Effekten av telemedisin som poliklinisk oppfølgingsverktøy hos pasienter med ryggmargskade og trykksår

Telemedisinsk behandling av trykksår hos ryggmargskadde

​​Prosjektet ble avsluttet i 2020.

Hensikt med studien

Grunntanken er at oppfølgingen av trykksår kan og bør skje lokalt dersom behandlerne og pasienten er komfortable og trygge i behandlingssituasjonen, og dersom spesialisthelsetjenesten er lett tilgjengelig. Samarbeid og veiledning ut fra en felles faglig plattform vil bidra til å sikre en bedre koordinert og samkjørt oppfølging, samt å øke kunnskapen hos helsepersonell på lokalt nivå. Dette er i tråd med Samhandlingsreformens intensjon om tettere kontakt mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Kort beskrivelse av prosjektet

Dette er et doktorgradsprosjekt med to delstudier:

Delstudie 1: Pasienter med traumatisk- og ikke- traumatisk ryggmargsskade, innlagt i en av de tre norske spinalenhetene (Sunnaas sykehus/OUS, St Olavs Hospital og Haukeland Universitetssykehus) i tidsrommet 2005- 2015, og hvor det finnes tilgjengelig journaldokumentasjon, inkluderes. De som svarer positivt på spørsmålet om de har trykksår, samt pasienter som tar direkte kontakt med poliklinikk/avdeling på grunn av trykksårproblematikk, eller som henvises til innleggelse eller poliklinisk vurdering av trykksår via fastlege, vil få tilbud om videre deltagelse i delstudie 2.

Delstudie 2: Pasientene som samtykker til deltagelse vil innen hver spinalenhet randomiseres i 3 grupper, med 20 pasienter i hver gruppe, totalt 60 stykker. En gruppe får veiledning i henhold til dagens rutiner. Den andre gruppen tilbys veiledning av lege, sårsykepleier og ergoterapeut (tverrfaglig team) via telefon og det krypterte meldesystemet MinJournal. I tillegg vil 20 hjemmeboende eller hospitaliserte pasienter med traumatisk eller ikke- traumatisk ryggmargsskade, men uten trykksår, inngå i en egen referansegruppe for måling av livskvalitet for sammenligning med sårpasientgruppen. Ved inklusjon og etter 3, 6, 9 og 12 måneder måles sårets størrelse, samt at livskvaliteten registreres. Omsorgsressurser registreres ved inklusjon. Kostnadene ved oppfølging av sårstellet registreres i tilrettelagt skjema for økonomiberegning.

Vitenskapelig betydning

Kunnskap om hyppighet av trykksår hos ryggmargsskadde vil kunne medvirke til bedre planlegging av gode behandlingslinjer og riktig ressursbruk for denne problemstillingen. Studien vil kunne avklare per telemedisin den medisinskfaglige kvaliteten på et behandlingstilbud, samt kartlegge hvordan pasient og pårørende opplever bruken av dette verktøyet. Studien gir også mulighet for å undersøke om telemedisin gir tilfredsstillende kunnskapsoverføring mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, noe som kan føre til at pasienter med ryggmargsskade og trykksår i større grad kan følges opp hjemmefra, og dermed kunne undersøke om denne arbeidsformen gir tids- og kostnadsbesparelser for helse- og omsorgstjenestene. Resultatene av studien vil også kunne ha overføringsverdi til andre pasientgrupper hvor samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten er viktig.


​Prosjektleder
Lege og PhD-stipendiat Ingebjørg Irgens

Interne medarbeidere
Prod.dr.med. Johan K. Stanghelle (medveileder)

Tverrfaglig sårteam

 • Dr.med. Tiina Rekand, Haukeland Universitetssykehus (hovedveileder).
 • PhD Jana Midelfart Hoff, Haukeland Universitetssykehus (medveileder),
 • PhD Rolf Jelnes, Sygehus Sønderjylland, Danmark (medveileder),
 • Seksjonsleder Ellen Merethe Hatlen, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Plastisk kirurg, dr Kjell Vidar Husnes Oslo Universitetssykehus,
 • Helseøkonomiforsker Linn Kleven, Oslo Universitetssykehus/Universitetet i Oslo
 • Dr. Eila Sterner. Karolinska Instituttet, Sverige,
 • Professor Fin Biering- Sørensen, Rigshospitalet, Danmark,
 • Seniorforsker/1. Amanuensis Anne Granstrøm Ekeland, Norsk senter for telemedisin (NST),
 • Professor Margunn Aanestad, Universitetet i Oslo, avdeling for Informatikk
 • Leder Leif Arild Fjellheim, Landsforeningen for Ryggmargskadde (LARS),
 • Brukerrepresentant Thomas Eide
 • Pasienter og hjemmebaserte tjenester i flere norske kommuner

PhD-stipendiat Ingebjørg Irgens
Ingebjorg.irgens@sunnaas.no

Sist oppdatert 27.02.2023