For næringslivet og ikke-helsefaglige studenter

Utfordringer vi ønsker løst

Her finner du oversikt over eksempler på utfordringer og problemstillinger fra ansatte eller pasienter som næringslivet eller ikke-helsefaglige studenter kan hjelpe til med å løse.

​Hvis du ønsker å utføre et studie ved Sunnaas sykehus så ønsker vi at temaet er noe våre pasienter, ansatte eller driften kan dra nytte av. Vi har dessverre lite kapasitet for å tilrettelegge for egne tema.

Hvis du sitter på gode idéer som du tror vi trenger, så meld det gjerne i Induct sammen med en god beskrivelse av idéen. Resultater av studentarbeider må budsjetteres og vedtas før d​et kan virkeliggjøres, men vi ser at mange prosjekter kan realiseres selv med lite midler.

Utfordringer vi ønsker løst

Dette er behov som kan møtes på flere måter. Studenter eller næringsliv står fritt til å løse utfordringen. De som skal løse utfordringen får tilgang til dokumentasjon fra tidligere undersøkelser, hvis vi har dette, se under status i behovsbeskrivelsen. En behovsbeskrivelse kan tilhøre flere kategorier, men vi nevner den kun under en kategori her.

Produktutvikling

En kvinne som trener foran en bærbar datamaskin

Foto: shutterstock.com

Behov

Flere pasienter i Sunnaas sykehus har kapasitet til mer trening på kveld og i helger, men det er ingen til å instruere. Kan touchskjerm med enkle øvelser, kombinert med støttehåndtak / barrer plassert i korridor motivere til egentrening?
Hvilke øvelser kan benyttes, hvor skal utstyret plasseres, hvordan sikre tilstrekkelig sikring mot fall og vil noe slikt bli brukt?

Effekt

Mer trening hos motiverte pasienter

Status og mulig tilnærming

Undersøke valg av øvelser med fysioterapeuter, plassering av utstyr med eiendom, sikkerhetsvurdering ol. ved fysioterapeut, intervjue pasienter om erfaringer.
Kan passe for studenter innen produktdesign, gjerne sammen med helsefag: idrettspedagog, fysioterapeut eller ergoterapeut

Idehaver

Charlotta Hamre, fagansvarlig fysioterapi

En fot med støttestrømpe

Illustrasjon: Anne Karine Dihle

Behov

Mange pasienter etter hjerneslag må ta i bruk støttestrømper (anti-trombose strømper) for å forebygge nye blodpropper og ødemer. Strømpene er svært trange og nesten umulig å få på og av selv. På sykehus kan man få hjelp til påkledning raskt, mens hjemme må man vente på pårørende eller kommunens hjemmesykepleie. Kan det utvikles en teknologistyrt av- og påtrekker til støttestrømper?

Effekt

 • Økt selvhjulpenhet hos pasient
 • Redusert behov for offentlig helsetjeneste

Status og mulig tilnærming

 • Erfaring og observasjon av pasient(er)
 • Erfaringer og demonstrasjon av sykepleier/ hjemmesykepleie
 • Helseteknologi, produktdesign

Idéhaver

Anne Kraby, administrasjonskoordinator

En lege som bruker en bærbar datamaskin

Foto: shutterstock.com

Behov

Ansatte klinikere bærer laptop, jobbtelefon, kanskje også privat mobiltelefon eller vakttelefon med i sin arbeidshverdag. Det er mye å bære på og utstyret representerer en hygienisk utfordring. Kan en ny type desinfiserende tekstil benyttes i ansattes frakkelommer eller en helt ny bæreveske utvikles? Eller noe helt annet

Effekt

Bedre arbeidsforhold for mobile klinikere med digitale verktøy
Redusert smittefare
Utfordringen er kjent i alle landets sykehus

Status og mulig tilnærming

Tekstiler med desinfiserende effekt er ikke kjent og heller ikke attraktive bærevesker som fyller krav til hygiene.

Oppgaven kan være aktuell for studenter innen produktdesign og tjenestedesign

Idéhaver

Kathi Sørvig, klinikksjef

En person som holder et hologram av et hjerte, inni hjertet er det en ekg-kurve.

