Henvisning til habilitering

Rutiner for henvisning til habilitering i spesialisthelsetjenesten er noe forskjellige, og avhenger av om det er barn og unge eller voksne som det henvises for, og hvor det skal henvises til.

Henvisning til habilitering for barn og unge i spesialisthelsetjenesten skal sendes det enkelte helseforetak/behandlingssted, og beskrive punktene i følgende sjekkliste:

 • Pasientens navn, fødselsnummer, adresse og eventuelt telefonnummer.
 • Eventuelt behov for tolk; hvilket språk/dialekt.
 • Navn, telefonnummer og korrekt adresse til foresatte.
 • Angivelse av hvem som har foreldreansvar.
 • Søsken, halvsøsken og andre i familiens omsorg. Angi navn, kjønn og alder.
 • Diagnose(r) på henvisningstidspunktet.
 • Aktuelle problemstillinger.
 • Aktuelle funn og resultater fra medisinske undersøkelser.
 • Legemidler som er i bruk.
 • Sentrale instanser (helsestasjon/skolehelsetjeneste, fysioterapi-/ergoterapitjeneste, barnehage, skole, avlastning, PPT, BUP, barneverntjenesten), med navn på kontaktperson og telefonnummer. Legg ved aktuelle rapporter fra de aktuelle instansene.
 • Er det opprettet kommunal koordinator? I så fall; oppgi navn og tlf.nr.
 • Er det opprettet ansvarsgruppe?
 • Er det utarbeidet individuell plan? I så fall; oppgi navn og tlf.nr. til koordinator.
 • Er det aktuelt med arbeid knyttet til Helse- og omsorgstjenesteloven Kap. 9 (Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning)? Er i så fall overordnet faglig ansvarlig kjent med at det er sendt henvisning?
 • Hvis pasienten henvises av annen lege en fastlege; oppgi fastlegens navn, adresse og telefonnummer.
 • Navn og kontaktinformasjon til medhenviser (hvis ikke lege er den som skal stå for løpende kontakt med habiliteringstjenesten).

Formålet med en sjekkliste er å bidra til at henvisningene har riktig og tilstrekkelig informasjon, slik at tjenestene kan gjøre en rettighetsvurdering på bakgrunn av "Prioriteringsveileder - habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten". Sjekklisten nevner forhold som er av særlig viktighet for effektivt å planlegge utredning og videre oppfølging.
Det forventes at det er gjort en tverrfaglig vurdering i kommunen før henvisning og at informasjon om denne utredningen følger henvisningen.

Habiliteringstilbud til barn og unge i Helse Sør-Øst

Henvisning til barn og unge til privat rehabiliteringsinstitusjon kan enten bli sendt fra spesialisthelsetjenesten direkte eller elektronisk fra fastlegen til Regional koordinerende enhet (RKE):

 1. Hvis pasienten allerede er inne i et forløp i spesialisthelsetjenesten: Pasient/pårørende må snakke med den aktuelle avdelingen om at de ønsker et tilbud ved en privat rehabiliteringsinstitusjon. Det vil da være spesialisthelsetjenesten, i samarbeid med pasient/pårørende, som tar en faglig vurdering på om et habiliterings- eller rehabiliteringstilbud ved ønsket institusjon er hensiktsmessig for pasienten og eventuelt henviser videre til institusjonen.
 2. Hvis pasienten ikke er i et forløp i spesialisthelsetjenesten: Henvisningen sendes til RKE som rettighetsvurderer pasienten for et tilbud ved en privat rehabiliteringsinstitusjon.

Elektronisk henvisning

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister til private rehabiliteringsinstitusjoner i og utenfor helseregion sør-øst skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus. Søk i det nasjonale adresseregisteret og skriv "RKE". Da finner du oss. Ved å skrive "regional" i søkefeltet finner du alle de fire regionale vurderingsenhetene.

Henvisningsskjema er ikke nødvendig, men henvisningen skal inneholde alle punktene i sjekklisten over.

Adresseregisteret

Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten er rettet mot pasienter over 18 år med medfødt eller tidlige ervervede funksjonsnedsettelser av komplisert og sammensatt karakter som har behov for habilitering i spesialisthelsetjenesten. Dette kan være mennesker med tidlig ervervede hjerneskader og utviklingsforstyrrelser, syndromer med kognitiv svikt, utviklingshemning eller autisme. Det vil også kunne omfatte mennesker med tidlig ervervede nevrologiske skader eller sykdommer, nevromuskulære sykdommer, eksempelvis muskeldystrofier, ataksier eller ryggmargsbrokk.

Habilitering i kommunene yter tjenester der det er behov for kompetanse knyttet til muligheter og begrensninger i nærmiljø og der det er behov for langvarig og koordinert oppfølging. Spesialisthelsetjenesten skal ha ansvaret for tiltak ved sammensatte og komplekse tilstander som krever spesialkompetanse.

Det medisinskfaglige innholdet i henvisningen utformes slik at sykehuset eller poliklinikken kan foreta en korrekt vurdering om det er et behov for et habiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten, eller om behovet best kan bli ivaretatt av fastlegen eller andre deler av helsetjenesten.

En henvisning bør inneholde:

 • Pasientens navn, fødselsnummer, adresse og eventuelt telefonnummer. Dersom verge, angi kontaktinformasjon
 • Henvisers kontaktinformasjon
 • Diagnoser og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon
 • Problemstillingen for henvisningen angis så konkret som mulig. Det må alltid foreligge en spesifisering av problemstillingen det henvises for
 • Aktuelle funn og resultater fra undersøkelser. Legg ved relevante epikriser, spesialistvurderinger og journalnotater
 • Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges
 • Er det behov for tolk? Eventuelt hvilket språk
 • Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks MRSA, ESBL)

Nyttig supplerende informasjon:

 • Sentrale instanser (arbeid/skole, fysioterapi-/ergoterapitjeneste/hjemmesykepleie, avlastning, DPS), med navn på kontaktperson og telefonnummer.
 • Der hvor det er gjort tverrfaglige vurderinger i kommunen er det hensiktsmessig at disse følger henvisningen til helseforetaket/sykehuset
 • Er det opprettet kommunal koordinator? I så fall; oppgi kontaktinformasjon
 • Er det opprettet ansvarsgruppe?
 • Er det utarbeidet individuell plan? I så fall; oppgi kontaktinformasjon
 • Er det aktuelt med arbeid knyttet til Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning? Er i så fall overordnet faglig ansvarlig kjent med at det er sendt henvisning?
 • Hvis pasienten henvises av annen lege en fastlege; oppgi fastlegens navn, adresse og telefonnummer

Hvor skal henvisningen sendes?

Henvisningen skal sendes direkte til det helseforetaket som har tilbud.

Søk på habiliteringstilbud for voksne på helsenorge.no

Sist oppdatert 04.02.2023