Det tverrfaglige teamet

Faggrupper

Rehabilitering forutsetter et godt samarbeid mellom deg og rehabiliteringsteamet ditt, og er en prosess som foregår over tid. Et tverrfaglig team med kunnskap og kompetanse blir satt sammen for å veilede og støtte deg i rehabiliteringen. I selve rehabiliteringen er motivasjon og egen innsats viktig for resultatet. Vi oppmuntrer deg til å bli en aktiv deltaker i din egen rehabilitering. Her har vi beskrevet noen av teamets roller og funksjon.

Teamkoordinator

Teamkoordinator sørger for at du opplever en sammenhengende og koordinert rehabilitering. Teamkoordinatoren er også sentral i planlegging av utskrivelse, og sørger for at det tidlig opprettes kontakt med hjemkommune/bydel etter samtykke fra deg.

Lege

Legen har det overordnede medisinske ansvaret for rehabiliteringen og samarbeider med teamkoordinator i planlegging og gjennomføring av rehabiliteringen. Legen har ansvar for diagnostikk og medisinsk behandling, kontakt med innleggende instans og sørger for at du får informasjon og oppfølging av din medisinske tilstand.

De fleste legene er spesialister eller lege i spesialisering (LIS) i fysikalsk medisin og rehabilitering. Denne spesialiteten kjennetegnes ved at legen i tillegg til legespesifikke vurderinger og behandlinger også har god kunnskap om og koordinerer vurderinger og tiltak fra yrkesgruppene i tverrfaglig team.

Sykepleiere og hjelpepleiere

Rehabilitering foregår fra du står opp om morgenen, til du legger deg. Sykepleierne ivaretar pasientens grunnleggende behov som kroppsfunksjoner, søvn og ernæring. I starten trener du på å gjenvinne funksjon i dagliglivets aktiviteter som morgenstell, spising, forflytning, og å finne balanse mellom det å være aktiv i trening og å få nok hvile. I rehabilitering er det slik at sykepleiernes mål er å lære deg, i stedet for å gjøre det for deg. Rehabiliteringssykepleier vil hjelpe deg å lære praktiske teknikker og ferdigheter. Flere av sykepleiere og hjelpepleiere er spesialister innenfor rehabiliteringssykepleie.

Fysioterapeut

Fysioterapeuten har inngående kunnskap om kropp, bevegelse og funksjon. Undersøkelse og funksjonsvurdering er det som ligger til grunn for valg av behandling og tiltak. Målet med fysioterapitilbudet er å fremme prosesser som bidrar til å bedre eller opprettholde din fysiske funksjon og lindre smerte, både på kort og lang sikt. Tilbudet tilpasses omfanget av din skade eller sykdom, eventuelle restriksjoner og hvilken fase av rehabiliteringen du befinner deg i. Din aktive medvirkning og egeninnsats er av stor betydning for resultatet. Du vil få veiledning av fysioterapeuten i hvordan du skal trene målrettet på egenhånd.

Ergoterapeut

Ergoterapeutene vil i samarbeid med deg og det tverrfaglige teamet kartlegge funksjon knyttet til aktivitet og deltakelse ut fra dine målsettinger, behov og livssituasjon. Dette kan for eksempel gjøres gjennom trening i daglige aktiviteter, trening av kognitive ferdigheter, trening av enkeltfunksjoner som for eksempel håndfunksjon, vurdering av arbeidsevne, formidling og tilpasning av tekniske hjelpemidler og samarbeid med primærhelsetjeneste om tilrettelegging av omgivelser.

Ergoterapeuten bygger opp under motivasjon og muligheter for å leve det livet den enkelte selv ønsker å leve. Tiltakene tar sikte på å fremme selvhjulpenhet i meningsfylte aktiviteter, trygghet i egen hverdag, tilhørighet og aktiv deltakelse i samfunnet. Forebygging av ulykker, isolasjon og nye aktivitetstap er et mål.

Spesialpedagog og logoped

Spesialpedagog eller logoped vil bli tilknyttet teamet ved behov for å kartlegge grunnleggende ferdigheter innen språk, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Spesialpedagogen eller logopeden vi kartlegge og se på muligheter for alternativ og supplerende kommunikasjon som kan benyttes. Tilrettelegge for forbedring i å ordlegge seg skriftlig og verbalt. Logopeder kan i tillegg kartlegge tale- , stemme- og svelgevansker, og gi veiledning og øvelser for å bedre disse funksjonene.