Foto: Shutterstock.com

Behov

De fleste av sykehusets pasienter kommer til planlagte opphold og de stiller i god 
tid. Likevel opplever vi at tidsplaner ryker. Det blir forsinkelser til frustrasjon for både pasienter og ansatte. Vi tror at et digitalt simuleringsverktøy som tar utgangspunkt i våre virkelige omgivelser, pasientgruppens utfordringer og tilgjengelighet av personell kan hjelpe.

Beregninger i Excel er ikke dynamiske nok og de er heller ikke egnet i kommunikasjon med klinikere. Vi trenger en visuell fremstilling.

Effekt

Vi tror at en digital og visuell simulering vil hjelpe inntakskoordinatorer planlegge daglig aktivitet. Det kan være til hjelp ved ferieavvikling, og kan spare arbeidstid hos ledere og administratorer.

En visuell fremstilling i gjenkjennelige omgivelser vil lettere forstås av involverte: klinikere, ledere og administrasjon. Det gir dermed en økt forståelse for nødvendige endringer.

Status og mulig tilnærming

Vi er kjent med ett produkt i dag som er i bruk ved barneavdelingen på AHUS, men dette er lisensiert og knyttet til en enkeltforsker. Vi er ikke kjent med at et slikt verktøy er alminnelig tilgjengelig.

Idehaver

Kikki Leirvaag, avdelingsleder i avdeling for funksjonsvurdering

En alarm som sender ut signaler, markert med røde streker.

Foto: shutterstock.com

Behov​

Vi trenger en aktiv sporingsbrikke som sier "Hei, her er jeg" i motsetning til dagens passive sporingsbrikker som registrerer når merket utstyr passerer. En HEJ (Her Er Jeg)-sporingsbrikke gir full fleksibilitet på hvilke sensorer som skal benyttes, avhengig av mottaksforhold og batteriforbruk, ute og inne. Oppgaven er tredelt, og hver del kan utarbeides uavhengig:​

 • Design og utvikling av HEJ-sporingsbrikker hardware inkl. batterilevetid.​
 • Utvikle software som henter lokasjonsinfo fra Mazemap-app/Indoor Atlas og sende denne lokasjonsinfoen videre til et API​.
 • Integrasjon mot Sunnaas sykehus sin løsning for utstyrssporing.

Effekt​

Fordelen er at den ikke er avhengig av en sentralisert sporingsløsning, som ofte er dyr og komplisert, og vil fungere med de sensorer som er tilgjengelig på sporingsbrikken, f.eks. GPS, bevegelses-sensor, jordmagnetisme, Bluetooth og WiFi.​

Status og mulig tilnærming​

Studenter innen informatikk, programmering og softwarewutvikling vil være aktuelle for denne oppgaven. ​

Idehaver​

IKT rådgiver Bjørn Kleven

Brukeropplevelse

En kvinne som sitter i en sofa på et venterom

Foto: shutterstock.com

Behov

Pasienter som kommer til planlagte opphold i Sunnaas klager over å måtte vente mye og at de har lite informasjon om hva som foregår den første dagen. Ansatte på sin side forteller om stort/ ujevnt arbeidspress og lite forutsigbarhet.

Hvordan kan den første dagen i pasientens sykehusopphold tilrettelegges slik at arbeid fordeles bedre og pasienter opplever tidsbruk som relevant?

Effekt

At pasienter får et godt førsteinntrykk av sykehus og tilbud. At ansatte også kjenner at de bruker tiden sin på best mulig måte.

Status og mulig tilnærming

Passer for studenter innen tjenestedesign, logistikk, teknologi, endringsledelse.

Idehaver

Linn Dejgaard , leder i avdeling for oppfølging av hjerneskader.

Et sykehusrom med en seng og en stol

Foto: Sunnaas sykehus

Behov​

Sykehuset skal snart bygge nytt sykehusbygg for rehabiliteringspasienter med omfattende skader / sykdommer. Det er disse pasientene som har de lengste inneliggende oppholdene i sykehuset og vi trenger innspill til utforming av pasientrom. De bør være mer hjemmekoselig enn i dag, men samtidig fylle krav til hygiene og funksjonalitet. Et pasientrom skal ha plass til mye stort utstyr, som  rullestoler, behandlingsutstyr, hygieneartikler uten at det blir seende ut som et lager. På den annen side er dette også en arbeidsplass for ansatte og utstyret må være lett å få tak i for pleiere og terapeuter.

