Kritiske faktorer for sikker bilkjøring etter hjerneskade

Sikker bilkjøring etter hjerneskade

Prosjektet omhandler hvilke faktorer som predikerer bilkjøring etter hjerneslag og traumatiske hjerneskader.

Prosjektet er avsluttet. ​

Hensikt med st​​udien

Formålet med dette doktorgradsprosjektet er å utforske i hvilken grad kognitive, eksekutive og personlighetsmessige funksjoner påvirker kjøreatferd etter hjerneskader.

Kort beskrivelse ​av prosjektet

Bilkjøringsevne er avhengig av kognitive faktorer, sykdomsinnsikt og selvreguleringsfunksjoner. Det finnes få oppfølgingsstudier som inkluderer disse faktorene samtidig hos personer med hjerneskade. Denne studien vil benytte nevropsykologiske tester og egenrapporteringsskjema som måler eksekutive funksjoner (BRIEF-A), impulsive personlighetstrekk (UPPS Impulsive Behaviour Scale), dagliglivsfunksjoner (Awareness Questionnaire) og kjøreevne (Adelaide Driving Self-Efficacy Scale).

Prosjektde​​ltakere

Per-Ola Rike, ph.d.-stip​endiat.

PerOla.Rike@sunnaas.no

Prosjektleder/hovedve​​ileder

Anne-Kristine Schanke

Eksterne medarb​eidere/samarbeidspartnere

  • Hans J. Johansen, Kysthospitalet, Stavern
  • Pål Ulleberg, Psykologisk Institutt, UIO
  • Anna Lundqvist, Universitetssykehuset, Linkøping, Sverige
  • Maria T. Schultheis, Department of Psychology, Drexel University, Philadelphia, USA
Sist oppdatert 23.02.2023