Child in Context Intervention (CICI)

Behandlingsstudie for barn med ervervet hjerneskade i kronisk fase

I prosjektet "Child in Context Intervention (CICI)" prøver vi ut en ny type behandling for barn med ervervet hjerneskade i kronisk fase og deres familier. Behandlingen er tilpasset utfordringene som hver enkelt familie opplever.

Bakgrunn

Mange barn med ervervet hjerneskade får utfordringer på en rekke områder, både kognitivt (f.eks. vansker med å huske og konsentrere seg), sosialt, emosjonelt og med endret atferd.

Plager etter skaden er imidlertid ofte varige, og nye utfordringer kan vise seg etter lang tid, siden normal utvikling i barnehjernen kan være forstyrret. Over tid opplever ofte både barnet og familien redusert livskvalitet. Likevel finnes det lite kunnskap om hvordan disse barna og familiene kan få hjelp med sine utfordringer over tid.

Gjennomføring

Vi gjennomfører en randomisert kontrollert studie (RCT) med 80 barn i alderen 6-16 år, der det har gått minst ett år siden barnets skade.

Sammen med barnet og familien kommer vi frem til individuelle mål som det arbeides med både hjemme og på skolen. Halvparten vil få denne behandlingen, mens den andre halvparten fortsetter med den oppfølgingen de hadde fra før (kontrollgruppe).

Rekrutteringen av deltakere til studien er nå avsluttet.

Mål

Studiens mål er å øke barnas livskvalitet, foreldres mestringsfølelse og å redusere hjerneskadesymptomer hos barna. Vi skal også bl.a. undersøke om barna og foreldrene får det bedre psykisk. I tillegg håper vi at studien bidrar til bedret samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, og mellom helsevesenet og skolen.

Prosjektdeltakere

Studien er finansiert av Norsk Forskningsråd.

Studien gjennomføres av

  • Edel Svendsen, spesialsykepleier, ph.d.
  • Ingvil Laberg Holthe, spesialist i nevropsykologi
  • Nina Rohrer-Baumgartner, spesialist i nevropsykologi, ph.d.
  • Marianne Løvstad, spesialist i nevropsykologi, professor i psykologi

i samarbeid med Oslo Universitetssykehus og Statped.

Datainnsamling

2020-2022.

Sist oppdatert 07.09.2023