Medisin og helsefag

Medisin og helsefag har ulike ansvarsområder og består av flere enheter: Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR), Regional koordinerende enhet (RKE), Enhet for kompetanse, læring og mestring, ledelse og stab.

Avdelingen ledes av fagdirektør Ivar Thor Jonsson som også er en del av foretaksledelsen. Enhetene i avdelingen er lokalisert både på Nesodden og i Oslo (RKR har kontor på Aker sykehus).

Underenheter

Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet

har som oppgave å forbedre kvalitet og pasientsikkerhet ved Sunnaas sykehus, i samarbeid med ledere og ansatte.  Enheten veileder og sprer kunnskap om systematisk forbedringsarbeid, og består av fagdirektør, kvalitetssjef, smittevernlege, hygienesykepleier, klinisk farmasøyt og tre kvalitetsrådgivere. 

Kvalitet og pasientsikkerhet

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR)

RKR skal fremme kunnskap og kompetanse til fagpersoner i hele rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst, på tvers av diagnoser, pasientgrupper, helseforetak og institusjoner. RKR er og er ett av to regionale ansvar som er lagt til Sunnaas.

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering

Regional koordinerende enhet (RKE)

RKE har oversikt over, og gir informasjon om offentlige og private habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseregion sør-øst. RKE rettighetsvurderer alle henvisninger fra fastleger til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket. RKE er og er ett av to regionale ansvar som er lagt til Sunnaas.

Regional koordinerende enhet

Enhet for kompetanse, læring og mestring

Kompetanse, læring og mestring sitt hovedansvarsområde er systematisk kompetanseutvikling, fagutvikling og forbedringsarbeid. Enheten har ansvar både for system og gjennomføring av læringstilbud til ansatte og studenter i klinikk, pasienter/pårørende og andre interessenter.

Lærings- og mestringssenteret

Ved lærings- og mestringssenteret (LMS) arbeider vi for at pasienter og pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere helseutfordringer etter sykdom og skade. LMS har som mål at pasientene skal få utvidet innsikt i egen situasjon, bli styrket i sin mestring av hverdagen og begrense behovet for reinnleggelser.

Ledelse og stab

Avdelingens portefølje inkluderer systemansvar for bl.a. samhandling, internasjonal aktivitet, beredskap og klinisk IKT 

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
Avdelingen er stengt i helger og på helligdager

Slik finner du fram

Aker helsearena

Aker sykehus, Trondheimsveien 235, Bygg 6, 2. etg

0586 Oslo

Sunnaas sykehus Nesodden

Bjørnemyrveien 11

1453 Bjørnemyr