Retningslinje for sosionomenes arbeid i rehabilitering lansert

Retningslinjen gir en generell ramme for å kartlegge og vurdere pasientens psykososiale situasjon og tar med alt fra familie og arbeid, til helse og kulturelle aspekter. Den er rettet mot voksne pasienter, og er godt egnet til bruk i rehabilitering både i sykehus, private rehabiliteringsinstitusjoner og i kommunene.

Publisert 15.12.2023

I rehabilitering jobber sosionomer ofte i tverrfaglige team, og denne veiledningen kan gjøre det tydeligere for andre profesjoner hva sosionomer bidrar med i rehabilitering, noe som kan gjøre samarbeidet i tverrfaglige team enda bedre.

Denne høsten ble retningslinjen lansert på Landskonferansen for sosialt arbeid i somatisk spesialisthelsetjeneste. Konferansen er nasjonal og samler sosionomer som jobber i somatikk, både i helseforetak og private institusjoner som har avtaler med de regionale helseforetakene.

«Vi opplevde at retningslinjen ble godt tatt imot på konferansen, sosionomene fra hele landet var nysgjerrige og positive til arbeidet som er gjort» sier Siri Tveitan. Hun satt i arbeidsgruppa som utarbeidet retningslinjen, og presenterte den på landskonferansen sammen med prosjektleder Hanne Skedsmo Nilsen fra OUS.  

En kvinne som står ved siden av en mann som sitter ved et bord med en bærbar datamaskin
Prosjektleder Hanne Skedsmo Nilsen, enhetsleder for sosionomer, Rikshospitalet, Kreftklinikken og leder av Fagråd for sosionomer i Oslo universitetssykehus (OUS) og Siri Tveitan, Helsefaglig rådgiver ved Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering (RKR) i Helse Sør-Øst presenterer den nye retningslinjer for sosionomer fra hele landet på høstens årlige konferanse for sosionomer. 

 

Retningslinjen springer ut fra Nasjonalt nettverk for medisinsk sosialt arbeid. Nettverket ble etablert for å kunne samarbeide om fagutvikling på tvers av lokasjoner, og samler sosionomer fra hele landet. Samarbeidet om denne veiledningen viser i praksis hvor fruktbart samarbeid på tvers av lokasjoner kan være for fagutvikling.

«Retningslinjen er laget av klinikere, for klinikere, og tar utgangspunkt i eksisterende klinisk praksis fra sosionomer over hele landet. At initiativet til retningslinjen kom fra klinikerne, og at det bygger på eksisterende klinisk praksis, tror vi vil bidra til at mange vil ta retningslinjen i bruk og oppleve den som et hjelpemiddel i hverdagen» utdyper Siri Tveitan.   

«Da retningslinjen ble presentert for sosionomer over hele landet på Landskonferansen for sosialt arbeid i somatisk spesialisthelsetjeneste i høst fikk vi mange kommentarer om at anbefalingene i retningslinjen var i tråd med dagens kliniske praksis. Det viser jo også at sosionomene allerede jobber kunnskapsbasert og godt, det vet vi jo, men det gir en ekstra støtte å ha en kvalitetssikret retningslinje å lene seg på. Særlig for de sosionomene som er alene på sitt arbeidssted, og for nyansatte sosionomer, håper vi retningslinjen kan være til støtte og hjelp for å tydeliggjøre hva sosionomene faktisk gjør innen rehabilitering» legger Siri Tveitan til.  

En gruppe kvinner som smiler
Prosjektleder for retningslinjen Hanne Skedsmo Nilsen (OUS, høyre), sammen med Siri Tveitan (RKR, midten) og Jannike Vikan (Sunnaas, venstre) som satt i arbeidsgruppen som utarbeidet retningslinjen.  

Målet er at retningslinjen kan bidra til enda høyere kvalitet på arbeidet som gjøres av sosionomer i rehabiliteringstjenestene, og bidra til likere tjenester på tvers av lokasjoner.

Dette er den første retningslinjen for sosionomer i Helsebiblioteket

Jobber du med rehabilitering og vil vite mer om denne retningslinjen? Ta kontakt med Siri Tveitan på RKR