Innovasjonspartnerskapet MAP

I innovasjonspartnerskapet MAP (Mål og Aktiviteter med Pasienten i sentrum) har Sunnaas sykehus HF, i samarbeid med Nesodden kommune, Høgskolen i Østfold og Innovasjon Norge, invitert private leverandører til å inngå innovasjonspartnerskap.

Målet er å utvikle en digital løsning for samhandling mellom pasient og helsepersonell. Løsningen skal bidra til en god målstyrt prosess under gjennomføringen av behandlingsforløpet, og sikre pasientens eierskap til egen rehabilitering.

Rehabilitering har som mål å forbedre funksjon i hverdagen. Arbeidet med å sette riktige mål og gode tiltak for å nå disse, er derfor svært avgjørende. Dette må skje som et samarbeid, da pasienten best kjenner egne behov i hverdagen og helsepersonell har kunnskap om tiltak som kan bidra til måloppnåelse. Tett involvering av pasient/bruker er en forutsetning for måloppnåelse, og også viktig for å skape pasientens helsetjeneste. Mål og tiltak utgjør kjernen rehabiliteringsprosessen, og dermed også rehabiliteringstjenestene.

I praksis er ofte rehabiliteringsprosessen lite sammenhengende og koordinert mellom spesialisthelsetjeneste og kommunale rehabiliteringstjenester, og pasientene involveres for lite i rehabiliteringsprosessen, til tross for store forsøk fra rehabiliteringsteamet på å få dette til. Mange pasienter rapporterer også lite informasjon om hva som skal skje videre, etter overføring til hjemmet.

En innovativ løsning bygget på brukerens mål, som kan følge brukeren gjennom forløpet, med god koordinering av rehabiliteringsprosessen, vil ha store kvalitative, helsemessige og økonomiske gevinster. Gjennom innovasjonspartnerskapet vil prosjektet ha som mål å utvikle en løsning som muliggjør dette.

Målstyrt rehabilitering

I en rehabiliteringsprosess må behandlingstiltakene prioriteres og rettes mot hva som er viktig for den enkelte pasient å oppnå. Derfor utformer alle pasienter sine egne rehabiliteringsmål i starten av en rehabiliteringsprosess. I dag er arbeidet med rehabiliteringsmål definert i egne rutiner for pasienter innlagt i sykehuset, og egne rutiner for rehabiliteringsarbeidet i kommunen. Behovet knyttet til rehabiliteringsmål er derfor en løsning som gir pasient og helsepersonell mulighet til å samhandle om både definering og oppfølging av rehabiliteringsmålene underveis i behandlingsforløpet.

Behandlingsaktiviteter

I planlegging av behandlingsaktiviteter under behandlingsforløpet for pasienten benyttes både digitale timeplansystem og papirtimeplaner for pasienter innlagt i sykehuset. Helsepersonellet planlegger behandlingsaktiviteter, og en oversikt blir gjort tilgjengelig for pasienten via en nettside på mobilen eller ved papirutskrift. For helsepersonellet innebærer ofte en behandlingsaktivitet en kjede av handlinger som inkluderer flere forskjellige systemer. Helsepersonellet forholder seg til både pasientens timeplan, sin egen timeplan, rombooking og evt. booking av ulike ressurser (utstyr, treningsarealer etc.).

Pasientens og helsepersonellets behov

Både pasienter og helsepersonell har et stort behov for en løsning for å legge mer til rette for inkludering av pasienten i utforming og oppfølging av egne mål. Det er også et behov å se sammenheng mellom de målene som er definert og de behandlingsaktiviteter pasienten skal gjennomføre. Dette er et viktig element for å underbygge motivasjonen til pasienten gjennom rehabiliteringsprosessen. Helsepersonell har i dag mange ulike systemer å forholde seg til i planleggingen av behandlingsaktiviteter. Det er derfor et stort behov å forenkle logistikken knyttet til å sette opp behandlingsaktiviteter, og få en et system for en effektiv prosess som knytter pasients mål sammen med behandlingsaktiviteter.

Målet med markedsdialogen er å invitere næringslivet til dialog om behovet, nåværende løsninger og muligheter.

Innovasjonspartnerskapet MAP inviterer interesserte leverandører til digital markedsdialog 12.01.22. Markedsdialogen har som formål å samle informasjon om hva som tilbys på markedet i dag, og hva som kan forventes klart for kommersialisering i overskuelig fremtid. Det er også behov for innspill fra leverandørene på hva de ser av muligheter og realistiske løsninger videre gjennom innovasjonspartnerskapet. 

Videre informasjon om aktiviteter i markedsdialogen vil bli tilgjengeliggjort her.

I denne fasen skal vi velge den leverandøren som har en idè til løsningen av det behovet som er beskrevet. Kunngjøring av konkurransefasen for innovasjonspartnerskapet MAP er publisert på Doffin

Kunngjøring av konkurransefasen

Tilbyderkonferanse

Sunnaas Sykehus i samarbeid med Norway Health Tech inviterer til tilbyderkonferanse i forbindelse med utlysning av innovasjonspartnerskapet MAP. Arrangementet er åpent for alle.

Tilbyderkonferanse MAP 200422.pdf

Tildeling - Diffia

​Etter gjennomføring av konkurransefasen gikk tildeling av den innovative anskaffelsen til Diffia 12.08.22. De blir dermed leverandøren som skal utvikle en løsning til bruk for pasienter og klinikere for å sikre en større inkludering av pasienten gjennom rehabiliteringsprosessen og en mer effektiv arbeidsprosess for klinikere i sykehuset.

Diffia er et norsk e-helseselskap med formål å levere moderne digitale tjenester til helsepersonell og pasienter på landets sykehus.

Nyhetssak_Diffia valgt som leverandør i innovasjonspartnerskapet MAP

​Innovasjonspartnerskapet går over i utviklingsfasen av prosjektet, med oppstart av utviklingen i november 2022.

​Onsdag 2. november 2022 ble partnerskapskontrakten mellom Diffia og Sunnaas sykehus signert, og Innovasjonspartnerskapet MAP (Mål og Aktiviteter med Pasienten i sentrum) går over i utviklingsfasen!

​Sammen skal partnerne utvikle en digital løsning som både skal effektivisere den kliniske arbeidsflyten for helsepersonell og gi pasienten et betydelig større eierskap til egen rehabiliteringsprosess.

Geir Ove Karlsson
Prosjektleder

geirove.karlsson@sunnaas.no

 

Fremdriftsplan

Fase 1 Markedsdialog (desember 2021 - februar 2022)

Målet med markedsdialogen er å invitere næringslivet til dialog om behovet, nåværende løsninger og muligheter.

Fase 2 Konkurransefase (mars 2022 - august 2022)

I denne fasen skal vi velge den leverandøren som har en idè til løsningen av det behovet som er beskrevet.

Fase 3 Utviklingsfase (november 2022 - desember 2023)

Utviklingsfasen innebærer blant annet brukertesting av løsningen.

Sist oppdatert 23.01.2024