Noen av våre pasienter er svært forvirret etter en akutt skade og trenger minst mulig stimuli. Farger, materialer, belysning og innredning vil være av betydning. Naturopplevelser inn i rehabilitering vet vi kan ha gunstig effekt, også på de dårligste pasientene.​

Effekt​

Gode pasientrom vil være til glede for alle: pasient, pårørende og døgnpersonell​.

Status og mulig tilnærming​

Byggefasen er fremdeles i konseptfase, så det er ennå anledning til innspill. Ytre krav som størrelse, hygiene , universell utforming og lignende finnes. Nye sykehusbygg både innenlands og utenfor landegrenser vil være til inspirasjon.​

Utfordringen vil passe for arkitekter, interiørarkitekter , lysdesignere og andre som kan gi innspill til helhetlige konsept innen de krav som stilles til moderne sykehusdrift.​

Idehaver​

Byggetrinn 3 koordinator Marianne Jørstad. ​

En personer i rullestol og en terapeut sitter ovenfor hverandre, terapeuten fyller ut et skjema.

Foto: shutterstock.com

Behov

Når en pasient legges inn til et planlagt besøk i sykehuset er det mye som skal på plass og det er mange som er involvert. Noen ganger lykkes vi ikke så godt som vi ønsker i forberedelsene og pasienter kan oppleve forsinkelser eller at utstyr ikke er på plass. Det dreier seg om riktig rom til pasienten ut fra diagnose og oppholdskategori, oppmøtetidspunkt skal passe til legenes arbeidsplan, beskjeder skal gis til pleietjenesten om spesielle hjelpemidler eller til kjøkkenet ved diettbehov. Å få god oversikt over kompleksiteten i inntak kan være første skritt for å forbedre våre rutiner.

Vi trenger en kartlegging og visuell fremstilling av de handlinger som utføres i dag, av hvem og med hvilket system. Hvor er dobbeltarbeid og flaskehalser? Er det nye måter å bruke eksisterende system på eller trengs utvikling av nytt? Er det noe vi gjør dobbelt som kan tas bort?

Effekt

Mindre tid på administrasjon, bedre forberedt mottak for pasienten

Status og mulig tilnærming

Studenter innen tjenestedesign, kanskje systemisk tenkning vil være aktuelle for en slik oppgave. Antagelig også studenter innen logistikk, endringsledelse andre som arbeider med flyt ved komplekse og sammensatte tjenester.

Idéhaver

Cecilie Hamnes, avdelingsleder for poliklinikk, inntak og ambulant tjeneste.

Parkettgulv med fargete spor etter sko på.

Foto: shutterstock.com

Behov​

Vegger, tak og gulv, lys og farger kan gi signaler som alvor og inaktivitet eller de kan motivere til bevegelse, nysgjerrighet eller trening. I forbindelse med at Sunnaas sykehus skal bygge ny sykehusfløy for de mest alvorlig skadde pasientene vil dagens I blokk bli tilgjengelig for pasienter med mindre hjelpebehov. Dette er også de pasientene som i størst grad kan utføre egentrening, gjøre aktiviteter i fellesskap og å gjenoppta kontakt med organisasjonslivet. På hvilken måte kan lokalene i I-bygget ( pasientrom, korridorer, fellesarealer og foaje) fremme mer aktivitet enn i dag?​

Effekt​

Omgivelser som inviterer til aktivitet og trening kan oppleves mindre "masete" enn at ansatte minner pasienten på å trene. Å øke aktivitetsnivå under sykehusopphold gir økt rehabiliteringseffekt og kanskje kan nye vaner også bringes med hjem? ​

Status og mulig tilnærming​

Det finne gode plantegninger over bygg I og det er mulig å ta bilder av dagens omgivelser.​

Prosessen med ombygging er ikke kommet lenger enn at gode forslag mottas med takk.​

Studenter innen arkitektur, interiørdesign og gjerne sammen med idrettspedagoger ville være en spennende sammensetning, - men også andre retninger er mulig.​

Idehaver​

Byggetrinn 3 koordinator Marianne Jørstad

Et isfjell, med 20% overvann og 80% under vann.

