SPREK-studien (SunnaasProsjekt om Ryggmargsskade, Energiforbruk og Kondisjonstrening)

Effekt av høyintensitetstrening ved inkomplett ryggmargsskade

Mange personer med ryggmargsskade utvikler en inaktiv livsstil. Ved Sunnaas sykehus HF er det undersøkt om et 12 ukers tilrettelagt program med høyintensitetstrening i tidlig fase etter primærrehabilitering har effekt på kondisjons- og aktivitetsnivå hos personer med inkomplett ryggmargsskade.

Prosjektet ble avsluttet i 2020.

Treningsprogrammer tidlig etter utskrivning fra primærrehabilitering med fokus på å øke kondisjonen kan være avgjørende for å etablere en mer aktiv livsstil og derved forhindre utvikling av senere helseproblemer.

I denne randomisert kontrollert studien, ble 30 pasienter med inkomplett ryggmargsskade inkludert på slutten av deres rehabiliteringsopphold ved Sunnaas sykehus. Deltakerne ble randomisert til en treningsgruppe (bestående av kondisjonstrening ved å gå på høy eller moderat intensitet) eller til kontrollgruppen. Treningsprogrammet ble gjennomført i deltakerens hjemmemiljø. Kontrollgruppen fikk vanlig oppfølging av lege og/eller fysioterapeut lokalt. En kondisjonstest på tredemølle (med måling av oksygenopptak) ble utført på Sunnaas før utskrivelse fra primærrehabilitering, etter treningsprogrammet var gjennomført (dvs. 12 uker) og ett år etter utskrivelse. Samtidig ble deltagernes aktivitetsnivå, i deres hjemmesituasjon, målt i 7 dager med en aktivitetsmonitor som var montert på overarmen. Deltagerne ble inkludert fra 2013 til 2017.

Resultatene

Kondisjonsnivået til deltagerne i begge treningsgrupper og kontrollgruppen hadde økt etter 12 uker og økt noe ytterligere fram til ett år etter utskrivelse. I denne tidsperioden forble aktivitetsnivået, målt i total daglig energiforbruk og antall skritt om dagen, lav (og betydelig lavere enn anbefalt) i alle grupper. Deltagerne som trente på høy intensitet hadde imidlertid ikke en større effekt på kondisjonsnivå, en de som trente på moderat intensitet eller de i kontrollgruppen, hverken etter 3 eller 12 måneder.

Vitenskapelig betydning

En fysisk aktiv livsstil er viktig for å hindre sekundære helseproblemer som overvekt, diabetes og hypertensjon, som ofte ses hos personer med ryggmargsskade. Flere studier har vist at funksjonsfriske respondere bedre på kondisjonstrening på høy intensitet en på moderat intensitet. Denne studien viste de fleste ambulante personer med inkomplett ryggmargsskade er is stand til å gjennomføre en treningsprogram med gange på moderat eller høy intensitet, til tross for en redusert gangfunksjon. Intensiteten som anvendes ved gjennomføringen av kondisjonstrening virker mindre relevant enn først antatt. Resultatene tyder imidlertid på at en systematisk oppfølging av trening- aktivitetssvaner etter utskrivelse kan bidra til å øke kondisjonsnivået deres. Deltagernes lave aktivitetsnivå viser et stort behov for promotering av fysisk aktivitet og trening.

Prosjektdeltakere

​Prosjektleder/hov​edveileder

Vegard Strøm

Medar​beidere

Matthijs F. Wouda (ph.d.)​
Frank Becker (biveileder)
Eivind Lundgaard

Publikasjoner

Effects of moderate- and high-intensity aerobic training program in ambulatory subjects with incomplete spinal cord injury–a randomized controlled trial

Changes in cardiorespiratory fitness and activity levels over the first year after discharge in ambulatory persons with recent incomplete spinal cord injury

Sist oppdatert 31.08.2023