Development of persistent fatigue after moderate and severe Traumatic Brain Injury

Formålet med prosjektet er å undersøke hvilke generelle og skadespesifikke forhold som påvirker risikoen for å få fatigue, og utviklingen av fatigue gjennom det første året etter traumatiske hjerneskader (Traumatic Brain Injury; TBI), samt undersøke det atferdsgenetiske grunnlaget for fatigue i en delstudie med data fra Nasjonalt Tvillingregister, FHI.

​Prosjektet ble avsluttet i 2022.

Prosjekttittel

Development of persistent fatigue after moderate and severe Traumatic Brain Injury (TBI), and in a non-clinical twin sample – exploration of general and injury-specific mechanisms. ​

Kort beskrivelse

Vedvarende plager med uforholdsmessig slitenhet / fatigue er vanlig etter TBI og i forbindelse med annen kronisk sykdom, og kan påvirke både funksjon og livskvalitet. Gjennom en observasjonsstudie har vi fulgt opp 103 personer med TBI (med påvist intrakraniell skade ved CT/MR) gjennom det første året etter skaden, og undersøkt en lang rekke forhold som tidligere er vist å være assosiert med fatigue. Studien har til siktemål å belyse hvilke forhold som er assosiert med risiko for fatigue, men også undersøke hvilke forhold som synes å bidra til bedring eller forverring i fatigue over tid. I studien har vi undersøkt bredt tidligere konstaterte sammenhenger, og undersøkt forhold ved blant annet selve hjerneskaden, akuttforløpet, blodparametere, kognitiv funksjon, smerter, personlighetstrekk, psykiske plager og resiliens. 

Studien utgjør et forsøk på å danne et klinisk anvendbart bilde av hvilke forhold vi bør ta i betraktning både når vi vurderer risiko for fatigue, men også når vi søker å planlegge tilpasset behandling for personer som lever med vedvarende plager med fatigue. Resultatene publiseres i fagfellevurderte internasjonale tidsskrift, og vil også legge grunnlag for videre forskning. 

Den atferdsgenetiske delstudien viste at fatigue har et betydelig genetisk grunnlag, men at personer også opparbeider seg en sårbarhet for fatigue gjennom livet som leves og sykdommer de har ervervet – utover det som kan forklares av genetikk alene. Mye av grunnen til at personer med fatigue ofte har smerter og psykiske plager (og at disse ofte sees i sammenheng med fatigue i forskning), skyldes delt sårbarhet fra genetikk og livet som er levd. Utover dette sees det likevel at fatigue, smerter og psykiske plager også samvarierer når vi kontrollerer for disse stabile sårbarhetene, hvilket betyr at de trolig k​an påvirke hverandres utvikling også over tid. Studien understøtter og informerer funnene fra den kliniske delstudien. 


Stipendiat: Daniel Løke
Hovedveileder: Marianne Løvstad
Biveiledere: 
Nada Andelic, Ullevål, OUS / UiO
Olav Vassend, UiO
Stein Andersson, UiO
Sist oppdatert 23.02.2023