Sosionom

Sykdom og skade kan påvirke sosiale og psykososiale forhold som for eksempel familieliv, økonomi, arbeid, utdanning og sosialt nettverk. Sosionomen bidrar til at pasienter og pårørende får hjelp til å mestre en endret livssituasjon etter sykdom og skade. Sosionomen gir informasjon og veiledning om ulike velferdsordninger, trygderettigheter, erstatning og ulike støtteordninger inkludert søknadsprosesser. De formidler kontakt med hjelpeinstanser utenfor sykehuset og tilbyr støttesamtaler.

Psykolog

Det er psykolog knyttet til alle team ved sykehuset. I rehabilitering etter skade vil psykologen være særlig opptatt av å bidra til å understøtte mestring og optimal psykisk funksjon under oppholdet gjennom samtaler og tett samarbeid med tverrfaglig team. For pasienter med ervervet hjerneskade vil utredning av skadens konsekvenser (nevropsykologisk utredning) som regel være aktuelt. Psykolog jobber ofte sammen med pasienten og nærmeste pårørende, da støtte fra nærstående er svært viktig etter skade og sykdom, og fordi pårørende har behov for god informasjon og ofte samtaler om den situasjonen familien er i.

Klinisk ernæringsfysiolog

Klinisk ernæringsfysiolog har spesialkompetanse på ernæringsbehandling av syke mennesker. Klinisk ernæringsfysiolog kartlegger, vurderer og gir anbefalinger om ernæringstiltak for risikopasienter, og utarbeider individuelle ernæringsplaner ved behov. Klinisk ernæringsfysiolog følger opp dette i samarbeid med lege, sykepleier, øvrig helsepersonell og kjøkken.

Prest og diakon

Prest og diakon vil kunne identifisere og støtte åndelig behov for deg og dine pårørende. Terskelen for samtale er lav. Prestetjenesten er tilgjengelig innenfor gitte tidsrammer. Det finnes et stillerom på sykehuset som alltid er åpent, hvor det fast på torsdager er kveldsbønn eller gudstjenester.

Idrettspedagog

Idrettspedagogene har ansvar for å tilrettelegge og lede aktiviteter for ulike sykdoms- og diagnosegrupper. Både individuelt og i gruppe, i gymsal, basseng og ute i friluft. Utvikling av ferdigheter og teknikk i aktiviteter som sirkeltrening, yoga, svømming, kajakk, klatring, spillteknologi og aktiviteter med fokus på kognitiv trening med mer er noe av det idrettspedagogen hjelper til med.

Idrettspedagogen ivaretar og etablerer nye samarbeidsarenaer med eksterne aktører fra ulike idrettsmiljøer samt planlegger og gjennomfører større arrangementer som Sunnaaslekene og annen aktivitet i sykehuset. I tillegg leder idrettspedagogen pasientundervisning og følger opp studenter.

Fritidskonsulent

Fritidskonsulenten arrangerer konserter, teaterturer og byturer for pasienter.

Kunst og håndverk

​​På Sunnaas har vi et treningslokale som kalles kunst og håndverk.

Personalet som arbeider her har i oppgave å legge til rette for at du kan teste ut og gjøre morsomme og hyggelige aktiviteter som en del av treningen på Sunnaas sykehus. Her arbeider en billedkunstner, en fotograf, en aktivitør og en spesialpedagog. Aktivitetene du kan teste ut er blant annet keramikk, linotrykk, foto og bildebehandling, snekring, håndarbeid som silkemaling, smykkelaging, hverdagssøm, makrame og mange flere ting. 

Erfaringskonsulenter

Erfaringskonsulenttjenesten består av seks erfaringskonsulenter som har erfaringer med å leve med forskjellige skader eller sykdom. Tre med ryggmargsskade og tre med ervervet hjerneskade. Tjenesten kan benyttes av pasienter, pårørende og ansatte.

Eksempler på områder erfaringskonsulentene har kunnskap om er

 • aktiviteter i dagliglivet (spising, påkledning, forflytning)
 • psykisk mestring
 • ivaretakelse av naturlige funksjoner (blære, tarm, seksualitet)
 • hjelpemidler (bil, rullestol, proteser)
 • familieliv (kjæreste, graviditet, barn, seksualitet)
 • arbeidsliv
 • rullestolteknikk
 • bolig (tilrettelegging, ombygging)
 • sport og fritid (organisert idrett, friluftsliv)
 • kognitive utfordringer
 • energiøkonomisering

I tillegg bidrar også erfaringskonsulentene i undervisning, alene eller sammen med andre fagpersoner.

Sist oppdatert 19.03.2024