruker, pårørende og tjenesteapparatet lokalt. Foruten når bruker selv tar kontakt, kan møter komme i stand etter henvendelse fra helsestasjon, barnelege, skole, arbeidsplass etc.

Planleggingen av møtet skjer i samarbeid med bruker.
Møtet kan f.eks. dreie seg om informasjon om diagnosen, tilrettelegging og tilpasning i dagliglivet (hjem, barnehage, skole, jobb, fysioterapi) m.m. Hvem som deltar på møtet varierer ut fra hva saken gjelder. Bruker og/eller pårørende deltar alltid på møtene, dersom ikke annet er avtalt med bruker. TRS dekker utgiftene til reise og opphold for sine ansatte.

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 06.05.2024