Informasjonsfilm om henvisning fra RKE

Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst har som en av sine primæroppgaver å rettighetsvurdere alle henvisninger fra fastleger til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket.

I mange tilfeller opplever RKE å motta mangelfulle henvisninger. For RKE sitt vedkomne medfører manglende opplysninger i mange tilfeller til at det ikke fremkommer medisinske opplysninger og en beskrivelse/vurdering av funksjonsnivå som indikerer hvorvidt pasienten har behov for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Mangelfulle opplysninger i henvisningene er et felles problem for nær alle fagområder. Dette er omtalt og beskrevet som et av hovedfunnene til Riksrevisjonen i rapporten «Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten».

RKE ønsker å bidra til å øke kvaliteten på henvisninger ved blant annet å bevisstgjøre pasienter og henvisere på innholdet i henvisningene. Pasientene kan læres til selv å skaffe innsyn i, og oversikt over innholdet i egne henvisninger. Det er pasientene selv som skal tenke gjennom og sette sine mål for rehabilitering, spesielt før og etter et opphold. Pasientens mål og motivasjon er vesentlig for henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Vi anbefaler at du, som pasient og som henviser, ser denne informasjonsfilmen, slik at du sikrer rett informasjon i din henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

 


​​​How to write a referral to rehabilitation

​​This film describes what a referral must contain, and which points are most important to think through before sending a referral to rehabilitation in specialist health services

RKE wants to contribute to increase the quality of referrals for rehabilitation, by, among other things, making patients aware of the content of the referrals. In many cases, information about medical information and a description of functional level that indicates whether the patient needs rehabilitation in the specialist health service, is not provided.

Patients can get access to, and get an overview of the content of their own referrals themselves. Patients must think through and set their goals for rehabilitation, especially before and after a stay. The patient's goals and motivation are essential for referral to rehabilitation in the specialist health service.​​​

 

Mer om henvisning til rehabilitering

 

Sist oppdatert 14.03.2023