Illustrasjon: shutterstock.com

Behov​

Sunnaas sykehus, som alle andre helsetjenester blir stadig mer digitaliserte. Vi får ny teknologi og nytt utstyr med som løsninger virker hensiktsmessige og fornuftige. Mange ledere heier også endringene frem, men samtidig ser vi at utfordringene med faktisk å ta i bruk ny teknologi og samtidig kutte ut gamle arbeidsformer er svært vanskelig og det tar tid. Vi har en mistanke om noen av årsakene, men det kan være nyttig å få et blikk utenfra for bedre å forstå våre interne prosesser. Antagelig er det hindre vi ikke ser selv. ​

Effekt​

Om implementering av ny teknologi går enklere enn i dag, vil ansatte bruke mindre tid og frustrasjoner på endringsprosesser. Det kan i seg selv  gi mer tid til direkte pasientbehandling. I tillegge kommer kvalitetsøkning og tidsbesparing i arbeidsprosesser​

Status og mulig tilnærming​

Sykehuset har flere kartlegginger av digital modenhet, en eldre kulturundersøkelse, men også tilgang til ny informasjon via ledere og ansatte. ​

Oppgaven tror vi kan egne seg til for studenter innen tjenestedesign/ systemisk tenkning og det ville vært interessant å se metoder som is-fjellkartlegging eller gigamapping brukt. ​

Idehaver​

Geir Ove Karlsson, fung. Direktør for digitalisering og tjenesteinnovasjon

Tjenesteutvikling

En kurv ligger på et bord, ut av kurven velter det ut frukt.

Foto: shutterstock.com

Behov

Sykehusmat fyller krav til smak, utseende, presentasjon, ernæring og konsistens. Likevel forteller noen pasienter at de ønsker seg større variasjon i måltidene. I dag leveres alt fra storkjøkken og varmes opp før servering. Hva om lokale tilbydere kunne levere mat i helgen, fortrinnsvis tilberedt med lokale matvarer?

Effekt

 • Økt matglede hos pasienter som er lenge ved sykehuset.
 • Økt samarbeid mellom sykehuset og lokale næringslivspartnere.

Status og mulig tilnærming

Kan passe for studenter innen logistikk og varehandel, gjerne sammen med studenter innen ernæring og matproduksjon.

Idehaver

Ann Sissel Pettersen og Johannes Groh , interne tjenester og innkjøp.

Utfordringer vi trenger hjelp til

Dette er oppgaver hvor sykehuset vet mer bestemt hva som trengs og hvordan oppgaven skal løses. Det arbeides ut fra fastsatte planer og protokoller.

Påbegynte prosjekter

Maleri av Rolf Sunnaas som ror en båt og kikker opp mot Nesodden.

Foto: Sunnaas sykehus HF

Behov

Høsten 2024 skal Sunnaas sykehus feire 70 års jubileum og da skal også første skritt i vårt digitale museum innvies. Et digitalt museum består av mange elementer:

 • Digitalisere foto og legge til tekst
 • Podcast med Intervju av pensjonerte historiefortellere
 • 3D fotografere gjenstander brukt i rehabilitering
 • Informasjonsplakater for digital omvisning (POI i Mazemap)
 • SunnaasQuiz

Effekt Status og mulig tilnærming

Vi har bildemateriale og en "historiebok" frem til 2024. Det finnes fremdeles fortellerglade pensjonister med god hukommelse og vi ha en del fysiske gjenstander tilgjengelig.

Dette kan passe for studenter innen kommunikasjon, kultur, formidling, design, bibliotek, arkiv og lignende på ulike nivåer. 

Idehaver

Ann-Sissel Pettersen, prosjektleder Sunnaas digitale museum

Assistent i Testbed

Les mer om testbed

Forskningsassistent

Sist oppdatert 21.03.2024