Rus og psykiske lidelser i somatisk rehabilitering, forekomst og betydning for rehabilitering

Blant mennesker som opplever å bli fysisk skadd er det flere personer som har psykiske lidelser inkludert rusmiddelproblemer. Alvorlig fysisk skade og sykdom er også i seg selv en risikofaktor for utvikling av psykiske helseplager. På tross av dette finnes det lite kunnskap om hvilken betydning psykiske tilleggsvanskene har for rehabiliteringsprosessen og rehabiliteringsutkommet. Det overordnede målet med studien er å få mer kunnskap om den psykiske helsens betydning for rehabiliteringsprosessen, på kort og lang sikt, for å kunne tilby helsetjenester i tråd med pasientenes behov.

En gruppe objekter på en overflate
 
Dette prosjektet består av to delstudier. Delstudie I ble gjennomført i perioden 2020-2021. Pasientene ble rekruttert fra avdeling for traumatisk hjerneskade, avdeling for traumatisk ryggmargsskade eller avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Totalt 131 pasienter samtykket til prosjektdeltagelse. I delstudie II vil de samme pasienten bli forespurt om å delta i en oppfølgingsstudie 2-3 år etter utskrivelse fra Sunnaas sykehus.
 
I prosjektet vil vi gjøre en vurdering av pasientens psykisk funksjon og deretter sammenligne rehabiliteringsprosessen for pasienter med og uten psykiske helseutfordringer, både under innleggelse og 2-3 år etter utskrivelse. Positive prognostiske faktorer som sosial støtte, mestring og resilience vill vurderes i begge delstudier, sammen med andre relevante faktorer for utkomme etter skade, som smerte, søvn og fatigue. 
 

Mer spesifikt vil studien: 

  • Kartlegge forekomst av tidligere og komorbide psykiske lidelser blant pasienter innlagt til rehabilitering ved Sunnaas ved bruk av et standardisert diagnostisk intervju. 
  • Undersøke hvilken effekt psykiske lidelser, inkludert ruslidelser har for rehabiliteringsprosessen når det gjelder funksjonell bedring, oppholdslengde, behov for oppfølging fra det tverrfaglige teamet under innleggelsen og kontakt med eksterne samarbeidsinstanser. 
  • Gjennomføre en oppfølgingsstudie av de samme pasientene 2-3 år etter utskrivelse fra Sunnaas sykehus for å gjøre en ny vurdering av deres psykiske helse, inkl. rusmiddelbruk, funksjonell bedring og bruk av helsetjenester i tiden etter utskrivelse frem til oppfølgingstidspunktet. 

Disse deltar i prosjektet:

Hovedveileder og prosjektleder: 

Marianne Løvstad (Sunnaas, UiO)
 

Biveiledere: 

Solveig Lægreid Hauger (Sunnaas, UiO), Ingrid Amalia Havnes (OUS), Nada Andelic (OUS, UiO) 
 

Ph.d.-kandidat: 

Anja Schanke Sundet (Sunnaas sykehus)
 
Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam via Rådet for psykiske helse
 
Ph.d-prosjektet i sin helhet vil pågå t.o.m. april 2026.​​
Sist oppdatert 28.03.2023