Pasientforløp for covid-19 rehabilitering

Her presenteres konklusjonene fra en arbeidsgruppe som ble nedsatt av Helse Sør-Øst RHF for å utrede gode rehabiliteringsforløp og oppfølging for intensivbehandlede og alvorlig syke covid-19 pasienter.

Bakgrunn og ma​ndat

Fagråd rehabilitering i Helse Sør-Øst fikk 7. mai 2020 i oppdrag å utarbeide en beskrivelse av et pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med COVID-19 sykdom i spesialisthelsetjenestene. I oppdraget var det spesifisert at arbeidet skulle ta utgangspunkt i pasientforløp for pasientgruppen fra Sykehuset i Vestfold og videre skulle arbeidsgruppen:

 • Etablere en regional konsensus for en funksjonskartleggingspakke for hver av fasene.
 • Utarbeide en sjekkliste for overføring fra en fase til en annen.
 • Utarbeide kriterier for en triagering til et videre forløp etter utskrivelse fra akuttavdeling.

Det ble etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe under fagråd rehabilitering hvor følgende fagområder/deltakelse var representert i tillegg til fysikalsk medisin og rehabilitering; Intensivmedisin, Infeksjonsmedisin, Lungemedisin, Private rehabiliteringsinstitusjoner (rep fra fagrådet), Representant fra kommune (fra fagrådet), Brukerrepresentant (fra fagrådet).

Gro Aasland, Klinikksjef Sykehuset Vestfold fikk oppgaven med å lede arbeidsgruppen og sekretariatsfunksjonen ble ivaretatt av Mari Klokkerud fra Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR).

Arbeidsprosessen og anbefalte vurderingsverktøy er presentert i rapport nedenfor.

Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i fasemodellen innen rehabilitering – fra intensivopphold og til senfase. 

Arbeidsgruppens anbefalinger er:

 • Sjekkliste og funksjonsmål i alle faser – inkl bruk av grenseverdier- benyttes ved
  vurdering av pasienter med Covid-19 som har vært innlagt på sykehus. Verktøyene kan også benyttes på andre intensivpasienter med lignende sykdomsbilde
 • De vanlige forløpsveiene som benyttes innen spesialisert rehabilitering gjelder også for denne pasientgruppen
 • Det anbefales en oppfølging 3 måneder etter utskrivelse hos fastlege og spesialist. Det er spesielt viktig at de pasientene som reiser rett hjem etter sykehusopphold får denne oppfølgingen.
 • Det bør være spesiell oppmerksomhet i oppfølgingsperiodene på lungefunksjon,
  kognitiv funksjon og mental helse
 • Det er vesentlig at pårørende involveres i hele forløpet
 • Det bør være spesielt fokus på at personer med ulik etnisk bakgrunn får nødvendig tilpasset oppfølging
 • Pasienter som er i arbeid bør sikres nødvendig oppfølging for tilbakeføring til arbeid
 • De nødvendige smittevernhensyn må tas, og ved en evt ny bølge må det tidlig bli gitt føringer på hvordan dette skal ivaretas
 • Det er viktig at disse anbefalingene blir evaluert og redigert. Arbeidsgruppa foreslår at det gjøres en evaluering etter en evnt ny bølge

Disse to pdf dokumentene beskriver ulike forløp for pasientgruppen, samt kriterier for riktig type tiltak basert på skåren av de ulike vurderingsverktøyene.

Sluttrapport fra arbeidsgruppen

Forløpsbeskrivelse med grenseverdier for funksjonsverktøy
(bruk lenkene internt i dokumentet for å navigere)

Versjon fra 21.februar 2021

 

​Generell ​helse / livskvalitet

 • EQ-5D-5L  (2,3,4,5)
 • PROMIS-29 (3,4,5)
 • Clinical Frailty Scale CFS (1,2)
EQ-5D -5L - registreringspliktig hos EuroQol - fås tilsendt derfra etter registrering.
 
Disse skjemaene finnes til nedlastning (nb! kun ved registrering)
 • ​Cov19_PROMIS-29 Profile v2.1_NOR_med fargeskala og cutoffs
 • Cov19_PROMIS-29 Profile v2.1_for pasient uten skåring

Registrer nedlasting eller bruk av PROMIS

Ernæring

To skjema i Kosthåndboken, Helsedirektoratet.no

ADL​

Barthel Index 100  (2,3,4,5)
Barthel fylles ut av helsepersonell basert på observasjon av hva pasienten faktisk gjør, ikke hva de kan gjøre. Bruk av bevegelseshjelpemidler er tillatt. I Norge er det også vanlig å bruke 1988 versjonen med 0-20 skala, som med omregning x5 kan gi 0-100 versjon.

Fysisk funksjon​

 • Short Performance Physical Battery (SPPB)  (2,3,4,5)
 • Gugging Swallowing Screen guss_icu-norsk  (1,2)
 • 6 min gangtest (6MWT) m/oksymetri  ( 3,4,5)
 • Oksymetri (hvile og aktivitet) (1,2,3,4,5)
 • Hand Grip  (3,4,5)
 • CPAx  (Chelsea Physical Assessmt .) -svensk versjon (1,2)
 • Modified MRC Dyspnea Scale (MMRC)  (3,4,5)

Short Physical Performance Battery SPPB standardisert instruksjon: les RKR sin SPPB kunnskapsoppsummering​ skrevet av Cathrine deGro​ot og Jenni Moore

6MWT - 6min gangtest, Norsk beskrivelse fra NKRR/Fys​ioprim  

15m er vanlig i små lokaler og beskrevet som norm i FysioPRIM. Originalartikkelen beskrev 30m. Tilpasning med kortere strekning kan påvirke skåren. Anbefaler å dokumentere om 15m eller 30m avstand ble brukt ved å skrive 6MWT15m eller 6MWT30m.

6MWT protokoll på engelsk

Oximetri : O2-metning før, under og etter fysiske tester måles og registreres

Kognitiv f​unksjon

 • Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS)  (1,2)
 • + Confusion Assessment  (CAM-ICU) 
 • Mini Mental Status evaluering (MMSE) hele (fase 3,4,5)
 • Mini Mental Status evaluering (MMSE) bare del 1-10 (fase2)

MiniMENTAL MMSE Cov19_MMSE_NR3_2020 for covid19.pdf

ABC-sjekkliste

Denne sjekklisten brukes for å vurdere rett rehabiliteringstilbud for et individ, og er utviklet av Ottar Berg og kolleger ved Sykehuset Telemark. Den gir en skåre som sier noe om hva slags  oppfølging som er anbefalt, i sykehus, i spesialisert rehabilitering eller kommunalt.

Revidert versjon fra november 2020:

ABC skjema og Henvisning - Rehabilitering, i tidlig fase - Sykehuset Telemark

MCID

MCID verdier (for Barthel, MMSE, SPPB og PROMIS) finnes for "lignende" pasientgrupper og sier noe om hvor stor forbedring  er meningsfull. En endring må være minst så stor som MCID for å ikke skyldes kun målefeil eller tilfeldig variasjon. MCID fortolkes som at innsatsen (eller spontan bedring) har gitt en "minimal clinically important difference". 

Det kan være riktig å supplere med flere tester som passer hvert individs utfordringer, eller som dekker ulike profesjoners behov for måling og registrering.​

Anbefalinger for behandling av personer som er, eller har vært innlagt på sykehus med covid-19 sykdom er her samlet på ett sted, med tilhørende beskrivelser og ressurser.

Les mer og ta e-læringen her


Sist oppdatert 20.06.2023